O Nas

Wyróżnienie HR Excellence in Research


Instytut znalazł się w grupie instytucji, którym przyznano wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’. Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym korzystne warunki pracy – gwarantują przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także wsparcie merytoryczne i finansowe przy pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych.

The Institute has been included in the group of organisations that have received the ‘HR Excellence in Research’. With this prestigious ‘HR Excellence in Research’, the European Commission recognises organisations that offer their researchers a favourable working environment – they guarantee transparent recruitment, stability of employment, career development and substantive and financial support in the acquisition and implementation of research projects.

Prawo do używania wyróżnienia ‘HR Excellence in Research’ potwierdza spełnienie wymagań Europejskiej Karty Naukowca, która określa zasady zatrudnienia naukowców, warunki pracy, jakie należy im zagwarantować i możliwości rozwoju, jaką powinno się im zapewnić. Dokument ten stanowi podstawę polityki Unii Europejskiej, mającej na celu promowanie badań naukowych oraz uatrakcyjnienie naukowej kariery zawodowej. Poprzez wdrożenie Karty Łukasiewicz – ŁIT potwierdza swój plan wspierania wysiłków Komisji Europejskiej, by przyczyniać się do rozwoju otwartego i atrakcyjnego rynku nauki europejskiej dla kadry naukowców w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Instytucje, które posiadają wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ są systematycznie ewaluowane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.

The right to use the ‘HR Excellence in Research’ confirms the fulfilment of the requirements of the European Charter for Researchers, which define/establish the principles for the recruitment of researchers, the working conditions to be guaranteed and the opportunities to be offered for their professional development. The European Charter for Researchers form the basis of the European Union’s policy aimed at promoting research and enhancing the attractiveness of scientific careers. By implementing the Charter, the Łukasiewicz – Lodz Institute of Technology confirms its commitment to support the European Commission's efforts to contribute to the development of an open and attractive European market for researchers in the  European Research Area. Institutions that are awarded ‘HR Excellence in Research’ are systematically assessed for compliance with the standards set by the European Commission.

Zasady Karty korespondują z polityką naukowo-badawczą i kadrową prowadzoną przez Łukasiewicz – ŁIT. Celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty Instytutu dla pracowników zaangażowanych w badania naukowe poprzez zapewnienie im korzystnych warunków pracy, podniesienie jakości badań naukowych i innowacji oraz zwiększenie mobilności międzynarodowej. 

The principles of the Charter are in line with the research policy and Human Resources policy of the Łukasiewicz - Lodz Institute of Technology. The aim is to increase the attractiveness of the Institute's offer for researchers by creating favourable working conditions, improving the quality of research and innovation and increasing international mobility.