Certyfikacja  

OEKO-TEX® STeP


UWAGA!
W listopadzie 2022 r. została wprowadzona nowa szata graficzna znaku i etykiety OEKO-TEX®. Dotychczasowe etykiety mogą być używane do końca 2024 roku. Nowe etykiety mogą być pobrane przez posiadacza certyfikatu, w różnych formatach i kolorystyce, po zalogowaniu się na stronie OEKO-TEX® - kliknij tutaj


Zrównoważony rozwój – Uczynić świat trochę lepszym

OEKO-TEX® STeP (Sustainable Textile Production) to system certyfikacji dla marek, firm detalicznych i producentów z łańcucha tekstylnego, którzy chcą przekazywać społeczeństwu informacje o swoich osiągnięciach dotyczących zrównoważonych procesów produkcyjnych w sposób przejrzysty, wiarygodny i jasny.

Nasza modułowa i niezależna certyfikacja zapewnia ukierunkowane wsparcie dla marek, producentów i sprzedawców detalicznych w drodze do jeszcze lepszego zrównoważonego rozwoju – i oferuje także i konsumentom wysoki stopień przejrzystości i niezawodności/wiarygodności.

Celem certyfikacji STeP jest stałe wdrażanie przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych, uzyskanie optymalnych warunków zdrowia i bezpieczeństwa oraz społecznie akceptowalnych warunków pracy. Dynamiczny dalszy rozwój standardu STeP i innych wzorców [z ang. benchmark] pozwala certyfikowanym firmom na ciągłe doskonalenie w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej, a także wydajności. To z kolei umożliwia im osiągnięcie najlepszej możliwej konkurencyjnej pozycji na rynku.

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny jako jedyny w Polsce prowadzi procesy certyfikacji, wykonuje badania i wydaje certyfikaty dla wyrobów włókienniczych na znak OEKO-TEX® STeP.

Dla Kogo:

Certyfikacja jest możliwa dla zakładów produkcyjnych na wszystkich etapach przetwarzania, od produkcji włókien, przędzenia, tkania, dziania, po procesy wykończalnicze oraz dla producentów gotowych wyrobów włókienniczych.

Modułowa struktura STeP:

Dzięki modułowej analizie wszystkich istotnych obszarów firmy, takich jak zarządzanie chemikaliami, efektywność środowiskowa, zarządzanie jakością, bezpieczeństwo i higiena pracy, odpowiedzialność społeczna i zarządzanie środowiskiem, certyfikacja STeP pozwala na kompleksową i rzetelną analizę zakresu zrównoważonego zarządzania zapewnianego przez zakład produkcyjny.

Warunkiem certyfikacji STeP jest spełnienie pewnych minimalnych wymagań w poszczególnych obszarach firmy. Na tej podstawie uwzględniane są następujące powiązane kwestie:

 • Zarządzanie chemikaliami
 • Zgodność z wytycznymi listy substancji objętych ograniczeniem (z ang. restricted substances list– RSL)
 • Wprowadzenie odpowiedniego zarządzania substancjami szkodliwymi
 • Zgodność z zasadami „zielonych chemikaliów”
 • Okresowe szkolenia i dalsza edukacja w zakresie obchodzenia się z używanymi/stosowanymi substancjami chemicznymi
 • Obowiązek właściwej komunikacji/przekazu informacji w odniesieniu do zastosowanych substancji chemicznych i ryzyka wynikającego z ich stosowania
 • Monitorowanie stosowania chemikaliów
 • Efektywność środowiskowa
 • Zgodność z określonymi wartościami granicznymi
 • Wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii produkcyjnych
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Efektywne wykorzystanie zasobów
 • Odpowiedzialne zagospodarowanie  odpadów, ścieków, emisji itp.
 • Zmniejszenie śladu CO2
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Dowód odpowiedniego systemu zarządzania środowiskowego w celu ukierunkowanej koordynacji i systematycznego wdrażania wszystkich środków ochrony środowiska
 • Zobowiązanie do realizacji celów środowiskowych
 • Okresowe opracowania raportów środowiskowych
 • Wyznaczenie przedstawiciela ds. ochrony środowiska
 • Okresowe szkolenia dotyczące wdrażania celów i środków ochrony środowiska
 • Wdrożenie istniejących systemów ochrony środowiska (np. ISO 14001)
 • Społeczna odpowiedzialność
 • Zapewnienie społecznie akceptowalnych warunków pracy w rozumieniu konwencji ONZ i MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy – z ang. ILO)
 • Dokonywanie oceny pracy pracowników
 • Wdrożenie istniejących standardów społecznych (np. SA 8000)
 • Gwarantowane szkolenia dla pracowników dotyczące kwestii społecznych
 • Zarządzanie jakością
 • Wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania jakością, np. zgodnie z ISO 9001 lub podejściem operacyjnym
 • Gwarantowana identyfikowalność, odpowiedzialność i odpowiednia dokumentacja dotycząca przepływu towarów i wytwarzanych produktów
 • Zaawansowane aspekty zarządzania, takie jak zarządzanie ryzykiem lub ład korporacyjny
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dowód odpowiednich środków zapewniających wymagane warunki zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (np. systemy filtrów, ochrona słuchu itp.)
 • Gwarantowane bezpieczeństwo budynków i zakładów produkcyjnych (np. poprzez konstruktywne działania, plany ewakuacyjne, oddzielenie obszarów produkcyjnych itp.)
 • Zapobieganie ryzyku – Wdrożenie istniejących norm bezpieczeństwa (np. OHSAS 18001)

Dlaczego STeP:

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE – KRYTERIA UWZGLĘDNIAJĄCE SPECYFIKĘ TEKSTYLIÓW

W przeciwieństwie do innych systemów certyfikacji, w których bierze się pod uwagę tylko niektóre aspekty zrównoważonego rozwoju, STeP umożliwia kompleksową analizę i ocenę w odniesieniu do zrównoważonych warunków produkcji. Ponadto wymagania i kryteria certyfikacji STeP są specjalnie dostosowane do sytuacji w przemyśle tekstylnym i odzieżowym.

Aby zapewnić globalną porównywalność, kryteria STeP są znormalizowane na całym świecie. Są one nieustannie analizowane, oceniane i aktualizowane, jeśli jest to wymagane (np. w związku z nowymi zmianami na rynku, przepisami prawnymi i odkryciami naukowymi).

KOMPLETNY I NIEZALEŻNY

Odpowiedzialność za certyfikację STeP spoczywa na International OEKO-TEX® Association z 18 instytutami i przedstawicielstwami w ponad 60 krajach na całym świecie. Instytuty OEKO-TEX® są akredytowanymi, niezależnymi instytutami badawczymi wykonującymi badania tekstyliów, instytutami o szerokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu w zakresie warunków specyficznych dla przemysłu tekstylnego i odzieżowego.

Korzyści z posiadania certyfikatu STeP:

DLA MAREK I SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH

STeP pozwala markom działającym na całym świecie i firmom detalicznym wyszukiwać odpowiednich dostawców na całym świecie, którzy spełniają ich wymagania dotyczące ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Dzięki temu mogą, w sposób jasny i kompletny,  udokumentować swoje wspólne zrównoważone zaangażowanie na rzecz konsumentów końcowych wraz z łańcuchem dostaw.

DLA ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH

Producenci tekstyliów i odzieży mogą sprawić, że ich procesy produkcyjne będą znacznie wydajniejsze na podstawie certyfikatu STeP. Nasz system pomoże określić pozycję firmy w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju i pokazuje obszary wymagające poprawy. Niezależne potwierdzenie warunków zrównoważonej produkcji wzmacnia wizerunek firmy, który pozwala otwierać nowe rynki i nawiązywać relacje z dostawcami.

Jak uzyskać certyfikat STeP:

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia w trybie online na stronie internetowej OEKO-TEX® i potwierdź warunki korzystania.
 2. Po otrzymaniu wskazówek dostępu od odpowiedzialnego instytut OEKO-TEX® wypełnij test oceny STeP udostępniony na stronie internetowej.
 3. Instytut OEKO-TEX® ocenia informacje i sprawdza złożone dokumenty.
 4. Instytut OEKO-TEX® weryfikuje dane uzyskane w czasie audytu na miejscu w zakładzie produkcyjnym.
 5. Instytut OEKO-TEX® przygotowuje szczegółowy Raport z Audytu obejmujący ostateczną ocenę i wydaje certyfikat STeP.

Proces certyfikacji:

Certyfikacja

Proces certyfikacji można z grubsza podzielić na 7 kroków/etapów:

 1. Zainteresowane firmy kontaktują się z jednym ze światowych instytutów OEKO-TEX® (biura kontaktowe) z prośbą o certyfikację lub rejestrują się na platformie STeP.
 2. OEKO-TEX® zapewnia firmie dane dostępu do narzędzia/testu oceny.
 3. Firma wypełnia elektroniczny kwestionariusz.
 4. Dane są analizowane i oceniane przez OEKO-TEX®.
 5. Audytor OEKO-TEX® odwiedza zakład produkcyjny i weryfikuje informacje zawarte w kwestionariuszu elektronicznym.
 6. OEKO-TEX® tworzy szczegółowy raport o wynikach audytu i – jeśli spełnione są wymagane kryteria – wystawia certyfikat STeP firmie, która złożyła wniosek.
 7. Po otrzymaniu certyfikatu firma jest uprawniona do przekazywania opinii publicznej informacji o uzyskanym certyfikacie STeP i do jego komercyjnego wykorzystania.

Certyfikat

Certyfikat STeP jest ważny przez trzy lata, a następnie może zostać przedłużony dowolną liczbę razy.

Koszty certyfikacji

Koszty certyfikacji STeP zależą od wielkości firmy, kryteriów testowych specyficznych dla każdego etapu produkcji, a także od stopnia, w jakim firma wdrożyła już środki dotyczące ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Koszty obejmują wsparcie i doradztwo instytutów OEKO-TEX® podczas składania wniosku, przygotowanie oceny, przygotowanie, wykonanie i dokumentację audytu, wydanie certyfikatu oraz opłatę licencyjną.

Ile trwa proces

Zazwyczaj wymagany jest okres 3 miesięcy, od momentu złożenia wniosku, zebrania danych i oceny danych do audytu i wydania certyfikatu. Czas trwania rzeczywistego procesu certyfikacji zależy jednak od indywidualnych okoliczności w każdym zakładzie produkcyjnym. Dotyczy to, na przykład, sytuacji czy już istnieją certyfikaty dla poszczególnych obszarów działalności lub jak szybko można określić i dostarczyć wymagane dane do oceny.

Ocena

OEKO-TEX® wymaga od firm wielu danych i parametrów, które umożliwią odpowiednią ocenę zrównoważonego poziomu urządzeń produkcyjnych. Gromadzenie danych następuje na internetowym portalu z dostępnym narzędziem/testem do przeprowadzenia oceny. Po nawiązaniu kontaktu lub złożeniu wniosku do instytutu OEKO-TEX®, firmy otrzymają wymagane dane dostępowe, umożliwiające wprowadzenie informacji online do kwestionariusza i przesłanie go do instytutu. Po dokonaniu oceny danych wnioskodawca otrzyma szczegółowy raport o wyniku oceny.

Zainteresowane firmy mogą samodzielnie zdecydować, czy wykorzystują ocenę wyłącznie do celów wewnętrznych (na przykład w celu ustalenia status quo ich zaangażowania w zrównoważony rozwój), czy też wdrożyć ją jako proces certyfikacji w celu uzyskania oznaczenia/etykiety STeP.

Punktacja

Certyfikacja STeP obejmuje trzy różne poziomy opisujące zakres, w jakim firma osiągnęła zrównoważoną produkcję i warunki pracy:

– Poziom 1: poziom początkowy

– Poziom 2: poziom dobrego wdrożenia najlepszych praktyk z potencjałem dalszej optymalizacji

– Poziom 3: poziom wzorcowego wdrożenia najlepszych praktyk

Certyfikat STeP pokazuje następujące wyniki oceny:

 • osiągnięty poziom zrównoważonego rozwoju
 • ogólną ocenę
 • indywidualną ocenę analizowanych obszarów firmy

Punktacja STeP zapewnia większą przejrzystość, ponieważ umożliwia porównywanie zrównoważonego poziomu urządzeń  produkcyjnych przedsiębiorstw z całego łańcucha tekstylnego na wszystkich odpowiednich poziomach w różnych krajach i ponad regulacjami prawnymi. Szczegółowa reprezentacja wyników oceny pozwala na rzetelną zdefiniowanie pozycjonowania firmy w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju oraz w szczególności pokazuje, które obszary firmy mają dalsze możliwości optymalizacji.

Audyty

Informacje i dane dostarczone przez firmę w ramach oceny są analizowane i oceniane przez OEKO-TEX®. Weryfikacja przeprowadzana jest w formie audytu zakładu produkcyjnego przez odpowiedzialny instytut OEKO-TEX®.

OEKO-TEX® posiada kompleksowe wewnętrzne zarządzanie jakością, aby zapewnić standaryzowane globalnie / na całym świecie wyniki audytu. Działania te obejmują,  na przykład, wspólne szkolenia i regularną dalszą edukację audytorów, a także coroczne spotkania technicznych grup ekspertów OEKO-TEX®.

Weryfikacja

Oprócz rutynowych audytów w ramach początkowej certyfikacji STeP i jej rozszerzenia, OEKO-TEX® przeprowadza audyty pośrednie (audyty zgodności), a także niezapowiedziane audyty w zakładach produkcyjnych w celu sprawdzenia zgodności z wymaganymi kryteriami już po wydaniu certyfikatu.


    Kontakt

 

Dział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert
Gdańska 118, 90-520 Łódź
tel: +48 42 25 34 432
e-mail: cert@lit.lukasiewicz.gov.pl

dr inż. Joanna Szmyt
Starszy Specjalista ds. Certyfikacji
tel.  +48 42 253 44 65;   +48 502 424 195