Grupa Badawcza

BiopolimeryPodstawowe kierunki działania Grupy Badawczej Biopolimery dotyczą biorafinacji surowców roślinnych oraz produktów ubocznych i odpadowych pochodzących z produkcji rolnej oraz różnych gałęzi przemysłu w kierunku wyodrębniania wartościowych biopolimerów: ligniny, celulozy i hemiceluloz. Grupa specjalizuje się również w pracach związanych z wytwarzaniem celulozowych mas włóknistych oraz wykorzystaniem procesów biotechnologicznych do przetwórstwa, syntezy i modyfikacji polimerów naturalnych, takich jak celuloza, skrobia i chitozan. Ważnym zakresem badań realizowanych przez Grupę są badania dotyczące recyklingu wyrobów papierniczych, ponownego wykorzystania mas celulozowych. Grupa podejmuje także  działania w zakresie biosyntezy celulozy za pomocą wyspecjalizowanych szczepów bakteryjnych, w tym na podłożach wykorzystujących surowce odpadowe i produkty uboczne przemysłu spożywczego (np. wytłoki z jabłek, otręby, odpady ciekłe po mikrobiologicznej obróbce roślin włóknodajnych) w celu otrzymania masy celulozowej o dużej czystości i unikalnej strukturze. Zespół wykonuje także analizy chemiczne i fizykochemiczne surowców roślinnych oraz mas włóknistych.

Usługi realizowane przez Grupę Badawczą:

Przedmiot oznaczania

Metoda oznaczania

Badanie podatności papierów Tissue, bibułki, wyrobów z bibułki na rozdrabnianie w wodzie

ISO 12625-17:2021

Badanie podatności na rozwłóknianie wyrobów papierniczych, podatność na recykling materiałowy 

EN-13430

Gęstość umowna drewna w postaci zrębków 

Procedura Własna

Wskaźnik zatrzymania wody WRV

ISO 23714

Zawartość metanolu

(w ługach powarzelnych i kondensatach)

PN-71/C-04568

Lepkość graniczna masy celulozowej:

  • drzewnej
  • długowłóknistej

PN-92/P-50101/01

Zawartość α-celulozy w masie celulozowej:

  • niebielonej
  • bielonej

PN-62/P-50099

PN-85/P-50095/02

PN-62/P-50099

Oznaczanie zawartości tłuszczu

Procedura Własna

Analiza chemiczna drewna

PN-92/P-50092

Oznaczenie składników ługu warzelnego

(np. NaOH, NaHSO3, Na2S2O3, Na2SO4, Na2S).

Procedura Własna

Oznaczanie zawartości ligniny

PN-92/P-50092

Oznaczanie zawartości celulozy 

PN-92/P-50092

Oznaczanie zawartości hemiceluloz

PN-92/P-50092

Roztwarzanie surowców roślinnych wraz z oznaczaniem wydajności i stopnia delignifikacji uzyskanej masy celulozowej (łącznie z trzema powtórzeniami)

Procedura Własna

Delignifikacja tlenowa mas celulozowych 

Procedura Własna

Bielenie mas celulozowych w warunkach laboratoryjnych (jeden stopień)

Procedura Własna

Oznaczania gęstości nasypowej zrębków bez ubicia i z ubiciem, frakcyjności dla surowców roślinnych

Procedura Własna

Oznaczanie białka metodą Lowry’ego

Procedura Własna

Oznaczanie cukrów redukujących metodą z DNS

Procedura Własna


    Kontakt

mgr inż. Justyna Wietecha
Lider Grupy Badawczej Biopolimerów
mail: justyna.wietecha@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 42 307 09 23