O Nas

Wyróżnienie HR Excellence in Research


Instytut znalazł się w grupie instytucji, którym przyznano wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’. Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym korzystne warunki pracy – gwarantują przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także wsparcie merytoryczne i finansowe przy pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych.

The Institute was included in the group of organisations that have received the ‘HR Excellence in Research Award’. The European Commission recognises with this prestigious ‘HR Excellence in Research Award’ the institutions which provide their researchers with the favorable working environment – they guarantee a transparent recruitment, the stability of employment, career development as well as substantive and financial support in acquisition and implementation of research projects.

Prawo do używania wyróżnienia ‘HR Excellence in Research’ potwierdza spełnienie wymagań „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych”, które określają zasady zatrudnienia naukowców, warunki pracy, jakie należy im zagwarantować i możliwości rozwoju, jakie powinno się im zapewnić. Oba dokumenty stanowią podstawę polityki Unii Europejskiej, mającej na celu promowanie badań naukowych oraz uatrakcyjnienie naukowej kariery zawodowej. Poprzez wdrożenie Karty i Kodeksu Łukasiewicz – ŁIT potwierdza swój plan wspierania wysiłków Komisji Europejskiej, by przyczyniać się do rozwoju otwartego i atrakcyjnego rynku nauki europejskiej dla kadry naukowców w ERA – Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

The right to use ‘HR Excellence in Research Award’ confirms the fulfillment of the requirements of the ‘European Charter for Researchers’ and the ‘Code of Conduct for the Recruitment of Researchers’, which define/set out the principles for researchers recruitment, working conditions to be guaranteed and opportunities of their career development that should be provided. The Charter & Code form the basis of the European Union’s policy aimed at promoting research and making a scientific career more attractive. By implementation of the Charter & Code, Łukasiewicz – Lodz Institute of Technology confirms its plan to support the efforts of the European Commission to contribute to the development of an open and attractive European market for researchers in the ERA – European Research Area.

Zasady Karty i Kodeksu korespondują z polityką naukowo-badawczą i kadrową prowadzoną przez Łukasiewicz – ŁIT. Celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty Instytutu dla pracowników zaangażowanych w badania naukowe poprzez zapewnienie im korzystnych warunków pracy, podniesienie jakości badań naukowych i innowacji oraz zwiększenie mobilności międzynarodowej.

The principles of the  Charter & Code are consistent with the research policy and HR policy of Łukasiewicz – Lodz Institute of Technology. The aim is to increase the attractiveness of the Institute’s offer for researchers by providing favourable working conditions, improving the quality of research and innovation, and increasing international mobility.

Instytucje, które posiadają wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ są systematycznie ewaluowane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.

Institutions awarded ‘HR Excellence in Research’ are systematically evaluated in terms of maintaining the standards adopted by the European Commission.

Kodeks Etyki (the Code of Ethics):

Wersja polska 

English version

Plan równości płci 2022 (GEP):

HR Excellence in Research' June 2016 - March 2022:


Wyróżnienie HR Excellence in Research czerwiec 2016 – marzec 2022

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych -
European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers:Karta Naukowca – Kodeks Postępowania (the Charter & Code) 

POLITYKA OTM-R

OTM-R POLICY