O Nas

Korzyści / The Advantages


W Łukasiewicz-ŁIT:

 1. Prowadzimy otwartą politykę zatrudniania (Polityka Otwartej, Przejrzystej, Merytorycznej Rekrutacji - OTM-R), która gwarantuje m.in.:
 • transparentny system zatrudniania pracowników naukowych,
 • przestrzeganie zasad równości i przeciwdziałania dyskryminacji podczas rekrutacji na stanowiska badawcze,
 • procedury naboru dostosowane do rodzaju oferowanego stanowiska.
 1. Wdrożyliśmy elektroniczny system wspierający zarządzanie procesem rekrutacji. System umożliwia m.in. komunikację z kandydatami na każdym etapie rekrutacji, szybką publikację ogłoszeń bezpośrednio z systemu, płynną wymianę informacji pomiędzy członkami komisji rekrutacyjnej, możliwość wyszukania kandydatów wg wybranych kryteriów.
 2. Zapewniamy badaczom elastyczne warunki pracy (możliwość dostosowania godzin pracy do indywidualnych potrzeb, możliwość pracy zdalnej).
 3. Wdrożyliśmy „Pulpity pracownicze” dzięki którym pracownik ma łatwy dostęp on-line do swoich danych kadrowych oraz możliwość elektronicznego składania wniosków np.: o urlop wypoczynkowy, pracę zdalną.
 4. Wprowadziliśmy Politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
 5. Wprowadziliśmy politykę szkoleniową, która ma na celu wspieranie badaczy w rozwoju zawodowym – finansujemy szkolenia, warsztaty, konferencje i kursy, dofinansowujemy studia podyplomowe czy kursy językowe.
 6. Podjęliśmy działania mające na celu umiędzynarodowienie Instytutu – zwiększyliśmy liczbę aplikacji w programie Horyzont Europa, wzrosła liczba naukowców odbywających staże zagraniczne, wzrosła liczba aplikacji zagranicznych w procesie rekrutacji.
 7. Wspieramy przyszłych naukowców, najzdolniejszych łódzkich studentów poprzez przyznawanie stypendiów.
 8. Zbudowaliśmy podjazd dla niepełnosprawnych.
 9. Zwiększyliśmy rozpoznawalność instytutu.

At the Łukasiewicz-Lodz Institute of Technology:

 1. We pursue an OTM-R policy (Open, Transparent, Merit-based Recruitment), which guarantees, among other things, the following:
 • transparent system for the recruitment of researchers,
 • compliance with the principles of equal treatment and anti-discrimination in the recruitment of researchers,
 • recruitment procedures adapted to the type of position offered.
 1. We have introduced an electronic system that supports the management of the recruitment process. Among other things, the system enables communication with candidates at every stage of the recruitment process, the rapid publication of advertisements directly from the system, the smooth exchange of information between members of the recruitment committee and the possibility of searching for applicants according to selected criteria.
 2. We offer researchers flexible working conditions (possibility of adapting working hours to individual needs, possibility of remote working).
 3. We have introduced "employee dashboards", thanks to which employees have easy online access to their HR data and the ability to submit requests, e.g. for leave or remote working, electronically.
 4. We have introduced an anti-discrimination and anti-mobbing policy.
 5. We have introduced a training policy aimed at supporting researchers in their professional development - we fund participation of researchers in trainings, conferences and courses, and we co-fund postgraduate studies and language courses.
 6. We have taken measures to internationalise the Institute - we have observed increase in:
 • the number of applications under the Horizon Europe programme,
 • the number of researchers undergoing an internship abroad,
 • the number of foreign applications in the recruitment process.
 1. We support future researchers and the most talented students from Lodz by awarding scholarships.
 2. We have built a ramp for the disabled.
 3. We have raised recognition of the Institute.