Laboratoria

Laboratorium Badań Produktów Spożywczych, Produktów Barwionych i ŚrodowiskaLaboratorium Badań Produktów Spożywczych, Produktów Barwionych i Środowiska akredytowane jest przez Polskie Centrum Akredytacji (nr AB 062) oraz w zakresie obronności i bezpieczeństwa  (nr 43/MON/2023).

Laboratorium prowadzi działalność laboratoryjną oraz prace pomocnicze na rzecz zespołów badawczych, certyfikacji, jak również realizuje zlecenia komercyjne na rzecz klientów zewnętrznych.

 • Badania akredytowane:
 1. Badania fizyko-chemiczne produktów spożywczych 
 • badanie tożsamości barwników
 • badanie zawartości substancji barwnej w barwniku
 • badanie obecności barwników w produktach spożywczych w tym barwników niedozwolonych
 • badanie zawartości barwników w produktach spożywczych
 1. Badania substancji niebezpiecznych w wyrobach przeznaczonych do użytku konsumenta ( zgodnie z limitami dla niebezpiecznych chemikaliów określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia REACH).
 2. Badania fizykochemiczne wyrobów włókienniczych i skórzanych
 • badanie zawartości amin aromatycznych
 • badanie zawartości ftalanów
 • badanie obecności barwników alergennych i kancerogennych
 • badanie zawartości metali w tym metali ciężkich
 • badanie zawartości pentachlorofenolu
 1. Badanie fizykochemiczne wyrobów barwionych ( takich jak m.in. odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej , materiały przeznaczone do konfekcjonowania, przedmioty zaopatrzenia mundurowego)
 • badanie spektrofotometrycznych charakterystyk widmowych (transmitancja, współczynnik odbicia i absorbancja) w zakresie UV-VIS-NIR z zakresie spektralnym 190-3300 nm
 • badanie barwy oraz współrzędnych chromatyczności dla barw łatwopostrzegalnych (odzież o intensywnej widzialności) 
 • badanie właściwości ochronnych przed promieniowaniem UV (UPF);
 • badanie odporności wybarwień na wodę, pranie, bielenie, rozpuszczalniki, pot, tarcie, prasowanie, suchą obróbkę termiczną, światło, czyszczenie chemiczne
 1. Badania fizykochemiczne materiałów opakowaniowych, tworzyw sztucznych, zabawek i gumy
 • badanie zawartości metali w tym metali ciężkich
 • badanie zawartości ftalanów
 • Badanie nieakredytowane:
 • badanie zawartości wybranych pestycydów
 • badanie tetrachlorofenolu, trichlorofenolu
 • badanie chlorobenzenów i chlorotoluenów
 • badanie bisfenolu A
 • badanie permetryny
 • badanie fumaranu dimetylu (DMFu)
 • badanie zawartości VOC w surowcach i wyrobach gotowych
 • badanie organicznych związków cyny
 • badanie pozostałości rozpuszczalników (formamid, dimetyloformamid )
 • badanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
 • badanie pozostałości monomerów w polimerach
 • badanie tożsamości tworzywa sztucznego
 • badanie akrylonitrylu
 • badanie styrenu
 • badanie substancji niebezpiecznych zgodnie z rozporządzeniem REACH
 • badanie substancji przeciwpalnych
 • badanie monomerycznych diizocyjanianów w żywicach poliizocyjanianowych
 • badanie opakowań zgodnie z Farmakopeą
 • badanie zawartości metali w produktach spożywczych
 • badanie migracji specyficznej
 • badanie połysku, kontrastu optycznego i wyznaczania współczynnika promieniowania hemisfertycznego

Laboratorium posiada wykwalifikowaną kadrę oraz nowoczesną aparaturę w tym:

 • chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID),
 • chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (ECD),
 • chromatograf gazowy z detektorem masowym i gazowym nastrzykiem headsapce GC/MS/HS,
 • chromatograf gazowy z detektorem masowym GC/MS,
 • chromatograf cieczowy z detektorem diodowym (HPLC/DAD),
 • spektrometr absorpcji atomowej (AAS),
 • spektrometr ICP  - OES,
 • spektrofotometr  zakres pomiarowy: VIS – geometria pomiarowa 45/0 (przenośny),
 • spektrofotometr UV-VIS-NIR  geometria pomiarowa dyfuzyjna 8/d (z kulą całkującą Ulbricha),
 • spektrofotometr w zakresie pomiarowym: : UV-VIS – geometria pomiarowa dyfuzyjna d/8 ( z kulą całkującą),
 • połyskomierz trójkątowy firmy BykGardner,
 • Q-SUN,  Suntest – do badania odporności na światło.  

    Certyfikat i Zakres Akredytacji
    Pliki do pobrania


    Kontakt

Mgr inż. Joanna Rutowicz
Kierownik Laboratorium Badań Produktów Spożywczych, Produktów Barwionych i Środowiska
Tel. 517 056 435
Mail. joanna.rutowicz@lit.lukasiewicz.gov.pl

Mgr inż. Magdalena Lasoń - Rydel
Z-ca Kierownika Laboratorium Badań Produktów Spożywczych, Produktów Barwionych i Środowiska
Tel. 517 056 438
Mail. magdalena.rydel@lit.lukasiewicz.gov.pl