Laboratoria

Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów WłókienniczychLaboratorium akredytowane przez:

– Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w zakresie badań chemicznych i właściwości fizycznych wyrobów włókienniczych

Podstawową działalnością Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych jest wykonywanie w ramach usług badań wyrobów włókienniczych, zarówno na różnych etapach przetworzenia (włókna, przędza, tkaniny, dzianiny, włókniny i in.) jak i wyrobów gotowych (akcesoria, które mają zastosowanie w gotowych wyrobach włókienniczych, biżuteria oraz zabawki) w następującym zakresie: 

 • oceny bezpieczeństwa ich użytkowania - badanie zawartości substancji niebezpiecznych wymienionych przepisach prawnych (m.in. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Dyrektywa Zabawkowa)
 • oceny właściwości użytkowych - badanie odporności wybarwień na działanie wybranych czynników fizyko-chemicznych

Laboratorium wykonuje następujące badania:

– metody badań objęte zakresem akredytacji:

 • oznaczanie pH ekstraktów wodnych
 • oznaczanie zawartości formaldehydu – wolnego i zhydrolizowanego metodą ekstrakcji wodnej
 • oznaczanie całkowitej zawartości metali ciężkich (arsen, rtęć, ołów, kadm)
 • oznaczanie zawartości metali ciężkich ekstrahowanych sztucznym potem
 • badanie migracji określonych pierwiastków (bezpieczeństwo zabawek)
 • oznaczanie pentachlorofenolu
 • badanie obecności kancerogennych amin aromatycznych pochodzących z barwników azowych
 • oznaczanie fumaranu dimetylu (DMFu)
 • oznaczanie ftalanów
 • oznaczanie organicznych związków cyny
 • oznaczanie pozostałości rozpuszczalników (formamid, dimetyloformamid -DMF, 1-metylo-2-pirolidon -NMP, dimetyloacetamid -DMAc)
 • oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
 • ocena właściwości użytkowych tekstyliów:
  • badanie odporności wybawień na działanie: potu kwaśnego i alkalicznego, śliny i potu, wody, prania, rozpuszczalników organicznych, czyszczenia chemicznego, suchej obróbki termicznej, prasowania, tarcia – suchego, mokrego oraz rozpuszczalnikami organicznymi
  • badanie odporności włókienniczych pokryć podłogowych na szamponowanie
  • badanie oleofobowości

– metody badań nieobjęte zakresem akredytacji:

 • oznaczanie biodostępności niklu wg PN EN 1811
 • ​oznaczanie całkowitej zawartości wybranych metali ciężkich (np.: srebro)
 • oznaczanie zawartości wybranych pestycydów
 • badanie zawartości barwników zawiesinowych (dyspersyjnych)
 • oznaczanie zawartości chinoliny
 • oznaczanie chlorobenzenów i chlorotoluenów
 • oznaczenie bisfenolu A
 • oznaczanie permetryny
 • oznaczanie eukaliptolu
 • badanie zapachu

Jako jedyne w kraju wykonuje badania w ramach procesu certyfikacji na znak OEKO-TEX® STANDARD 100.

Laboratorium jest wyposażone m.in. w: GC-MS/MS, ICP-MS i LC- MS/MS.

Zakup GC-MS/MS był subsydiowany przez Ministra Nauki i Szkolenictwa Wyższego na podstawie decyzji 6849/IA/SN/2018 o przyznaniu dotacji celowej na zakup aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą bądź strategiczną infrastrukturę badawczą pn.: „Zakup aparatury badawczej do chromatograficznej analizy instrumentalnej bioaktywnych i niebezpiecznych związków heteroorganicznych”.

ICP-MS i LC- MS/MS  – zakup zrealizowany dzięki współfisnansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – nr projektu WND-RPLD.03.01.00-00-002/13: „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej Instytutu Włókiennictwa na potrzeby badań nad bezpieczeństwem użytkowania wyrobów włókienniczych”.


    Pliki do pobrania


    Certyfikat i Zakres Akredytacji


    Kontakt

Osoby do kontaktu:

Kierownik Laboratorium
mgr Agnieszka Dałek
tel: +48 42 25 34 422
e-mail:  ekologia@lit.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika Laboratorium
mgr inż. Agnieszka Kaleta
tel: + 48 42 25 34 422
tel: + 48 42 25 34 426
e-mail: ekologia@lit.lukasiewicz.gov.pl