Grupa Badawcza

Ekologii i Innowacji OpakowańDziałająca w ramach Centrum Opakowań Grupa Badawcza Ekologii i Innowacji Opakowań prowadzi działalność naukowo-badawczą, doradczą i edukacyjną  w zakresie zrównoważonego rozwoju opakowań i materiałów opakowaniowych w myśl założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Do głównych działań BCO należą:

 • Oceny zgodności materiałów, opakowań jednostkowych, zbiorczych
  i transportowych oraz całych systemów pakowania towarów z wymaganiami Dyrektywy 94/62/WE oraz polskiej ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
 • Ekoprojektowanie opakowań pod kątem przydatności do recyklingu materiałowego i organicznego. 
 • Oceny Cyklu Życia (LCA) opakowań, ich elementów, a także procesów produkcji, dystrybucji, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania oraz ocena wpływów środowiskowych związanych z udziałem surowca z recyklingu.
 • Obliczanie emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) opakowań, a także wszystkich elementów łańcucha produkcyjnego opakowań, z uwzględnieniem wszelkich aspektów zarządzania firmą.
 • Wstępne testy biodegradacji na podstawie stopnia rozpadu opakowań w laboratoryjnych warunkach kompostowania.
 • Badania wybranych segmentów rynku opakowań, analizy marketingowe, badania ankietowe przeprowadzane w oparciu o własne bazy danych.
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie wybranych zagadnień związanych z ekologią opakowań, (znakowanie, przepisy prawne, kierunki rozwoju związane z wymaganiami ochrony środowiska itp.)
 • Opinie i ekspertyzy związane z ekologią opakowań oraz gospodarką odpadami opakowaniowymi, w tym odpadami niebezpiecznymi.
 • Badania starzeniowe.

BCO posiada swoje własne programy certyfikacji zawartości surowców odnawialnych i mineralnych w wyrobach opakowaniowych. Certyfikacja ta dotyczy wyrobów opakowaniowych wprowadzanych na rynek krajowy, które wytwarzane są z surowców odnawialnych / mineralnych lub z udziałem surowców odnawialnych / mineralnych. Celem certyfikacji jest określenie poziomu procentowego takich surowców a także udzielanie pozwolenia na stosowanie zarejestrowanych przez Instytut znaków towarowych.

Grupa Badawcza Ekologii i Innowacji Opakowań uczestniczy również aktywnie w projektach, zarówno krajowych jak i europejskich z zakresu pozyskiwania nowych i zrównoważonych alternatyw dla konwencjonalnych materiałów opakowaniowych. Zrealizowane dotychczas projekty to min. Realizowane obecnie w Ośrodku projekty to: 

 • SKROBIOMAT Modyfikacja i funkcjonalizacja surowców biopolimerowych pochodzących z przetwórstwa zbożowo-młynarskiego do opracowania biomateriałów nowej generacji, finansowany ze środków NCBR;
 • MOST - model ograniczania strat i marnowania żywności z korzyścią dla społeczeństwa, realizowanego w ramach programu Innowacje Społeczne, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • COST Action FP1405 “Active and intelligent fibre-based packaging - innovation and market introduction (ActInPak)”
 • ECOPAPERLOOP: Ekoprojektowanie pod kątem dostosowania w Europie Centralnej wyrobów papierowych do pętli recyklingu, projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej 
 • PLASTiCE - Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe; 7 Program Ramowy UE 
 • Biocompack-CE - Developing and strengthening cross-sectoral linkages among actors in sustainable biocomposite packaging innovation systems in a central european circular economy, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Europa Środkowa, Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020


    Kontakt

mgr Krzysztof Wójcik
Lider Grupy Badawczej Ekologii i Innowacji Opakowań,
mail: krzysztof.wojcik@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 22 842 20 11