Laboratoria

Laboratorium Analityki ChemicznejLaboratorium Analityki Chemicznej oferuje badania w zakresie analiz substancji szkodliwych i niebezpiecznych, które potencjalnie mogą znajdować się w opakowaniach z papieru i tektury po procesie produkcyjnym. Wykonujemy badania głównie dla masy włóknistej, papieru i tektury, bibułki tissue, tektury falistej. W naszej ofercie znaleźć można również badania dla produktów z papieru i tektury przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością, także tych pochodzących z recyklingu. Badania wykonujemy w oparciu o polskie oraz zagraniczne normy oraz własne procedury badawcze. Laboratorium prowadzi również prace naukowo-badawcze pozwalające na stopniowe zwiększanie oferty usługowej. 

Nasze Laboratorium ma wdrożony system jakości zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (AB 551). 

Oferta badawcza Laboratorium Analityki Chemicznej:

  • Badania akredytowane 

Technika

Oznaczany parametr

Procedura

Mikrokulometria

Oznaczanie zawartości chloru ogólnego (TX) w masach włóknistych, papierze i surowcach papierniczych

PN-ISO 11480:2002

Oznaczanie zawartości chloru związanego organicznie (TOX) w masach włóknistych, papierze i surowcach papierniczych

PN-ISO 11480:2002

Oznaczanie stężenia adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX) w wodzie, ściekach i wodach przemysłowych

PN-EN ISO 9562:2007

Analiza wagowa

Oznaczanie migracji globalnej z użyciem stałego sorbentu - symulanta żywności MPPO w papierze, tekturze, opakowaniach z papieru i tektury

PN-EN 14338:2005

  • Badania nieakredytowane:

Technika

Oznaczany parametr

Procedura

Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas typu pojedynczy kwadrupol GC/MS

Pentachlorofenol (PCP)

PN-EN ISO 15320:2011

Polichlorowane bifenyle (PCB)

PN-EN ISO 15318:2002

Ftalany: di-n-butylu, diizobutylu, di(2-etoksyheksylu)  DBP, DIBP i DEHP

PN-EN 16453:2014-03

Diizopropylonaftalen (DIPN)

PN-EN 14719:2006

Lindanu (HCH)

własna procedura badawcza

Antrachinon

własna procedura badawcza

Bisfenol A (BPA)

własna procedura badawcza

Organiczne związki cyny

własna procedura badawcza

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, PAHs)

własna procedura badawcza

Benzofenon i 4-metylobenzofenon (BP i 4-MBP)

własna procedura badawcza

Keton Michlera

własna procedura badawcza

Migracja specyficzna danej substancji w produktach z papieru i tektury

wg odpowiedniej dla badanej substancji metody badawczej

Analiza badanego materiału z wykorzystaniem techniki pirolitycznej  chromatografii gazowej (Py-GC/MS)

własna procedura badawcza

Oznaczanie zawartości innych substancji organicznych w produktach i surowcach papierniczych  opracowanie nowej metody badawczej na potrzeby Klienta.

-

Mikrokulometria

Zawartość chlorowców (TXs) i organicznie związanych chlorowców (TOXs) w osadach i odpadach

własna procedura badawcza

Ekstrahowalne nielotne organiczne związane chlorowce (EOX) z materiałów drzewnych

własna procedura badawcza

Ekstrahowalne nielotne organiczne związane chlorowce (EOX) z materiałów syntetycznych

własna procedura badawcza

Adsorbowalne organicznie związane chlorowce (AOXp) w ekstrakcie z masy, papieru, tektury, odpadów itp.

PN-EN 645:1998

PN-EN ISO 9562:2007

Pozostałe badania

Glioksal

DIN 54603:2008-08

Analiza elementarna substancji stałej w zakresie C,H,N,S

własna procedura badawcza

Zawartość popiołu

PN-ISO 936:2000

Zawartość suchej substancji

własna procedura badawcza

Przygotowanie ekstraktu wodnego na zimno

PN-EN 645:1998

Przygotowanie ekstraktu wodnego na gorąco

PN-EN 647:1998

Ogólny węgiel organiczny (TOC) w roztworach wodnych – oznaczanie za pomocą testów kuwetowych

własna procedura badawcza

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr) w roztworach wodnych - oznaczanie za pomocą testów kuwetowych

własna procedura badawcza    Certyfikat i Zakres Akredytacji


    Kontakt

Kierownik Laboratorium Analityki Chemicznej:
dr Marta Krawczyk-Walach

marta.krawczyk-walach@lit.lukasiewicz.gov.pl
analityka@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 307 00 93

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Łódzki Instytut Technologiczny
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź

 

Strefa Klienta
EnglishPolish