Laboratoria

Laboratorium Badań Opakowań TransportowychLaboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie badań opakowań transportowych. Realizuje badania opakowań do przewozu towarów niebezpiecznych według wymagań zawartych w umowach i porozumieniach międzynarodowych dotyczących transportu lądowego (ADR, ADN, RID), morskiego (IMDG-Code) i lotniczego (IATA-DGR). Organizacja transportu zgodnie z międzynarodowymi zasadami przewozu towarów niebezpiecznych minimalizuje ryzyko wystąpienia zagrożeń jakie stwarza ładunek niebezpieczny. 

Uzyskanie pozytywnego wyniku z badań opakowań do transportu towarów niebezpiecznych stanowi podstawę udzielenia certyfikacji na opakowania oraz uprawnia do nanoszenia na certyfikowane opakowania międzynarodowego oznaczenia UN. 

Realizujemy badania dla celów certyfikacji opakowań do transportu towarów niebezpiecznych na znak UN zgodnie z międzynarodowymi przepisami ADR, ADN, RID, IMDG-Code, IATA-DGR:

  • badania opakowań transportowych, 
  • badania dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL), 
  • badania dużych opakowań.

Realizujemy badania dla celów certyfikacji opakowań na znak bezpieczeństwa B zgodnie z kryteriami technicznymi oceny wymaganymi w procesie certyfikacji.

Realizujemy badania ekspertyzowe w zakresie:

  • badania zgodności opakowań z wymaganiami polskich norm i międzynarodowych,
  • badania odporności opakowań na narażenia mechaniczne w transporcie i podczas magazynowania,
  • badania klimatyczne opakowań (wg programu zleceniodawcy).

Badania w laboratorium przebiegają z odwzorowaniem narażeń mechanicznych występujących w przewozie, magazynowaniu i manipulacji ładunkiem, będących bezpośrednią przyczyną uszkodzeń i zniszczeń opakowań i ich zawartości. Zespół specjalistów posiadający wieloletnie doświadczenie w branży opakowaniowej na podstawie uzyskanych wyników badań sporządza dla przedsiębiorców raporty i ekspertyzy, służące bezpieczeństwu ładunku jak i ograniczeniu kosztów związanych z opakowaniem w systemach logistycznych. 

    Pliki do pobrania

    Certyfikat i Zakres Akredytacji


    Kontakt

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
90-570 Łódź, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19/27 

LABORATORIUM BADAŃ OPAKOWAŃ TRANSPORTOWYCH

02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Beata Kużdowicz
tel.: +48 22 842 20 11 w. 21
e-mail: beata.kuzdowicz@lit.lukasiewicz.gov.pl

Osoba do kontaktu w zakresie badań dla celów certyfikacji

Z-ca Kierownika Laboratorium
mgr inż. Jacek Banasiak
tel.: + 48 22 842 20 11 w. 57
e-mail: jacek.banasiak@lit.lukasiewicz.gov.pl

Osoba do kontaktu w zakresie badań ekspertyzowych
Główny specjalista ds. badań opakowań transportowych
mgr inż. Dariusz Pyś
tel.: + 48 22 842 20 11 w. 16
e-mail: dariusz.pys@lit.lukasiewicz.gov.pl