Certyfikaty

Dział Certyfikacji Wyrobów SkórzanychDział Certyfikacji Wyrobów Skórzanych (BC-S) to wyodrębniona komórka Instytutu, działająca zgodnie z wymaganiami normy systemowej PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 "Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi". Dział nasz tworzy zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie oceny zgodności wyrobów. Posiadane kompetencje i profesjonalizm zapewniają najwyższy poziom świadczonych usług
a wydawane certyfikaty są akceptowalne w całej Unii Europejskiej.

Certyfikat akredytacji: AC 017.pdf

Zakres akredytacji: AC 017.pdf

pastedGraphic.png
JN 1439

WYROBY KTÓRE CERTYFIKUJEMY: 

 • Sprzęt zapewniający ochronę stóp, nóg i ochronę przed poślizgiem
 • Sprzęt zapewniający ochronę rąk i ramion
 • Sprzęt zapewniający ogólną ochronę ciała (odzież)
 • Sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym, przed przecięciem przenośnym piłami łańcuchowymi, przed zagrożeniami mechanicznymi, przed uciskiem statycznym
 • Sprzęt chroniący przed substancjami i mieszaninami, które są niebezpieczne dla zdrowia, przed zimnem, przed ciepłem
 • Specjalistyczne obszary kompetencji: odzież o intensywnej widzialności, sprzęt ochronny do stosowania
  w atmosferze zagrożonej wybuchem 
 • Obuwie
 • Odzież ochronna
 • Skóry wyprawione i zwykłe
 • Wyroby ze skóry
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy, 

 SKRÓCONA PROCEDURA CERTYFIKACJI WYROBÓW:

Klient:

 • złożenie wniosku o certyfikację wraz z dokumentacją i wzorem wyrobu,
 • podpisanie umowy o przeprowadzenie certyfikacji i nadzór.

Jednostka:

 • formalna ocena kompletności dokumentacji i rejestracja wniosku,
 • przegląd i ocena materiału zebranego podczas procesu certyfikacji i wyrobu,
 • podjęcie decyzji w sprawie wydania lub odmowy wydania certyfikatu,
 • wydanie certyfikatu,
 • nadzór nad wydanym certyfikatem.

Wszystkie niezbędne informacje oraz formularze dokumentów znajdują się w zakładce: DO POBRANIA

Certyfikujemy wyroby w dwóch obszarach: w zakresie regulowanym prawnie i w zakresie dobrowolnym.

ZAKRES DOBROWOLNY:

Prowadzimy certyfikację dobrowolną wyrobów wg programów/procedur objętych zakresem akredytacji oraz poza zakresem akredytacji. Na życzenie klienta opracowujemy kryteria techniczne oraz znaki towarowe.

Aby podkreślić spełnienie określonych wymagań proponujemy oznakowanie wyrobów znakami towarowymi opracowanymi w naszym Instytucie:

pastedGraphic_1.png

Znak WYRÓB EKOLOGICZNY potwierdza spełnienie wymagań kryteriów KT-11/15, na podstawie których oceniamy właściwości ekologicznych obuwia i wyrobów skórzanych oraz materiałów stosowanych do ich produkcji.

Wyrób spełniający te kryteria jest uznany jako „chemicznie bezpieczny” tzn. nie zawierający substancji mających szkodliwy wpływ na zdrowie i życie użytkownika. Wyrób taki może być oznakowany znakiem „Wyrób ekologiczny”

pastedGraphic_2.png

Znak „CERTYFIKOWANY MATERIAŁ TWOICH MEBLI” ma zastosowanie wyłącznie do mebli tapicerowanych, na których zastosowano jako obicia: skóry oraz naturalne i syntetyczne materiały włókiennicze spełniające mające zastosowanie wymagania KT-14/2020. Znak „CERTYFIKOWANY MATERIAŁ TWOICH MEBLI” ma za zadanie promować polskie meble tapicerowane o podwyższonej jakości.

ZAKRES REGULOWANY PRAWNIE:  

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny posiada autoryzację Ministra Rozwoju i Technologii oraz notyfikację
nr 1439 nadaną przez Komisję Europejską w zakresie badania typu UE (moduł B) oraz badania zgodności z typem
w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Jako jednostka notyfikowana współpracujemy z producentami środków ochrony indywidualnej. Wydajemy certyfikaty badania typu UE (moduł B -  załącznik VII) oraz prowadzimy na wniosek klienta nadzorowane kontrole produktu
w losowych odstępach czasu (moduł C2 - załącznik VII).

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny nie korzysta z żadnych form wsparcia finansowego z tytułu projektów badawczych, dofinansowania państwa, projektów celowych i innych finansowanych z budżetu państwa, Unii Europejskiej, organizacji prywatnych albo publicznych krajowych lub międzynarodowych.

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny posiada ubezpieczenie TUiR WARTA S. A. od odpowiedzialności cywilnej obejmujące usługi badawcze i certyfikacyjne

Dział Certyfikacji Wyrobów Skórzanych prowadzi wykaz wydanych certyfikatów. W celu uzyskania informacji na temat ważności wydanych certyfikatów prosimy o kontakt z kierownikiem lub jego zastępcą.

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZAWIESZONYCH (STAN NA DZIEŃ 31.08.2022 r.)

 brak

 WYKAZ CERTYFIKATÓW COFNIĘTYCH (STAN NA DZIEŃ 31.08.2022 r.)

 brak


    Do pobrania

CERTYFIKACJA: OBSZAR DOBROWOLNY

RODZAJ CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ

PROGRAM CERTYFIKACJI

TYP PROGRAMU 
WG EN ISO/IEC/17067

Wytyczne do programów

IPS-WDP

-

Certyfikacja zgodności

IPS-ZN

7

Certyfikacja zgodności,
na znak WYRÓB EKOLOGICZNY

IPS-ZZa

8

WYMAGANE DOKUMENTY

PRODUCENT

DOSTAWCA

Wniosek

Wniosek o certyfikację

Deklaracja

Deklaracja o nieszkodliwości wyrobu

Kwestionariusz

Kwestionariusz oceny producenta

Kwestionariusz oceny
dostawcy

Umowa o przeprowadzanie certyfikacji wyrobu i nadzór

udostępniana przez Dział Certyfikacji

CERTYFIKACJA: OBSZAR REGULOWANY PRAWNIE

RODZAJ DZIAŁANIA

PROCEDURA CERTYFIKACJI

MODUŁ
wg Rozporządzenia UE 2016/425

Badanie typu UE

IPS-ZT

B

Zgodność z typem w oparciu
o wewnętrzną kontrolę produkcji
oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu

IPS-ZTN

C2

WYMAGANE DOKUMENTY

PRODUCENT

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL

PRODUCENT MARKI

Wniosek

Wniosek o przeprowadzenie badania typu UE

Deklaracja

Deklaracja o nieszkodliwości wyrobu

Umowa o przeprowadzanie oceny zgodności ŚOI

udostępniana przez Dział Certyfikacji

Umowa o przeprowadzanie nadzorowanych kontroli produktu

udostępniana przez Dział Certyfikacji

 

INFORMATOR DLA KLIENTÓW:

informator_dla_klientow

Procedura: SKARGI I ODWOŁANIA:

skargi_i_odwolania


    Artykuły


    Kontakt

Kierownik 
mgr inż. Agnieszka Pietrzak 
tel. (+48) 573 213 716
e-mail: agnieszka.pietrzak@lit.lukasiewicz.gov.pliso@lit.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika 
mgr inż. Weronika Konka - Kozioł
tel. (+48) 507 231 121
e-mail: weronika.konka-koziol@lit.lukasiewicz.gov.pl

Strefa Klienta
EnglishPolish