Certyfikaty

Ośrodek CertyfikacjiOśrodek Certyfikacji Łukasiewicz - IPS to wyodrębniona komórka Instytutu, podległa Dyrektorowi Instytutu, działająca zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 "Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi".

Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego posiada autoryzację Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz notyfikację nr 1439 nadaną przez Komisję Europejską w zakresie badania typu UE (moduł B) oraz badania zgodności
z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Zakres notyfikacji stanowi element zakresu akredytacji (AC 055).

Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego posiada ubezpieczenie TUiR WARTA S. A. od odpowiedzialności cywilnej obejmujące usługi badawcze i certyfikacyjne.

DO PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA CERTYFIKACJI NALEŻY:

OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW ZGODNIE Z POSIADANĄ AKREDYTACJĄ PCA, UPRAWNIAJĄCA DO WYDANIA:

 • certyfikatu zgodności z wymaganiami dokumentów normatywnych lub kryteriów technicznych
 • certyfikatu zgodności na znak: 

WYRÓB EKOLOGICZNY

Przedmiotem kryteriów KT-11/15 są zasady oceny właściwości ekologicznych obuwia
i wyrobów skórzanych oraz materiałów stosowanych do ich produkcji.

Wyrób spełniający te kryteria jest uznany jako „chemicznie bezpieczny” tzn. nie zawierający substancji mających szkodliwy wpływ na zdrowie i życie użytkownika. Wyrób taki może być oznakowany znakiem „Wyrób ekologiczny”

OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW POZA AKREDYTACJĄ, UPRAWNIAJĄCA DO WYDANIA:

 • certyfikatu zgodności z wymaganiami kryteriów technicznych KT-14/2020 
 • certyfikatu zgodności na znak: 

Znak „Certyfikowany materiał Twoich mebli” ma zastosowanie wyłącznie do mebli tapicerowanych, na których zastosowano jako obicia: skóry oraz naturalne
i syntetyczne materiały włókiennicze spełniające mające zastosowanie wymagania KT-14/2020. Znak „Certyfikowany materiał Twoich mebli” ma za zadanie promować polskie meble tapicerowane o podwyższonej jakości.

OCENA ZGODNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, CHRONIĄCYCH PRZED ZAGROŻENIAMI KATEGORII II I III:

 • badanie typu UE (moduł B) - załącznik V Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
 • zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produktu oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (moduł C2) - załącznik VII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

CERTYFIKACJA WYROBÓW – DOBROWOLNA (AC 055)

WYROBY PODLEGAJĄCE CERTYFIKACJI: 

 • Skóry wyprawione i zwykłe
 • Wyroby ze skóry
 • Obuwie
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy, 
 • Sprzęt ochraniający nogi i stopy i materiały do ich produkcji
 • Odzież ochronna i materiały do jej produkcji
 • Sprzęt ochraniający dłonie i ramiona i materiały do ich produkcji

SKRÓCONA PROCEDURA CERTYFIKACJI WYROBÓW:

 • złożenie wniosku o certyfikację wraz z dokumentacją i wzorem wyrobu,
 • podpisanie umowy o przeprowadzenie certyfikacji i o nadzór,
 • formalna ocena kompletności dokumentacji,
 • rejestracja wniosku,
 • przegląd i ocena materiału zebranego podczas procesu certyfikacji i wyrobu,
 • podjęcie decyzji w sprawie wydania lub odmowy wydania certyfikatu,
 • wydanie certyfikatu,
 • nadzór nad wydanym certyfikatem.

 Wszystkie niezbędne informacje oraz formularze dokumentów znajdują się w zakładce: DO POBRANIA.

 Ośrodek Certyfikacji prowadzi certyfikację dobrowolną wyrobów wg programów objętych zakresem akredytacji, podanych w poniższej tabeli, opracowanych z wykorzystaniem dokumentu IPS- WDP WYTYCZNE DO PROGRAMÓW CERTYFIKACJI.

 RODZAJ CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ

PROGRAM CERTYFIKACJI

TYP PROGRAMU WG EN ISO/IEC/17067

wytyczne do programów

ips-wdp_wyd._xii -

certyfikacja zgodności

ips-zn_wyd._x 7

certyfikacja zgodności, na znak WYRÓB EKOLOGICZNY IPS

ips-zza_wyd._x 8

Ośrodek Certyfikacji prowadzi wykaz wydanych certyfikatów. W celu uzyskania informacji na temat ważności wydanych certyfikatów prosimy o kontakt z kierownikiem Ośrodka Certyfikacji.

BADANIE TYPU UE (JN 1439)

NANDO - WYKAZ JEDNOSTEK NOTYFIKOWANYCH

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501

Rozporządzenie UE 2016/425: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=EN

 

Wyroby podlegające procedurze oceny zgodności w JN 1439 od 21 kwietnia 2018 r w ramach Rozporządzenia UE 2016/425:

obuwie

odzież

rękawice

Zapraszamy do składania wniosków (w zakładce: DO POBRANIA)  o przeprowadzenie badania typu UE, zgodnie
z odpowiednimi procedurami (modułami) ujętymi w poniższej tabeli:

RODZAJ CERTYFIKACJI OBOWIĄZKOWEJ

PROCEDURA CERTYFIKACJI

Moduł wg 2016/425

badanie typu UE

ips-zt_wyd._iv

moduł B

zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu

ips-ztn_wyd._iv

moduł C2


    Kontakt

Kierownik Ośrodka Certyfikacji

mgr inż. Agnieszka Pietrzak 
tel kom.: (+48) 573 213 716
e-mail: a.pietrzak@ips.lodz.pl
e-mail: iso@ips.lodz.pl

 

Z-ca Kierownika Ośrodka Certyfikacji


mgr inż. Weronika Konka - Kozioł
 
tel kom.: (+48) 507 231 121
e-mail:  w.konka-koziol@ips.lodz.pl /p>