O Nas

Równość w Różnorodności (GEP)


Równość w Różnorodności (GEP)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny deklaruje stosowanie polityki równych szans mającej na celu propagowanie wśród pracowników pełnego i równego dostępu oraz uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego i działalności zawodowej bez względu na płeć, rasę, narodowość, orientację seksualną, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową czy formę zatrudnienia.

Plan Równości Płci (GEP - Gender Equality Plan) Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego, opracowany na lata 2022-26, jest jednym z narzędzi tworzenia w instytucie bezpiecznego środowiska pracy wolnego od dyskryminacji, w którym różnorodność traktowana jest jako szczególna wartość.

Intencją (opracowania) Planu jest zapewnienie wszystkim pracownikom swobodnego rozwoju zawodowego, naukowego i osobistego m.in. poprzez zrozumienie różnych aspektów równości płci i charakteru rozmaitych ról, które pełnią naukowcy wszystkich płci. Plan ma im ułatwić godzenie obowiązków wynikających z pracy naukowej i innych zadań w atmosferze bezpieczeństwa nie tylko ekonomicznego.

Szczególne znaczenie w Planie GEP instytutu, mają cztery obszary:

  • Zwiększanie wśród pracowników poziomu wiedzy w zakresie zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności.

  • Uwzględnienie wymiaru (aspektu) płci w treści prowadzonych badań i opracowywanych innowacjach

  • Zrównoważone wspomaganie rozwoju karier zawodowych kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem karier naukowych

  • Wsparcie w utrzymaniu równowagi w łączeniu życia zawodowego z życiem pozazawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi i innymi członkami rodzin.

 

Do pobrania:

Plan Równości Płci (GEP) w Łukasiewicz – ŁIT na lata 2022-2026

Gender Equality Plan (GEP) Łukasiewicz – ŁIT for 2026-2026

 

Polecamy również:

Aktualności - Strona równościowa Uniwersytetu Warszawskiego

Plan Równości Płci GEP - Krajowy Punkt Kontaktowy (kpk.gov.pl)

Nieuświadomione uprzedzenia w procesach rekrutacji.

End Gender Stereotypes (europa.eu)

Gra w szachy a teoria zagrożenia stereopytem

Konferencja "Doskonałość naukowa nie ma płci" cz.1 - YouTube

Konferencja "Doskonałość naukowa nie ma płci" cz.2 - YouTube