Laboratoria

Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań JednostkowychLaboratorium  Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych wykonuje kompleksowe badania opakowań jednostkowych i materiałów opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz innych materiałów.  Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: innowacyjnych materiałów opakowaniowych; oddziaływania wzajemnego produktu – opakowanie; skuteczności zabezpieczenia zapakowanego produktu; opracowania nowych materiałów opakowaniowych i opakowań. Laboratorium uczestniczy w realizacji  projektów międzynarodowych i krajowych oraz umów zawartych z przedsiębiorcami. Laboratorium prowadzi działalność w zakresie dostosowania metod badań i oceny materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z wymaganiami UE. Uczestniczy we wdrażaniu do produkcji nowych materiałów opakowaniowych, opakowań i systemów pakowania.  Laboratorium prowadzi także szkolenia, seminaria oraz konferencje w zakresie materiałów opakowaniowych, opakowań i technologii pakowania.

Laboratorium akredytowane przez:

– Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w zakresie badań chemicznych i mechanicznych wyrobów z tworzyw sztucznych, materiałów opakowaniowych, badań właściwości fizycznych papieru, tektury, wyrobów z tworzyw sztucznych, materiałów opakowaniowych oraz badań sensorycznych papieru, tektury, wyrobów z tworzyw sztucznych, materiałów opakowaniowych. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji Nr AB 185 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) od 1998 roku.

Metody badań objęte zakresem akredytacji:

 • przenikalność pary wodnej metodą czujnika podczerwieni ,
 • przenikalność ditlenku węgla metodą czujnika podczerwieni,
 • przenikalność  tlenu metodą czujnika kulometrycznego,
 • właściwości wytrzymałościowe przy statycznym rozciąganiu,
 • grubość, 
 • wymiary liniowe,
 • wytrzymałość na oddzieranie warstw,
 • wytrzymałość na rozdzieranie (opór przedarcia) metodą Elmendorfa,
 • odporność na uderzenie metodą swobodnie spadającego grota,
 • współczynnik przepuszczania światła,
 • wskaźnik wytrzymałości zgrzewu na rozerwanie,
 • odporność na nacisk osiowy,
 • sprawdzenie przyczepności nadruku,
 • gramatura,
 • badania sensoryczne (ocena przekazywania zapachu i smaku przy kontakcie pośrednim i bezpośrednim z żywnością),
 • migracja globalna do wodnych płynów modelowych i mediów zastępczych zgodnie z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. z późn. zmianami,
 • oznaczenie migracji specyficznej substancji niskocząsteczkowych zgodnie z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. z późn. zmianami 
 • badania opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko zgodnie z normami:

PN-EN 862:2016-09, PN-EN ISO 8317:2016-03; PN-EN 14375:2016-09.

Metody badań nieobjęte zakresem akredytacji:

 • analiza termiczna i identyfikacja tworzyw sztucznych (DSC, FTIR),
 • pomiar wytrzymałości zgrzewu na gorąco (tzw. hot-tack),
 • profil zgrzewalności folii i laminatów,
 • materiały samoprzylepne: adhezja kleju, loop tack,
 • sztywność przy zginaniu metodą H-O-M,
 • swobodna kurczliwość liniowa,
 • masa elementów i opakowań,
 • liczba sztuk w pakiecie,
 • szczelność metodą detekcji wodoru, 
 • badanie odporności na promieniowanie świetlne oraz podwyższoną temperaturę (badania starzeniowe),
 • odporność na uderzenie przy swobodnym spadku,
 • odporność lakierów na korozję,
 • ścieralność nadruku,
 • odporność na korozję naprężeniową z zastosowaniem 10% roztworu IGEPALU,
 • odporność na przebicie barierowych giętkich folii,
 • wytrzymałość na obciążenie,
 • wady wykonania,
 • zmiany wymiarów liniowych,
 • zwilżalność powierzchni folii i płyt,
 • pojemność,
 • wytrzymałość toreb na uderzenie przy swobodnym spadku,
 • przenikalność tlenu metodą czujnika kulometrycznego przez opakowanie.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

Na życzenie klienta Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych może stwierdzić zgodność wyników otrzymanych w przeprowadzonych badaniach ilościowych ze specyfikacją przekazaną przez klienta. Laboratorium dokonuje stwierdzenia zgodności wyników badań w oparciu o wartość średnią wyniku badania (WB ) oraz niepewność rozszerzoną badania (U) oszacowaną dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.

Laboratorium stosuje poniżej przedstawione zasady podejmowania decyzji (opracowane w oparciu o wytyczne ILAC-G9:09/2019 „Wytyczne dotyczące podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności”):

a) Binarne stwierdzenie zgodności z zastosowaniem zasady opartej na prostej akceptacji. 

Zasada prostej akceptacji nie uwzględnia pasma ochronnego. Wartość pasma ochronnego równa jest 0. Granica akceptacji równa jest granicy tolerancji. 

Przy binarnym stwierdzeniu zgodności zakłada się, że oszacowanie wielkości mierzonej ma normalny rozkład prawdopodobieństwa, a do obliczenia ryzyka wykorzystywane jest ryzyko specyficzne (tylko dla danego wyniku). W takim przypadku ryzyko, że zaakceptowane wyniki leżą poza granicami tolerancji wynosi do 50%, i ryzyko błędnego odrzucenia wyników pomiarów leżących poza granicą tolerancji również wynosi do 50%.

pastedGraphic.png

Rys. 1 Graficzne przedstawienie binarnego stwierdzenia zgodności – zasada prostej akceptacji

Stwierdzenie zgodności jest przedstawiane jako:

- wynik zgodny (akceptacja) zmierzone wartość mieszczą się w przedziale tolerancji, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi 50%;

- wynik niezgodny (odrzucenie) jedna lub więcej wartości zmierzonych nie mieści się w przedziale tolerancji, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi 50%.

b) Niebinarne stwierdzenie zgodności z zastosowaniem pasma ochronnego (warunkowa akceptacja/odrzucenie)

Wartość niepewności rozszerzonej ±U przyjmowane jest jako pasmo ochronne. Stwierdzenie zgodności nie ma charakteru binarnego. Decyzja opiera się na ograniczonych granicach akceptacji. Zakłada się, że oszacowanie wielkości mierzonej ma normalny rozkład prawdopodobieństwa, a do obliczenia ryzyka wykorzystywane jest ryzyko specyficzne (tylko dla danego wyniku). W takim przypadku ryzyko akceptacji wyników znajdujących się poza granicą tolerancji wynosi < 2,5%. Kiedy zmierzony wynik jest bliski tolerancji, ryzyko błędnej akceptacji i błędnego odrzucenia wzrasta do 50%.

pastedGraphic_1.png

Rys. 2 Graficzne przedstawienie niebinarnego stwierdzenia zgodności z pasmem ochronnym

WB – wartość średnia wyniku badania, U – niepewność rozszerzona oznaczenia dla prawdopodobieństwa P=95% i współczynnika rozszerzenia k=2, pasmo ochronne, KB – wartość badanej właściwości określona w kryteriach/wymaganiach, KBmax i KBmin – górna i dolna wartość przedziału tolerancji

Stwierdzenie zgodności jest przedstawiane jako:

- wynik zgodny (akceptacja) zmierzone wartości mieszczą się w przedziale akceptacji przy uwzględnieniu pasma ochronnego stanowiącego wartość niepewności rozszerzonej U. Ryzyko specyficzne błędnej akceptacji wynosi do 2,5%.

Wynik uznaje się za zgodny gdy: 

WB + U ≤ KBmax 

WB + U ≥ KBmin

- wynik warunkowo zgodny (warunkowa akceptacja) zmierzone wartości mieszczą się w przedziale tolerancji dla badanych punktów, ale część przedziału rozszerzonej niepewności pomiarów w przypadku jednej lub większej ilości wartości zmierzonych przekroczyła granicę tolerancji. Ryzyko specyficzne błędnej akceptacji dla wyniku pomiaru zbliżonego do granicy tolerancji wzrasta do 50%.

Wynik uznaje się za warunkowo zgodny gdy: 

WB < KBmax i WB + U > KBmax

WB > KBmin i WB - U < KBmin

- wynik warunkowo niezgodny (warunkowe odrzucenie) jedna lub więcej wartości zmierzonych nie mieści się w przedziale tolerancji dla badanych punktów, ale część przedziału rozszerzonej niepewności pomiaru w przypadku jednej lub większej liczby wartości zmierzonych mieści się w przedziale tolerancji. Ryzyko specyficzne błędnego odrzucenia dla wyniku pomiaru bliskiego granicy tolerancji wzrasta do 50%.

Wynik uznaje się za warunkowo niezgodny gdy: 

WB > KBmax i WB - U < KBmax

WB < KBmin i WB + U > KBmin

- wynik niezgodny (odrzucenie) jedna lub więcej wartości zmierzonych nie mieści się w przedziale tolerancji dla badanych punktów. Ryzyko specyficzne błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%.

Wynik uznaje się za niezgodny gdy: 

WB - U > KBmax 

WB + U < KBmin

Koszt stwierdzenia zgodności z wymaganiami dla jednej próbki 150 zł netto (dotyczy jednego parametru).


    Certyfikat i Zakres Akredytacji


    Kontakt

Kierownik Laboratorium
dr Natalia Gutowska
tel.: +48 22 842 20 11 wew. 18
e-mail: natalia.gutowska@lit.lukasiewicz.gov.pl

Osoby do kontaktu:

Badania chemiczne

Zastępca Kierownika Laboratorium
mgr inż. Katarzyna Samsonowska
tel.: +48 22 842 20 11 wew. 27
e-mail: katarzyna.samsonowska@lit.lukasiewicz.gov.pl

lab_opak_jedn@lit.lukasiewicz.gov.pl

Badania fizyko-mechaniczne
mgr inż. Jacek Frydrych
tel.: +48 22 842 20 11 wew. 32
e-mail: jacek.frydrych@lit.lukasiewicz.gov.pl