Projekty

Biuro Projektów
Posiadamy duże doświadczenie w przygotowywaniu i realizowaniu projektów unijnych. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi jednostkami. Nasi pracownicy ukończyli szkolenie z zarządzania projektami badawczymi, na najlepszym poziomie merytorycznym, potwierdzone certyfikatem z zakresu metody zarządzania projektami Prince 2 na dwóch poziomach: Foundation i Practitioner. Mamy wiele ciekawych pomysłów na rozwój i zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu. Zapraszamy do współpracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: re_d: rethink digital – Central Poland Digitalisation Hub

Akronim projektu: re_d

Wartość projektu: 22 040 018,08 zł

Wysokość wkładu funduszy europejskich: 20 164 646,27 zł

Umowa dotacyjna nr:

Komisja Europejska 101083587

PARP FENG.02.22-IP.02-0011/23-00

Beneficjenci: 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - Lider

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Ericsson Sp. z o.o.

ICSEC S.A.

Leads

Politechnika Łódzka

Red Ivy Sp. z o.o.

Związek Cyfrowa Polska

Opis projektu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny realizuje projekt re_d: Rethink Digital – Central Poland Digitalisation Hub, który jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.22 „Współfinansowanie działań EDIH”.

Hub stanowić będzie centrum edukacji, doradztwa i implementacji usług do MŚP z  obszarów nowoczesnych technologii takich jak: metaverse, VR/AR, blockchain, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, robotyka i automatyka.

W ramach projektu  Lider projektu wraz z Partnerami będzie wspierać małe i średnie firmy  w transformacji cyfrowej, proponując 50 rodzajów usług takich jak:

 • szkolenia, demonstracje, wdrożenia
 • rozwój kompetencji
 • usługi Test Before Invest
 • wsparcie w szukaniu źródeł finansowania projektów cyfryzacyjnych
 • działania związane z budowaniem lokalnych ekosystemów innowacji.

Grupa docelowa dla Rethink Digital Hub to 80 MŚP z regionu centralnej Polski (województwo łódzkie, część województwa mazowieckiego i część województwa wielkopolskiego). 

Efektem projektu będzie podniesienie kompetencji cyfrowych i wdrożenie rozwiązań cyfryzacyjnych w 80 MŚP, które skorzystają z oferowanych w ramach projektu usług w zakresie nowoczesnych technologii.

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki,

Inwestycja budowlana związana z działalnością naukową pn. „Centrum Badań REACH II”

Umowa dotacyjna nr: 7348/IB/SN/2023

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Łódzki Instytut Technologiczny

projekt Centrum Badań REACH II związany jest z realizacją projektu Centrum Badań REACH (umowa nr 7345/IB/SN/2022) i stanowi jego uzupełnienie w zakresie planowanych do przeprowadzenia prac budowlanych i związanych z nimi kosztorysem.

Cele projektu:

Utworzenie Centrum Badań REACH będącego wspólną przestrzenią badawczo analityczną stworzoną na potrzebę rozwoju współpracy w zakresie REACH z jednostkami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami. Kluczowym aspektem oraz przewagą konkurencyjną inwestycji jest skupienie infrastruktury wraz z wykwalifikowaną kadrą Ł-ŁIT w jednej lokalizacji, co zoptymalizuje działania jednostki w odniesieniu do współpracy krajowej oraz międzynarodowej.

Czas trwania: 2023-2024

Całkowity koszt realizacji inwestycji:  2 322 804,78 zł

Dotacja celowa: 2 000 000 zł

             __________________________________________________________________________________________

Nazwa programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Tytuł projektu:  Popularyzacja wiedzy włókienniczej jako sposób kształtowania postaw proekologicznych u dzieci

Umowa dotacyjna nr: SONP/SN/550722/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: 

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy obejmującej:

 • rodzaje i właściwości surowców włókienniczych oraz sposoby ich pozyskiwania lub wytwarzania, 
 • różnorodne struktury materiałów, z których najczęściej wykonana jest odzież i tekstylia domowe, z którymi dzieci/młodzież spotykają się na co dzień, 
 • zastosowanie materiałów włókienniczych w różnych dziedzinach życia, także w rozwiązaniach wysoko zaawansowanych technologicznie, 
 • pokazanie wpływu jaki każdy z obywateli wywiera na środowisko naturalne, nabywając, użytkując odzież i tekstylia domowe oraz pozbywając się ich po zakończeniu użytkowania, 
 • możliwości ponownego wykorzystania zużytej odzieży i tekstyliów oraz ich recyklingu - odzysku surowców. 

Projekt jest skierowany do uczniów klas 3-4 szkoły podstawowej. 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną nieodpłatne, dwugodzinne zajęcia edukacyjne (90 minut), podczas których uczniowie poznają surowce i materiały włókiennicze i ich właściwości oraz zasady prawidłowego użytkowania - odpowiedniej pielęgnacji produktów włókienniczych: czyszczenia, prania, suszenia, prasowania, przechowywania, a także wpływu tych procesów na czas użytkowania produktów, wielkość zużycia wody, energii oraz środków chemicznych. Przekazana będzie również wiedza na temat pozbywania się odzieży i tekstyliów domowych po zakończeniu ich użytkowania. Podczas warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące zasady 5R - ogranicz konsumpcję, użyj ponownie, poddaj recyklingowi, odzyskaj, odnów (z ang. reduce, reuse, recycle, recover, renew) w odniesieniu do wyrobów włókienniczych.

Zajęcia edukacyjne zostaną przeprowadzone w wytypowanych szkołach podstawowych w Województwie Łódzkim. W zajęciach zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne opracowane i przygotowane przez zespół Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkim Instytucie Technologicznym. Pomoce te to przede wszystkim książka pt.: "Pan Niteczka i włókiennicza przygoda" zawierająca podstawową wiedzę dotyczącą włókiennictwa i ekologii, do samodzielnego uzupełniania próbkami materiałów włókienniczych. Książka ta ma 60 stron, jest atrakcyjnie zilustrowana. Każdy uczeń biorący udział w zajęciach otrzyma ją na własność. W ramach projektu przygotowany został także plakat o informujący o cyklu życia odzieży i zasadzie 5R, który zostanie przekazany każdej szkole, w której będą realizowane zajęcia edukacyjne.

Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia u dzieci, a pośrednio także ich rodziców, świadomości dotyczącej znaczenia tekstyliów dla środowiska.  Nabyta w trakcie warsztatów wiedza wpłynie korzystnie na kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.

Okres realizacji:  03/10/2022 – 02/10/2024

Wartość projektu: 257 750,00 zł

Dofinansowanie projektu: 231 975,00 zł

             

__________________________________________________________________________________________

Program: Nauka dla Społeczeństwa II

Tytuł projektu: Woda bezcenny surowiec-działania na rzecz jej ochrony

Numer projektu: NdS-II/SN/0269/2023/01

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Projekt pt.: „Woda, bezcenny surowiec – działania na rzecz jej ochrony” będzie poświęcony wsparciu przedsiębiorców w zakresie realizacji przedsięwzięć mających na celu ograniczenie zużycia zasobów wody i emisji zanieczyszczeń. Na podstawie analizy wybranego sektora gospodarki (przemysł włókienniczy, chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny) zostaną wybrani przedsiębiorcy, którzy w ramach projektu zostaną objęci kompleksowym programem szkoleniowo-badawczym. Program będzie dedykowany wodochłonnym sektorom przemysłu o dużym wskaźniku oddziaływania konsumentów danego sektora na środowisko, np. dla przemysłu włókienniczego.

Program będzie obejmował cykl szkoleń z zakresu prawa wodnego oraz zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, wpływu danego sektora na środowisko, itp. Zostaną przedstawione dostępne technologie oczyszczania ścieków i odzysku wody. Przedsiębiorcy uzyskają pomoc w znalezieniu odpowiedniego programu finansowania ze źródeł zewnętrznych na innowacyjne zielone technologie ograniczające zużycie wody.

W ramach projektu dla zainteresowanych przedsiębiorców zostaną przygotowane propozycje rozwiązań technologicznych do oczyszczania ścieków i odzysku wody dedykowanych dla ich profilu produkcji. Zadanie będzie obejmowało przeprowadzenie audytu wodnego, wstępne badania B+R w zakresie sprawdzenia możliwości zastosowania różnych metod oczyszczania ścieków oraz określeniu wstępnych założeń procesowych technologii ograniczającej zużycie zasobów wodnych wraz z informacją o źródłach finansowania wdrożenia takiej technologii

Okres realizacji:    21.12.2023-21.12.2025

Wartość projektu:  994 800,00 zł.

Dofinansowanie projektu: 994 800,00 zł.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”

                       

__________________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: Inteligentne obuwie rosnące wraz ze stopami dziecka

Akronim: intelligent shoes

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0070/17

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

Partner 1: Bartek Sp. Z o.o.

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie rozwiązań materiałowo konstrukcyjno-technologicznych prototypu buta rosnącego o minimum 2 rozmiary w trakcie użytkowania przez dziecko, a także najbardziej optymalnej technologii jego produkcji i dedykowanej linii technologicznej. W tym celu mają być wykorzystane innowacyjne materiały i ich właściwości a także nowatorskie sposoby obróbki i przygotowania aktualnie stosowanych w obuwiu surowców w celu nadania nowych cech, wpływających na ich parametry w zakresie ekspansji rozmiarów. Docelowy but ma być jednocześnie odpowiednio trwały i o odpowiednio „zakonserowanej” estetyce, dzięki materiałom/substancjom o cechach samoczyszczących, antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych.

Projekt realizowany będzie przez konsorcjum składające się z jednostki naukowej w postaci Instytutu Przemysłu Skórzanego oraz dużego przedsiębiorstwa firmy Bartek SA. Pomysł na nowe obuwie jest odpowiedzią na problemy zidentyfikowane na rynku, zgłaszane przez rodziców oraz wewnętrzne potrzeby rozwojowe firmy Bartek, którego celem strategicznym jest zwiększenie uniwersalności tworzonego obuwia dziecięcego. Koncepcja rozwiązania, które ma być efektem projektu, została zgłoszona do opatentowania w UPRP. Projekt obejmował będzie badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz przedwdrożeniowe, przejdzie od RL II do IX.

Numer naboru: 1/4.1.4/2017

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020

Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.4 - Projekty Aplikacyjne

Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. - 30.11.2023r.

Planowane efekty:

Rezultat projektu będący innowacją produktową zostanie wdrożony do produkcji w zakładzie produkcyjnym firmy BARTEK SA w Mińsku Mazowieckim i sprzedawany na aktualnie obsługiwanych rynkach: Polska, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Litwa, Łotwa, oraz na nowych segmentach geograficznych: Czechy, Słowacja itd. Czyli konsorcjant BARTEK SA wykorzysta wyniki badań przemysłowych i prac rozwojowych będących rezultatem projektu w prowadzonej przez siebie na terytorium RP działalności gospodarczej. Odkupi od drugiego konsorcjanta pełnię praw do własności intelektualnej powstałej w wyniku projektu.

Wartość projektu: 4 906 580.88 zł

Dofinansowanie projektu: 4 010 735.29 zł

__________________________________________________________________________________________

Projekt: Kompetencje przyszłości kluczem do rozwoju technologicznego Polski

Umowa nr MEiN/2023/CTC/2977

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

Cel projektu: Pilotażowy program budowania kompetencji przyszłości skierowany do wybranej grupy.

Czas trwania: 10.2023-12.2023

Wartość projektu: 50 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 50 000, 00 zł

Dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Edukacji i Nauki

              

__________________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: Opracowanie założeń i rozpoczęcie wdrażania programu warsztatów edukacyjnych dla młodzieży w związku z programem społecznej odpowiedzialności nauki w Instytutach Łukasiewicza”

Akronim projektu: Warsztaty edukacyjne dla młodzieży

Wartość projektu: 55 600 zł

Kwota dofinansowania: 55 600 zł

Umowa dotacyjna nr: 7/Ł-ŁIT/ZP/2023

Okres realizacji: 21.12.2023-31.07.2024

Beneficjenci: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:  

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i popularyzujących nowe technologie dla dzieci i młodzieży z zakresu działalności Instytutu.

Celami działania są:

 • realizacja elementów strategii Sieci, dotyczących społecznej odpowiedzialności nauki, w tym popularyzacja nowych technologii wśród dzieci i młodzieży
 • zebranie doświadczeń we współpracy z dziećmi i młodzieżą w kontekście kolejnych działań z zakresu SON,
 • nawiązanie i rozwijanie relacji z lokalną społecznością szkolną, w tym z grupami ze środowisk marginalizowanych
 • budowanie wizerunku zarówno instytutu, jak i Sieci, jako instytucji zaangażowanych społecznie, zajmujących się dziedzinami nauki stanowiącymi atrakcyjną ścieżkę kariery.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Zadanie Prezesa Centrum Łukasiewicz.

              

__________________________________________________________________________________________

Program: Nauka dla Społeczeństwa II

Tytuł projektu: Program wspierania działań na rzecz zagospodarowania odpadów w Polsce- nowe możliwości

Numer projektu: NdS-II/SN/0301/20

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Projekt “Program wspierania działań na rzecz zagospodarowania odpadów w Polsce – nowe możliwości” zakłada podjęcie działań, których celem jest poprawa efektywności w zakresie zarządzania odpadami i ich powtórnego przetwórstwa na drodze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W projekcie zostaną opracowane nowe, prototypowe rozwiązania wskazujące sposób zagospodarowania odpadów w celu wytworzenia nowych produktów o dużym potencjale rynkowym.

Punktem wyjścia do zrealizowana postawionych celów jest edukacja społeczeństwa
w zakresie prawidłowego segregowania odpadów. Planowana kampania społeczna będzie ukierunkowana na różne grupy wiekowe z uwzględnieniem wymagań osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach projektu opracowany zostanie kompleksowy zestaw pomocy dydaktycznych z zakresu ekologii opakowań. Główne narzędzie, przewodnik edukacyjny, będzie uzupełniony o materiały audiowizualne, zachęcające odbiorców do aktywnego udziału w warsztatach tematycznych. Dydaktyczne narzędzia edukacyjne oparte będą
o wymagania i wytyczne zawarte w dokumentach normatywnych Polski i Unii Europejskiej
i wpisywać się w założenia zrównoważonej gospodarki obiegu zamkniętego. Ideą strategii edukacyjnej jest zaszczepienie w odbiorcach postaw proekologicznych i pokazanie faktycznych rozwiązań, które dadzą wymierny efekty prośrodowiskowy.

Aspekt edukacyjny dotyczy także upowszechniania wiedzy w zakresie sposobów zagospodarowania odpadów. Aspekt praktyczny koncentruje się na wskazaniu
i upowszechnieniu nowych rozwiązań technologicznych w zakresie zagospodarowania biomasy do opracowania alternatywnych produktów użytkowych, powszechnie wykorzystywanych przez branże rolniczą i opakowaniową. Wdrożenie alternatywnych rozwiązań produktowych charakteryzujących się pełną przydatnością do recyklingu organicznego zmniejszy ilość trudnych do przetworzenia odpadów zmieszanych
i wielomateriałowych.

Przedłożony projekt kładzie nacisk na poprawę efektywności współpracy nauki
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji.

Okres realizacji:    21.12.2023-21.12.2025

Wartość projektu:  998 965,00 zł.

Dofinansowanie projektu: 998 965,00 zł.

Data podpisania umowy: 21.12.2023r.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”

                       

__________________________________________________________________________________________

Nazwa inwestycji: Rozdział instalacji hydrantowej, centralnego ogrzewania i zasilania w energię elektryczną

Akronim projektu: Rozdział

Wartość projektu: 242 581,69 zł

Kwota dofinansowania: 227 821,69 zł

Umowa dotacyjna nr: 7457/IB/SN/2023

Okres realizacji: 24.11.2023 – 31.12.2024

Beneficjenci: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele  i wyniki projektu:  

Celem inwestycji jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i instalacji hydrantowej w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego  przy ul. Brzezińskiej w Łodzi oraz przełączenie zasilania w  energię elektryczną na własne przyłącze w siedzibie Łukasiewicz - ŁIT zlokalizowanej przy ulicy Śnieżnej w Łodzi.

Inwestycja będzie służyć całemu zakresowi badań naukowych i prac rozwojowych beneficjenta, w tym dotyczących rozwoju rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz inżynierii materiałowej, chemii polimerów, chemii włókienniczej, biotechnologii oraz inżynierii biomedycznej.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Dotacja celowa Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z  działalnością naukową.

__________________________________________________________________________________________

Tytuł projektu:

Wdrażanie programu społecznej odpowiedzialności nauki w Instytutach Łukasiewicza, poprzez organizację wydarzenia „drzwi otwartych” dla uczniów lokalnych szkół

Akronim projektu: Otwarte Drzwi "Z klasą do labów"

Wartość projektu: 77 000 zł

Kwota dofinansowania: 77 000 zł

Umowa dotacyjna nr: 6/Ł-GIT/ZP/2023

Okres realizacji: 15.11.2023-31.12.2023

Beneficjenci: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

 

Cele projektu:  

 • Zadanie obejmuje organizację w Górnośląskim Instytucie Technologicznym wydarzenia „Drzwi otwartych” dla lokalnej młodzieży szkolnej. Do celów projektu należą:
 • realizacja elementów strategii Sieci, dotyczących społecznej odpowiedzialności nauki
 • zebranie doświadczeń w kontekście kolejnych zadań z zakresu SON
 • nawiązanie i rozwijanie relacji z lokalną społecznością szkolną
 • budowanie wizerunku zarówno Sieci, jak i instytutów, jako instytucji zaangażowanych społecznie, zajmujących się dziedzinami nauki stanowiącymi atrakcyjną ścieżkę kariery.

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. 
Zadanie zlecone Prezesa Centrum Łukasiewicz.

__________________________________________________________________________________________

 

 

Tytuł projektu: Innowacyjne Branżowe Centrum Mody

Wartość projektu: 9 976 712,34 zł

Wartość dofinansowania z UE: 9 976 712,34  zł

Umowa dotacyjna nr: KPO/22/1/BCU/U/2005

Okres realizacji: 09.2023-06.2026

Beneficjenci: 

Lider projektu – PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

Partnerzy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny; PIOT – Fundacja Przemysłu i Mody, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji.

Opis projektu:  

Głównym celem projektu jest przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży modowej, poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i  trwałej współpracy biznesu z  edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego.

Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w  dziedzinie „Moda” w Sosnowcu oraz wsparcie funkcjonowania centrum obejmujące działalność innowacyjno-rozwojową, działalność doradczo-promocyjną i edukacyjno-szkoleniową. W ramach  projektu prowadzone będą szkolenia zawodowe dla uczniów, studentów, osób dorosłych i nauczycieli kształcenia. Założenie centrum przyczyni się do rozwoju kompetencji i kwalifikacji kadr sektora zwłaszcza w zakresie „zielonych umiejętności” i kompetencji niezbędnych do transformacji cyfrowej sektora oraz umożliwi  przekwalifikowanie  pracowników innych sektorów na potrzeby Mody.

__________________________________________________________________________________________

 

Program: Realizacja  Zadania na polecenie Prezesa Centrum Łukasiewicz

Tytuł zadania: „EkoMush Bio Isolation – Lekki i ekologiczny materiał konstrukcyjny z grzybni – działania wspierające komercjalizację w ramach strategii go-to-market"

Umowa nr: 2/Ł-ŁIT/ZP/2023

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Łódzki Instytut Technologiczny

Cel projektu:  Celem działania jest realizacja procesu komercjalizacji pośredniej poprzez implementacje rozwiązania i założenie spółki technologicznej, a następnie udział w pierwszej edycji platformy crowdfundingowej GPW Private Market

Czas trwania: 2023-2024

Całkowity koszt realizacji Zadania:  200 00,00 zł

Dofinansowanie Zadania : 200 000,00 zł

 

__________________________________________________________________________________________

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na:

Inwestycję budowlaną pn. „Laboratorium badań chemicznych i elektromagnetycznych zagrożeń dla środowiska”

Umowa dotacyjna nr: 7445/IB/SN/2023

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowego Laboratorium badań chemicznych i elektromagnetycznych zagrożeń środowiska.

Czas trwania: 2023-2024

Całkowity koszt realizacji inwestycji:  557 559,00 zł

Dotacja celowa: 557 559,00 zł

__________________________________________________________________________________________


Tytuł projektu: Sojusz na rzecz współpracy w zakresie umiejętności cyfrowych i  gospodarki o obiegu zamkniętym dla sektora TCLF w Europie

Akronim projektu: METASKILLS4TCLF

Wartość projektu: 4 901 940,81 EUR

Kwota dofinansowania: 3 921 552,65 EUR

Kwota dofinansowania dla ŁIT: 91 942,96 EUR

Umowa dotacyjna nr: 101111842

Okres realizacji: 09.2023-08.2027

Beneficjenci: 

Lider projektu - Centro Tecnologico de Calcado de Portugal

Konsorcjanci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny; Assoc Portuguesa dos Industriais de Calcado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedaneos; Confederation Europeennee de L'industrie de la Chaussure Asbl; Confederation des Associations Nationales de Tanneurs et Megissiersde de la Communaute Aeuropeenne; European Apparel And Textile Confederation Aisbl; Politecnico Calzaturiero Scarl; Pin Soc.Cons. A R.L. - Servizi Didattici E Scientifici Per L Universita Di Firenze; Centro Tecnologico Das Industrias Textil E Do Vestuario De Portugal; Associacao Textil e Vestuario de Portugal; Spin 360 Srl; Instituto Tecnologico Del Calzado Y Conexas; Universidad De Lleida; Associacio Leather Cluster Barcelona; Conselleria De Education, Cultura Y Deporte; Universitatea Tehnica Gheorghie Asachi Din Lasi; Centrul National De Dezvoltare A Invatamantului Profesional Si Tehnic; Pruf-Und Forschunginstitut Pirmasens Ev; Filk Freiberg Institute Gmbh; Hellenic Clothing Industry Association; Confidustria Moda - Federazione Italiana Moda Tessile E Accessorio; Institut Textile Et Chemique De Lyon; Boras Kommun; Ukrainian Association Of Light Industry Enterprises; Comune Di Pratpo; Regione Toscana; Industriall European Trade Union Association De Fait; Cfz Cobots Sl; Agencia Per A La Competitivitat De La Empresa;

Cele projektu:  Celem zasadniczym sojuszu na rzecz współpracy sektorowej  w  przemyśle tekstylnym, odzieżowym, obuwniczym i skórzanym (TCLF) jest wdrożenie zaktualizowanej strategii umiejętności, skutkującej silniejszą współpracą sektorową i wzmocnieniem partnerstwa w zakresie umiejętności z Interesariuszami. W  wyniku realizacji projektu powstaną:

- narzędzie do prognozowania i monitorowania potrzeb w zakresie nowych umiejętności w  przemyśle tekstylnym, skórzanym i odzieżowym (TCLF)

- nowe modułowe programy szkoleniowe „Inside Fashion” (zarówno w zakresie wstępnego kształcenia i szkolenia, jak i podnoszenia kwalifikacji pracowników), wszystkie przetestowane w testach pilotażowych

- innowacyjne treści modułowe, narzędzia szkoleniowe i edukacyjne, w tym z wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości (VR)

- Europejski Kampus Rzeczywistości Wirtualnej

- kampania podnosząca świadomość na temat atrakcyjności branży TCLF.

Kontakt do koordynatora projektu:   info@ctcp.pt

 

__________________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: „NerveRepack- Intelligent neural system for bidirectional connection with exoprostheses and exoskeletons”

Call: HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA

Akronim projektu: NerveRepack

Ogólna wartość projektu: 15 371 376,61 EUR

Dofinansowanie projektu: 5 379 981,82 EUR

Wkład Funduszy Europejskich dla ŁIT: 96 381,25 EUR

Kwota dofinansowania z NCBiR dla ŁIT: 178 993,75 EUR

Umowa dotacyjna nr: 101112347

Okres realizacji: 06.2023-05.2027

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny jest partnerem w Konsorcjum zrzeszającym 27 instytucji z krajów Europy tj.: Rumunia, Niemcy, Norwegia, Włochy, Grecja, Holandia, Portugalia, Hiszpania i Szwajcaria. Liderem projektu jest Narodowy Instytut Badań i Rozwoju Mikrotechnologii (IMT) w Bukareszcie. Konsorcjum NerveRepack kierowane przez IMT tworzą największe europejskie instytuty badawcze, przedsiębiorstwa publiczne i prywatne oraz szanowane uniwersytety – wszystkie koncentrują się na biomedycynie, badaniach i innowacjach.

Projekt pt.: „NerveRepack - Intelligent neural system for bidirectional connection with exoprostheses and exoskeletons” finansowany jest przez Key Digital Technologies Program Joint Undertaking (KDT-JU) /Wspólne Przedsięwzięcie ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków, w tym dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR (Polska). Wspólne Przedsięwzięcie ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych – Partnerstwo Publiczno-Prywatne na rzecz Badań Naukowych, rozwoju i innowacyjności – finansuje projekty zapewniające światowej klasy rozwiązania, w kluczowych obszarach wspomagających technologie i niezbędnych dla konkurencyjnego przywództwa Europy w erze cyfrowej gospodarki.

Cel projektu: opracowanie nowej generacji urządzeń wszczepialnych do protez, które zmienią paradygmat wsparcia osób z niepełnosprawnością i będą miały istotny wpływ społeczny, ekonomiczny, medyczny i technologiczny.

Rezultat projektu: opracowana nowa generacja implantów dwukierunkowych, elektrod łączących układ nerwowy człowieka z zewnętrznymi mechatronicznymi urządzeniami wspomagającymi, jako egzoszkielety i egzoprotezy. Nowe egzoprotezy i egzoszkielety kontrolowane przez mózg pacjenta poprzez układ nerwowy pomogą osobom po amputacji ręki lub nogi czy sparaliżowanym, aby mogli oni odzyskać funkcje motoryczne i czuciowe. Wszystkie komponenty zostaną zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane poprzez demonstratory skierowane do różnych kategorii pacjentów: z amputacją przedramienia lub z porażeniem kończyn dolnych.

Głównym zadaniem w projekcie po stronie Łukasiewicz-ŁIT jest prowadzenie badań nad oceną cytotoksyczności zastosowanych materiałów na implanty. W naszej pracowni zostanie opracowana metodyka oparta na normie ISO 10993.


 

Tytuł projektu: Eco obuwie dla kobiet w okresie ciąży

Akronim projektu: EcoPregShoes

Całkowity koszt realizacji projektu: 10 000 EUR

Kwota dofinansowania: 10 000 EUR

Beneficjenci: 

La Paire Sp. z o.o.  – Lider projektu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Tomas Bata University in Zlin

Okres realizacji: 08.2023-05.2024

Cele projektu:  

Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu WORTH II w celu wsparcia polskiego brandu obuwia damskiego: „La Paire”. Celem projektu jest stworzenie specjalistycznego obuwia oraz wkładki ortopedycznej, zaprojektowanych na potrzeby kobiet w ciąży oraz w okresie popołogowym, tak aby zminimalizować deformacje stóp, które mogą powstawać w wyniku przebiegu ciąży. Obuwie zostanie zaprojektowane na bazie badań naukowych wykonanych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzkim Instytucie Technologicznym GB Podologii i Ergonomii. W rezultacie badań powstaną 3 modele obuwia specjalistycznego, które zapewnią kobietom maksymalny komfort w trakcie ciąży a jednocześnie będą uwzględniać panujące trendy mody.

Ten projekt badawczy jest wspierany przez Projekt Partnerski WORTH i jest finansowany z Programu COSME Unii Europejskiej na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na:
Zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Zespół aparatury naukowej do wytwarzania aktywnego bio-druku 3D do celów medycznych”

Umowa dotacyjna nr: 7387/IA/SN/2023

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Zakup zespołu aparatury naukowej, umożlwiającej wytworzenie i charakterystykę aktywnego biodruku 3D do celów medycznych, tj.: biodrukarki 3D, komory laminarnej, enkapsulatora, automatycznego systemu do badania uwalniania biologicznie aktywnych cząstek oraz urządzeń zapewniających kontrolę procesów (mikroskop sił atomowych AFM, dynamiczny analizator mechaniczny-DMA, analizator dynamiczny rozpraszania światła-DLS). Elementy planowanego do zakupu zespołu aparatury naukowej są ze sobą powiązane i umożliwią prowadzenie badań naukowych w zakresie inżynierii biomedycznej. Aparatura umożliwi precyzyjne wytwarzanie układów przestrzennych z różnych rodzajów materiałów do zastosowań przede wszystkim medycznych np. jako implanty, rusztowania komórkowe, siatki medyczne, podłoża hodowlane. Technika biodruku 3D pozwala na produkcję modeli tkankowych 3D (w tym modeli nowotworowych).

Czas trwania: 2023-2024

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 3 613 212,47 zł

Dotacja celowa: 3 613 212,47 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na: 
Zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Dwuzakresowy spektrometr MIR/NIR z systemem mikroskopii w podczerwieni z wytrząsarką”

Umowa dotacyjna nr: 7395/IA/SN/2023

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Projekt dotyczy inwestycji w zakresie rozbudowy obecnej infrastruktury działu B + R. Planowane jest stworzenie strefy do badań przemysłowych i laboratoryjnych całkowicie oddzielonej od strefy produkcyjnej zakładu. Planuje się wyposażenie Działu B + R w system dedykowany do prac badawczo rozwojowych, w zakresie badań materiałów obuwniczych, barwionych i spożywczych.

Czas trwania: 2023

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 799 461,80 zł

Dotacja celowa: 799 461,80 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Działania naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: MINIATURA 6 ”Określenie mechanizmów odpowiedzi komórek drożdży Yarrowia lipolytica IPS21 w środowisku wodnym w obecności strużyn garbarskich (SG)”

Rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe

Decyzja Nr: DEC-2022/06/X/NZ9/00660
Przedmiotem badań wstępnych jest określenie mechanizmów odpowiedzi komórek drożdży Yarrowia lipolytica IPS21 na obecność w środowisku różnych ilości SG.

Całkowity koszt badań: 45 975 zł
Wartość dofinansowania: 45 975 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt naukowo – badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: OPUS 22 ”Wielokierunkowe badania nad nową grupą membran jako komponentów bioreaktorów z przeznaczeniem do oczyszczania systemów wodnych z zanieczyszczeń organicznych”

Umowa nr: UMO-2021/43/B/ST8/01854 do projektu badawczego nr 2021/43/B/ST8/01854

Główny cel projektu skoncentrowany będzie na badaniach nad nową grupą membran jako komponentów bioreaktorów przeznaczonych do oczyszczania systemów wodnych z zanieczyszczeń organicznych. Badania obejmą dobór i przygotowanie nowej grupy komponentów do produkcji i modyfikacji membran, w tym hybrydowych/kompozytowych materiałów tlenkowych oraz ich połączeń z układami polimerowymi (w tym biopolimerami).

Całkowity koszt realizacji projektu:  1 828 292 zł
Wartość dofinansowania dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny:  712 602 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Cyfrowe repozytorium projektów badawczych oraz Budowa wirtualnego laboratorium badawczego

Umowa dotacyjna nr: 7338/II/SN/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: 

Celem projektu jest zakup infrastruktury informatycznej mający na celu zapewnienie wydajnej i bezpiecznej infrastruktury IT na potrzeby obsługi realizowanych obecnie i w przyszłości projektów badawczych Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny. Rozbudowa obecnie posiadanej infrastruktury zabezpieczy potrzeby Instytutu pod względem dostępnej przestrzeni magazynowej dzięki uruchomieniu nowych macierzy dyskowych i zwiększeniu mocy obliczeniowej nowych serwerów.

Budowa cyfrowego repozytorium projektów, spełnienie badawczych pozwoli wypełnić wymagania stawiane w nowych projektach naukowych w szczególności standardów planów zarządzania danymi oraz ich udostępniania w ramach inicjatywy OpenAccess. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na dostosowanie struktury informatycznej do najwyższych standardów  międzynarodowych oraz na prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie i usprawnienie realizacji już trwających projektów naukowych finansowanych z różnych źródeł krajowych i międzynarodowych.

Wdrożenie nowych narzędzi informatycznych i modernizacja obecnych zasobów IT pozwoli także na zwiększenie wydajności prac laboratoryjnych poprzez usprawnienie systemów informatycznych i wdrożenie rozwiązań możliwych do wykorzystania chociażby w realizacji pracy zdalnej.

Okres realizacji:  01.2023 – 12.2023

Wartość projektu: 400 000,00 zł

Dotacja celowa: 400 000,00 zł

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Materiały do prefabrykacji przegród budowlanych, aglomerowane z surowców wtórnych w tym z drewna rozbiórkowego, odpadów przemysłu tekstylnego i przemysłu skórzanego

Numer projektu: 1/Ł-ITD/CŁ/2021

Rodzaj projektu: Projekt badawczy

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie wielofunkcyjnych materiałów i wyrobów kompozytowych, w postaci płyt i belek, wytwarzanych na bazie surowców pochodzących z odzysku (w szczególności surowców odnawialnych) w tym drewna rozbiórkowego, odpadów przemysłu tekstylnego i skórzanego, przeznaczonych w szczególności do budowy domów i obiektów użyteczności publicznej w technologiach opartych o prefabrykację. W projekcie przewiduje się prace badawcze nad racjonalnym i bezpiecznym dla środowiska zagospodarowaniem odpadów przemysłu skórzanego i przemysłu tekstylnego w kompozycjach z drewnem poużytkowym.
Projekt będzie obejmował następujące zagadnienia badawcze: wytypowanie dostępnych na rynku lokalnym surowców wtórnych o potencjale aplikacyjnym w budownictwie, wytworzenie materiałów kompozytowych z wytypowanych surowców wtórnych, optymalizację technologii ich wytwarzania oraz zbadanie cech techniczno-użytkowych. Ważnym elementem projektu będzie również ocena oddziaływania opracowanych rozwiązań na środowisko. Produktem będą wielofunkcyjne materiały kompozytowe o unikalnych właściwościach techniczno-użytkowych dedykowane dla budownictwa, w tym do budowy domów drewnianych.

Dofinansowanie: 2 422 449,00 zł

Całkowita wartość: 3 562 424,00 zł

Lider projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 

Partnerzy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

Termin realizacji: 07.01.2021 - 29.09.2023

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Dotacja celowa CŁ (MEiN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Tekstroniczny system nadzoru pacjentów z niewydolnością oddechową, sercowo-naczyniową oraz schorzeniami powiązanymi, z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyki

Umowa dotacyjna nr:  2/Ł-KIT/CŁ/2023

Lider projektu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

Partnerzy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie przez zespół interdyscyplinarny mobilnego i autonomicznego tekstronicznego systemu medycznego.

Czas trwania: 01.03.2023 - 28.02.2025

Wartość projektu: 4 999 292,00 zł

Dofinansowanie projektu: 3 999 365,00 zł

Projekt finansowany z budżetu państwa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: Nauka dla Społeczeństwa

Tytuł projektu: Wpływ konstrukcji, materiałów i prawidłowego dopasowania obuwia na zdrowie dzieci i młodzieży

Numer projektu: NdS/539367/2021/2021

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Celem projektu jest budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki (Sieć Badawcza Łukasiewicz-Łódzki Instytut Technologiczny oraz jednostki ekonomiczno-socjologicznej Uniwersytetu Łódzkiego), a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej (przedszkoli, szkół podstawowych, szkółek, akademii i klubów sportowych dla dzieci oraz młodzieży) w zakresie profilaktyki stóp dzieci i młodzieży do 15 roku życia zwłaszcza w obszarze prawidłowego doboru obuwia i wkładek z uwzględnieniem ich wzmożonej aktywności fizycznej. Efekty planowane do osiągnięcia:

 1. Opracowanie raportu, rekomendacji w zakresie prawidłowego rozwoju stóp dzieci i młodzież z uwzględnieniem aktywności fizycznej, zawierającego rekomendacje, wytyczne i dobre praktyki w zakresie prawidłowego funkcjonowania stóp dzieci wraz z właściwym doborem wkładek i obuwia. Raport będzie dedykowany dla Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz docelowej grupy odbiorców projektu.
 1. Opracowanie monografii z uwzględnieniem aspektów społecznych i związków między nauką, innowacyjnością oraz gospodarką w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących prawidłowego rozwoju stóp dzieci i młodzieży.
 2. Wzrost świadomości dzieci, rodziców, wychowawców i nauczycieli (poprzez lekcje pokazowe, konsultacje, wytworzenie zindywidualizowanych wkładek i kampanię medialną) w zakresie doboru obuwia oraz jego elementów i ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie stóp i postawy. Efekt w perspektywie długoletniej – redukcja wad nabytych stóp związanych w doborem nieprawidłowego obuwia i wkładek.

Okres realizacji:  10.05.2022 – 09.05.2024

Wartość projektu:  796 964,00 zł

Dofinansowanie projektu: 796 964,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: Nauka dla Społeczeństwa

Tytuł projektu: Innowacyjny system dystrybucji zdrowej i regionalnej żywności

Numer projektu: NdS/547066/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Projekt zakłada kreowanie silnego ekonomicznie i organizacyjnie przemysłu rolno-spożywczego w Polsce poprzez efektywną współpracę między podmiotami działającymi w obszarze nauki oraz w sferze społeczno-gospodarczej. Głównymi działaniami projektu jest wsparcie m.in. w zakresie tworzenia nowych kanałów dystrybucji regionalnych produktów żywnościowych oraz łatwego dotarcia z nimi do szerokiej grupy potencjalnych klientów przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. W ramach działań projektowych zaprojektowane zostaną narzędzia smart: aplikacja, platforma zakupowa oraz oszczędne energetycznie i pojemne przesyłkomaty. Prace naukowo-badawcze koncertują się wokół:

 1. Analiz wartości odżywczych umożliwiających ustalenie i potwierdzenie zawartości składników odżywczych (w tym witamin i minerałów) w produktach spożywczych – prowadzone w celu wskazania przewagi konkurencyjnej produktów regionalnych;
 2. Badań mikrobiologicznych pozwalających wykryć patogeny żywnościowe oraz pleśnie – prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów spożywczych;
 3. Analitycznego określenia zawartości pestycydów – od pestycydów chloroorganicznych, przez fosforoorganiczne, po pyretroidy syntetyczne, metale ciężkie, pozostałości nawozów i in., -  prowadzone w celu określenia braku szkodliwości (dla zdrowia konsumentów) produktów spożywczych oraz żywności, oferowanej przez opracowany system dystrybucji.

Okres realizacji:  14.06.2022 – 13.06.2024

Wartość projektu:  1 242 114,96 zł

Dofinansowanie projektu:  1 242 114,96 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: Nauka dla Społeczeństwa

Tytuł projektu: Łukasiewicz dla dzieci – zajęcia edukacyjne i warsztaty

Numer projektu: NdS/547246/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

 1. Zwiększenie kompetencji naukowo-dydaktycznych pracowników Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego (Ł-ŁIT) w obszarze wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych w nauczaniu.
 2. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w zakresie ekologii i innowacyjnych polskich rozwiązań dla przemysłu, które wpisują się w zakres działalności Ł-ŁIT.
 3. Eksponowanie i budowanie rozpoznawalności Sieci Badawczej Łukasiewicz jako miejsca, w którym tworzone są innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki.

Okres realizacji:  17.06.2022- 16.06.2024

Wartość projektu: 544 344,16 zł

Dofinansowanie projektu: 544 344,16 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Baza danych przydatności do recyklingu materiałowego opakowań z papieru i tektury

Umowa dotacyjna nr: 1/Ł-IBWCH/ZP/2021

Beneficjenci:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Opracowanie bazy danych materiałów opakowaniowych wytwarzanych z papieru i tektury umożliwia uzyskanie informacji dotyczących stosowanych technologii uszlachetniania papieru oraz ich powszechności. Baza stworzona w formie ankiety/kalkulatora internetowego/algorytmu, do której dostęp jest możliwy po zalogowaniu się i wykupieniu dostępu lub licencji. Narzędzie, poprzez płatny dostęp do stworzonej przez specjalistów z zakresu ekologii i informatyki bazy danych umożliwia kształtowanie ekoświadomości i trendów w oparciu o mierzalne parametry. Tym samym baza przeznaczona jest dla różnych odbiorców: przedsiębiorców, w tym producentów opakowań, producentów wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek i tzw. recyklerów; użytkowników opakowań; sektora publicznego dla kształtowania polityki gospodarczej w tym zakresie: 1. przedsiębiorstw branży poligraficznej (przedsiębiorcy dokonujących procesów zdobienia materiałów opakowaniowych i opakowań), 2. przedsiębiorstw branży opakowaniowej (producenci opakowań), 3. przedsiębiorstw branży recyklerów (przetwórcy odpadów papierowych), 4. użytkowników opakowań – wprowadzających oraz konsumentów, NGO 5. podmioty sektora publicznego, w tym administrację rządową i samorządową (np. Ministerstwa, UOKiK).

Czas trwania: 17.09.2021 - 31.03.2023

Wartość projektu: 337 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 337 000,00 zł

Projekt finansowany z budżetu państwa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Technologie i rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne z surowców odnawialnych dla budownictwa modułowego

Umowa dotacyjna nr: 1/Ł-PIT/CŁ/2022

Beneficjenci:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do zaaplikowania w efektywnym energetycznie i zrównoważonym budownictwie w szczególności budownictwie modułowym. Całość projektu to osiem niezależnych zadań cząstkowych, zmierzających do przygotowania możliwie pełnego zestawu, zweryfikowanych doświadczalnie komponentów niezbędnych do sprefabrykowania i przetestowania w ramach dziewiątego zadania, prototypu ściany zewnętrznej i ściany działowej (ściany wewnętrznej). Rozwiązania skoncentrowane są na potrzebie zapewnienia wysokich parametrów dotyczących odporności ogniowej, izolacyjności termicznej i akustycznej oraz trwałości z jednoczesna dbałością o jak najwyższe standardy higieniczności. Dynamiczny rozwój budownictwa i przemysłów produkujących na potrzeby budownictwa, podążających za potrzebami mieszkaniowymi społeczeństw generuje znaczne ilości odpadów. W branżach takich jak przemysł meblowy także powstają trudne do racjonalnego zagospodarowania odpady. Dlatego część zadań skupionych jest na opracowaniu innowacyjnych technologii ich zagospodarowania, poprzez nadanie im funkcji materiału termoizolacyjnego. Wykonawcom zależy na pogodzeniu idei racjonalnego użycia surowców pierwotnych w kompilacjach z surowcami odpadowymi i pochodzącymi z recyklingu. Budownictwo modułowe to stosunkowo nowe podejście do budowania obiektów mieszkaniowych i innych.

Czas trwania: 04.01.2022 - 30.12.2023

Wartość projektu: 1 740 555,50 zł

Dofinansowanie projektu: 1 566 521,42 zł

Wartość projektu: 128 100,51

Dofinansowanie projektu: 115 311,91

Projekt dofinansowany z budżetu państwa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego sił zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-COV-2

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa „SZAFIR” ze środków budżetu państwa

Akronim: CoVTex

Nr projektu: DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie spersonalizowanej bioaktywnej maski o konstrukcji umożliwiającej szybką i bezpieczną wymianę innowacyjnych funkcjonalnych filtrów włóknistych, opracowanie wymienialnych filtrów jednorazowego użytku oraz rękawic i kominiarki wielokrotnego użytku, jak również ocena wpływu COVID-19 na gotowość operacyjną Sił Zbrojnych RP.

Całkowity koszt realizacji projektu: 10 324 260 zł, w tym dla Łukasiewicz – ŁIT: 3 064 708 zł
Wartość dofinasowania projektu: 10 324 260 zł, w tym dla Łukasiewicz – ŁIT: 3 064 708 zł

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

Lider: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny
Konsorcjanci:

•  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
•  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
•  Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii
•  ISKIERKA Sp. z o.o.
•  SondaSys Sp. z o.o.

Termin realizacji projektu: 03.01.2022- 02.01.2025

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 7 marca 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej”. Nr Umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0004/17-00.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach; Poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Całkowity koszt realizacji projektu: 11 535 421,29 PLN

Kwota dofinansowania: 6 892 566,57 PLN

Głównym celem programu jest wspieranie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Cele szczegółowe projektu:

 • poprawa efektywności energetycznej,
 • zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej,
 • zmniejszenie emisyjności,
 • obniżenie energochłonności.

Zakres termomodernizacji dotyczy Budynków usytuowanych w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27  i obejmuje:

 • docieplenie ścian,
 • docieplenie stropów,
 • docieplenie dachów,
 • wymianę okien, fasady szklanej,
 • wymianę instalacji c.o.,
 • wymianę c.w.u.

Założenia realizowanego projektu wpisują się w przyjęty plan gospodarki niskoemisyjnej obejmujący takie zagadnienia jak: planowanie i zaopatrzenie w energię oraz racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii, a także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Powołanie i uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS

Numer projektu: RPLD.01.01.00-10-0002/20-00

Akronim projektu: BIO-MAS

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Projekt ma na celu utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS poprzez unowocześnienie infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej. W ramach projektu prowadzone będą również prace polegające na wytworzeniu biodegradowalnych kompozytów z odpadowych produktów biomasowych przemysłu skórzanego, rolniczego, włókienniczego w celu ich zastosowania w przemyśle rolno-spożywczym, opakowaniowym, ogrodniczym i innych obszarach gospodarczych.

Konkurs:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE- I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, poddziałanie I.1 Rozwój Infrastruktury badań i innowacji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: Horyzont 2020

Tytuł projektu: Unlocking a new feather bioeconomy for keratin-based agricultural products

Akronim projektu: UNLOCK

Cele projektu:

Głównym celem projektu UNLOCK jest zaprojektowanie i zademonstrowanie zrównoważonego łańcucha wartości pod względem ekonomicznym i środowiskowym dla sektora rolnego, branży drobiarskiej, wykorzystując potencjał surowca odpadowego jakim są pióra i zawarta w nich keratyna.  Pióra zawierają prawie 90% keratyny, cennego białka, które może stanowić źródło biodegradowalnych materiałów, takich jak biotworzywa dla rolnictw, czyli cyrkularnych biologicznych tworzyw sztucznych.
UNLOCK stworzy 4 nowe łańcuchy wartości oparte na biotechnologii, 4 nowe rolnicze towary konsumpcyjne i co najmniej 3 międzysektorowe połączenia między sektorem pierwotnym (drobiarskim) i przemysłem biotworzyw, otwierając nowy rynek i miejsca pracy. Materiały wytworzone na bazie keratyny osiągną lepsze wyniki niż ich odpowiedniki oparte na kopalinach, zapewniając dodatkowe funkcje przez cały okres użytkowania produktu i korzyści dla środowiska pod koniec jego użytkowania (kontrolowana biodegradowalność, wzbogacanie gleby w azot organiczny i zerowe wytwarzanie odpadów).
Ostatecznym wynikiem projektu UNLOCK będzie umożliwienie uruchomienia 2 pierwszych komercyjnych biorafinerii po zakończeniu projektu.

Konkurs: BBI-IA-DEMO

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Partnerstwa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 - umowa o dofinansowanie nr 101023306.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Struktury włókniste z hybrydową powłoką metaliczno-ceramiczną

Numer projektu: UMO-2018/29/B/ST8/02016

Akronim projektu: Pracownia Komórki

Beneficjenci: Uniwersytet Łódzki/Wydział Chemii (Lider); Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie zupełnie nowego hybrydowego materiału posiadającego zestaw unikalnych właściwości, pozwalających znacznie polepszyć procesy fotokatalityczne oraz towarzyszące zjawiska sprzyjające rozkładowi różnego typu zanieczyszczeń powietrza. Wstępne wyniki badań oraz analiza literatury przedmiotu pozwoliły na postawienie hipotezy, że zaprojektowany materiał włóknisty, modyfikowany powłoką hybrydową, zawierającą nanoprzewody (nanowłókna) metaliczne pokryte silnie akrylowym fotokatalizatorem, jakim jest tlenek cyny sprosta założonym w projekcie oczekiwaniom.

Konkurs: OPUS 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Badania wpływu zawartości włókien poliestrowych i chemicznych środków wykończalniczych na przebieg procesów wspomaganej termicznie hydrolizy kwasowej odpadów celulozowych i białkowych włókien naturalnych

Numer projektu: UMO-2019/33/B/ST8/02005

Beneficjenci: Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej (Lider); Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie modelowej procedury wspomaganej termicznej hydrolizy kwasowej modelowych materiałów tekstylnych na bazie bawełny i wełny z dodatkiem poliestru, dzięki której materiały włókiennicze ulegają biodegradacji lub stanowią wartościowe medium fermentacyjne. Opracowana procedura zostanie wdrożona w celu hydrolizy rzeczywistych odpadów włókienniczych. 

Konkurs: OPUS 17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Wpływ hybrydowych struktur węglowych na proces regeneracji tkanki chrzęstnej/kostnej

Numer projektu: UMO-2018/31/B/ST8/02418

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny (Lider); Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie biokompatybilnego i bioaktywnego hybrydowego implantu najnowszej generacji, wytworzonego na bazie struktur włóknistych - włóknin węglowych. O hybrydowości takiego materiału decyduje w głównej mierze modyfikacja i funkcjonalizacja materiałów węglowych. Poprzez powierzchniowe naniesienie dodatku ferromagnetycznego możliwa bowiem będzie późniejsza, bardziej dokładna diagnostyka, dzięki umożliwieniu obrazowania takiego materiału po implantacji. Funkcjonalizacja implantu polegać będzie natomiast na fizycznym osadzeniu polisacharydu (alginianu i/lub soli kwasu hialuronowego), do którego w sposób chemiczny zostaną przyłączone peptydy. Tym sposobem, materiał taki symulować będzie strukturę i funkcje macierzy międzykomórkowej. Tematyka podjęta w pracy, zastosowane metody badawcze oraz plan poszczególnych badań i podejście do problemu jest innowacyjne i niespotykane na skalę światową i skutkuje rozwojem inżynierii materiałowej, inżynierii biomedycznej, przy jednoczesnej możliwości opracowania nowej generacji materiałów.

Konkurs: OPUS 16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Innowacyjne materiały hybrydowe użyteczne w wytwarzaniu opatrunków do leczenia stopy cukrzycowej

Numer projektu: UMO-2018/31/B/ST8/02760

Beneficjenci: Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej (Lider); Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zaprojektowanie, synteza oraz zbadanie właściwości nowych, wieloskładnikowych materiałów hybrydowych użytecznych w zaopatrywaniu ran trudno gojących się w tym zespołu stopy cukrzycowej, opartych o immobilizowany na matrycy polisacharydowej zestaw wyselekcjonowanych biologicznie aktywnych peptydów wywodzących się z białek wpływających w organizmie żywym na wszystkie etapy procesu gojenia rany. Ponadto, z uwagi na dobór wszystkich składowych, finalne materiały hybrydowe powinny stanowić podstawę do zaproponowania holistycznego narzędzia do leczenia ubytków.

Konkurs: OPUS 16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego granulatu na bazie chitozanu z dodatkiem unikalnych biomodyfikatorów, przeznaczonego do przetwórstwa techniką ekstruzji

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0041/20

Akronim: TermoplCH

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny– Lider projektu, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia".

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie co najmniej jednej receptury i warunków przetwórstwa nowego, biodegradowalnego, stabilnego, homogenicznego granulatu chitozanu plastyfikowanego i/lub kompozytu z udziałem chitozanu przeznaczonego do wprowadzenia na rynek polski. Wytworzenie unikalnych pochodnych polimeru naturalnego, nadającego się do przetwórstwa technikami stosowanymi dla tworzyw termoplastycznych pozwoli zwiększyć zakres aplikacji tych polimerów w skali przemysłowej. Opracowany produkt, w wyniku termomechanicznego przetwarzania, będzie się cechował znacząco poszerzoną/odmienną użytecznością względem produktu pozyskiwanego obecnie drogą przetwarzania metodą mokrą. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie do uplastycznienia polimeru unikalnych modyfikatorów, opartych na surowcach naturalnych. Modyfikatory te zostaną zaprojektowane i zsyntezowane z dostępnych komponentów, głównie ze źródeł odnawialnych. Ustalona zostanie optymalna struktura chemiczna stosowanych biomodyfikatorów pozwalająca uzyskać materiał na bazie chitozanu o dobrych właściwościach przetwórczych i użytkowych. Ustalone w warunkach laboratoryjnych parametry przetwórstwa materiałów opartych o chitozan zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane w skali wielkolaboratoryjnej, a następnie w skali ćwierć technicznej z wykorzystaniem dedykowanej do tego celu i opracowanej w ramach projektu linii pilotażowej. Na podstawie analizy literatury, baz patentowych, jak i otoczenia konkurencyjnego stwierdzono, że nie istnieją rozwiązania posiadające cechy nowego produktu. Odbiorcami wyrobu będą producenci wyrobów opatrunkowych tzw.: okluzyjnych, przeznaczonych do leczenia ran średniokrwotocznych, odleżynowych, wlotowych, wylotowych czy ran otwartych klatki piersiowej.

Konkurs: Konkurs 1/4.1.4/2020 Projekty aplikacyjne 7

Termin rozpoczęcia realizacji projektu badawczego: 01.11.2020 r.

Termin zakończenia: 31.12.2023 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Opakowanie sensoryczne oparte na biopolimerach

Akronim: BioPac

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0023/17

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny– Lider projektu Partner 1: KB Folie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Partner 2: Politechnika Łódzka

Partner 3: Kraus Folie Spółka jawna.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw KB Folie Polska Sp.z o.o. oraz KRAUS Folie Sp.j. poprzez opracowanie i późniejsze wdrożenie do produkcji innowacyjnych na skalę światową biodegradowalnych opakowań sensorycznych lub bazujących na surowcach odnawialnych wskazujących na przejście produktu z temperatury ujemnej do dodatniej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie wyrobów w formie foli opakowaniowych bazujących na unikalnych kompozycjach polimerowych z wbudowanym układem sensorycznym. Do ww. zastosowania zostanie opracowany specjalny dwuskładnikowy układ sensoryczny. Układ ten bazował będzie na składnikach czynnych (barwnikach) zamkniętych w mikrosferach. W ramach proj. zostaną również opracowane nowe kompozycje biopolimerowe poparte na PLA i biopolietylenie.

Zostanie również opracowana technologia nadawania foliom właściwości sensorycznych w procesie zadruku (technologia flexo lub rotograwiury). Odbiorcami wyrobu będą producenci artykułów spożywczych, tj. warzywa, owoce, dania gotowe oraz produkty mrożone. Cel projektu będzie osiągnięty dzięki zaangażowaniu kadry dwóch jednostek badawczych oraz personelu firm posiadających kompetencje w produkcji i zadruku foli opakowaniowych.

Numer naboru: 1/4.1.4/2017

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020

Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.4 - Projekty Aplikacyjne

Okres realizacji projektu: 01.10.2019r. - 28.02.2022r.

Planowane efekty:

Realizacja Projektu oprócz korzyści finansowych związanych z opracowaniem nowego produktu, przyniesie również inne pozytywne efekty nie generujące w sposób bezpośredni zysku:

 • sfera społeczna: zwiększenie kompetencji i pogłębienia wiedzy pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, opracowanie efektywnego sposobu współpracy między poszczególnymi członkami zespołu badawczego, dyfuzja wiedzy oraz wymiana doświadczeń i umiejętności między pracownikami pomiędzy wszystkimi konsorcjantami na linii biznes-nauka;
 • sfera ekologiczna: zainteresowanie swoją ofertą potencjalnych Klientów o proekologicznej orientacji, ukształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku naturalnemu;
 • podniesienie prestiżu przedsiębiorstw KB Folie i Kraus Folie jako firm zawsze starającej się odpowiedzieć na potrzeby Klientów oraz podążających na najnowszymi trendami gospodarczymi.

Wartość projektu: 3 799 046,43 zł

Dofinansowanie projektu: 3 237 263,31 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu:  Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0059/17

Akronim: EkoPióro

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny– Lider projektu; Cedrob  S.A.; Poltops Sp. z  o.o.;  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie koncepcji metod zagospodarowania odpadów piór z ubojni drobiu pożądanych z punktu widzenia ekonomii i skutków społecznych. W ramach projektu przewidziano opracowanie i wytworzenie  w wyniku prac koncepcyjnych i badań przemysłowych wytycznych do wdrożenia produkcji dwóch grup ekologicznych włóknin z dodatkiem włókien keratynowych  w postaci piór: typu A - do okrywania pryzm śniegu i typu B – do okrywania zasiewów mieszanki trawiasto - bobowatej na terenach trudnych, np. stokach narciarskich, nasypach kolejowych.

Konkurs: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 - Projekty Aplikacyjne

Termin rozpoczęcia realizacji projektu badawczego: 01.11.2018 r.

Termin zakończenia: 31.12.2023 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe

Numer projektu: DOB-BIO6/19/98/2014

Akronim: PLEMODS

Beneficjenci: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Akademia Ochrony Narodowej; Wojskowy Instytut Medyczny; Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.; Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny ; Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zaprojektowanie, wykonania oraz wdrożenia zestawu opatrunków przeznaczonych do zabezpieczenia urazów powstałych w trakcje pełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych a także żołnierzy podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Kluczem do osiągnięcia celu głównego, jakim jest poprawienie bezpieczeństwa osób, jest umożliwienie zastosowania opracowanego zestawu opatrunkowego, poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian ustawodawczych. W ramach projektu zostaną one wypracowane i zaproponowane, uwzględniając zarówno warunki prawne, proceduralne, jak i aspekty społeczne, a także technologiczne, wynikające z wybranej i opracowanej technologii.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu badawczego: 23.12.2014 r.

Termin zakończenia: 22.12.2023 r. 

Projekt realizowany w ramach konkursu nr 6/2014 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: Nauka dla Społeczeństwa

Tytuł projektu: Ekologiczny preparat na bazie polimerów naturalnych działający repelentnie na kleszcze

Numer projektu: NdS/546389/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Głównym celem projektu jest: opracowanie przyjaznego dla środowiska preparatu działającego repelentnie na kleszcze na bazie odpowiednio dobranych polimerów naturalnych z dodatkiem olejków eterycznych stosowanego w formie oprysku na tereny zielone oraz ocena jego parametrów mechanicznych, fizyko-chemicznych, reologicznych oraz stabilności metodą wirówkową i termiczną. Przeprowadzenie testów biologicznych i behawioralnych opracowanych preparatów na kleszczach w jednostce naukowo-badawczej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno–gospodarczej zainteresowanymi rozwojem i ochroną środowiska naturalnego. Realizacja tego celu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez poprawę warunków sprzyjających procesowi rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przed chorobami odkleszczowymi.

Okres realizacji:  01.09.2022- 31.08.2024

Wartość projektu: 1 192 285,90 zł

Dofinansowanie projektu: 1 192 285,90 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Program Wsparcia i Rozwoju Polskiego Pszczelarstwa – Inteligentne pasieki

Numer projektu: NdS/547977/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Projekt zakłada pomoc techniczną skierowaną do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy, która ma na celu poprawę jakości produktów pszczelich, aby skuteczniej pozycjonować polskie produkty na rynku europejskim i podwyższać jakość działalności społeczno-produkcyjnych. Planowane jest stworzenie 30 "inteligentnych uli". Utworzony publiczny moduł ICT, umożliwi zdalny do nich dostęp, dzięki czemu możliwe będzie obserwowanie aktywności rodzin pszczelich. Tworzony system inteligentnych pasiek pozwoli wykrywać anomalie w ulach, takie jak, stany rojowe, choroby pszczół czy brak królowej w ulu. Demonstracyjne pasieki pozwolą na propagowanie wśród Polaków wiedzy w zakresie procesu tworzenia plastra miodu, życia pszczół poprzez ogólnodostępną aplikację wizualizując aktualne parametry w ulu, jak również opisujące aktualny stan i etap rozwoju rodziny pszczelej. Inteligentne pasieki będą również do dyspozycji pszczelarzy, którzy będą prowadzić projekty wspólnotowe, w tym kursy wprowadzające do pszczelarstwa i zrównoważonego rolnictwa.

Okres realizacji:  01.08.2022- 31.07.2024

Wartość projektu: 1 802 970,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 802 970,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Zatrzymajmy alergię - innowacyjne rozwiązanie poprawiające jakość życia

Numer projektu: NdS/546213/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych pokrowców antyalergicznych i ich komercjalizacja. Nowoopracowane pokrowce antyalergiczne wykonane będą z wielofunkcyjnego materiału włókienniczego cechującego się wysoką efektywnością barierową w odniesieniu do alergenów roztoczy kurzu domowego, higienicznością, komfortem i  trwałością użytkowania. Głównym siedliskiem roztoczy kurzu domowego są kołdry, poduszki i materace, stąd zastosowanie bariery w postaci pokrowców antyalergicznych stanowi podstawowy element profilaktyki alergii. Zakres prac obejmuje weryfikację i funkcjonalizację zaprojektowanej prototypowej tkaniny barierowej, opracowanie konstrukcji pokrowców na poszczególne asortymenty bielizny pościelowej i kompleksowe badania wytworzonego rozwiązania. Przeprowadzone będą prace związane z uzyskaniem certyfikatów ECARF i STANDARD 100 by OEKO-TEX. Efektem końcowym projektu będą więc komercjalizowane, udostępnione szeroko pojętemu społeczeństwu innowacyjne pokrowce antyalergiczne, posiadające certyfikaty potwierdzające kwalifikowaną barierowość i humanoekologię, a tym samym skuteczność ochrony przed alergenami kurzu domowego. Ze względu na wysoką trwałość użytkową i odporność na pranie w temperaturze 95o C będzie zapewniona możliwość stosowania pokrowców w szpitalach, sanatoriach i hotelach, co zwiększy obszar i tym samym skuteczność stosowania.

Okres realizacji:  01.09.2022- 31.08.2024 

Wartość projektu: 991 382,00 zł

Dofinansowanie projektu: 991 382,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: O rany, co na te rany, czyli jaki opatrunek wybrać i czym właściwie się one różnią?

Numer projektu: NdS/547745/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Wybór właściwego materiału opatrunkowego zarówno dla specjalistów jak i dla pacjentów jest bardzo dużym wyzwaniem. Na rynku jest obecnie ok. 6 tysięcy różnego typu materiałów służących do opatrywania ran. Mnogość produktów o bardzo różnych właściwościach, otrzymywanych rozmaitymi technologiami powoduje trudności w rozróżnieniu poszczególnych produktów, znalezieniu różnic oraz ostatecznie w dokonaniu właściwego wyboru. Tymczasem opatrunki na rany odgrywają kluczową rolę w procesie gojenia się rany. W pracy przeanalizowane zostaną opatrunki, pochodzące ze wszystkich kluczowych grup i typów materiałów opatrunkowych. Dokonana zostanie charakterystyka kluczowych parametrów opatrunków, która pozwoli na zebranie danych liczbowych poszczególnych parametrów. W ten sposób stworzony zostanie przydatny zarówno dla profesjonalistów, jak i czytelny i jasny dla pacjentów informator, który przybliży mocno rozbudowany i skomplikowany rynek materiałów opatrunkowych. Opracowanie takie pozwoli na dokonanie świadomego wyboru pacjentowi oraz profesjonaliście.

Okres realizacji:  01.09.2022- 31.08.2024

Wartość projektu: 1 315 370,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 315 370,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Aktywne obuwie terapeutyczne dedykowane pacjentom z Zespołem Stopy Cukrzycowej

Numer projektu: NdS/547732/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Celem zasadniczym projektu jest przywrócenie aktywności zawodowej poprzez stworzenie obuwia terapeutycznego dedykowanego aktywnym zawodowo pacjentom z zespołem stopy cukrzycowej, którego misją będzie ograniczenie następstw schorzenia tj. postępującej niepełnosprawności oraz związanej z nią wymuszonej absencji zawodowej. 

Projekt stanowi, wpisujące się w politykę budowanie efektywnej współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wdrożenie opracowanej w ramach badań podstawowych technologii CoPTheN (Comprehensive Physical THErapy for Neuropathy) z uwzględnieniem standardów certyfikacji "Obuwie dla Diabetyków". Misją nadrzędną wniosku jest ograniczenie cierpień i skali niepełnosprawności powodowanej przez zespół stopy cukrzycowej.

Planowanymi efektami projektu są: 

 • Wytworzenie i przebadanie co najmniej 10 prototypów obuwia terapeutycznego możliwych do wykorzystania w etapie badań klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ergonomicznych i terapeutycznych 
 • Weryfikacja in vitro wpływu wprowadzanych podczas prac modyfikacji konstrukcyjnych na komponentę terapeutyczną rozwiązania 
 • Przygotowanie do komercyjnego wdrożenia wcześniejszych prac badawczych z obszaru nauk podstawowych 

Okres realizacji:  02.09.2022- 01.09.2024

Wartość projektu: 1 541 073,28 zł

Dofinansowanie projektu: 1 541 073,28 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Opracowanie mikrobiologicznie aktywnych, przyjaznych dla użytkownika i środowiska materiałów dla przemysłu lekkiego (akronim AroLeather)

Numer projektu: CORNET/28/2/2019

Beneficjenci:

Koordynator Projektu: Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP)

Konsorcjanci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny (wcześniej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego); Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; EGE University in Izimir (Turcja); Uşak Leather Organized Industry Zone Directorate (Turcja)

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii wprowadzania olejków eterycznych pochodzenia roślinnego do materiałów stosowanych w przemyśle lekkim (skóra garbowana i materiały tekstylne). Wdrożenie wyników projektu stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na materiały przyjazne dla środowiska zgłaszane przez użytkowników końcowych. Rozwój tej technologii zwiększy atrakcyjność materiałów skórzanych i tekstylnych dla użytkowników końcowych. Materiały te będą charakteryzować się większą odpornością na działanie drobnoustrojów i będą hamować rozwój drobnoustrojów stanowiących zagrożenie dla użytkowników. Ponadto, opracowane materiały będą charakteryzować się wartością dodaną ze względu na atrakcyjny zapach. Zastosowana technologia będzie przyjazna dla środowiska. Uwolnienie substancji czynnej będzie należało do kategorii „inteligentnych technologii”. Zostaną one uwolnione pod pewnymi warunkami (działanie na żądanie) i możliwy będzie odtworzenie właściwości.

Opracowana technologia będzie bezpieczna dla człowieka i środowiska naturalnego oraz zmniejszy ilość stosowanych biobójczych substancji syntetycznych. Dla użytkowników końcowych technologia zwiększy wartość materiałów poprzez poprawę parametrów higienicznych (zmniejszenie ilości szkodliwych mikroorganizmów) i ograniczenie degradacji skóry / materiałów tekstylnych.

Projekt realizowany w ramach programu Inicjatywa Cornet, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji: 1.09.2020 – 31.10.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja Inwestycji:  Projekt i budowa ciągu technologicznego do otrzymywania włókien celulozowych wraz z ich oceną

Wydatek realizowany w ramach umowy Dotacyjnej nr 1/Ł-IBWCH/CŁ/2021

Akronim projektu: FIFA

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Posiadanie specjalistycznej aparatury do wytwarzania włókien celulozowych umożliwi poszerzenie współpracy z jednostkami naukowymi i partnerami przemysłowymi Efektem bezpośrednim projektu będzie realizacja prac badawczych, kluczowych z punktu widzenia polityki kraju, komercjalizacja wyników, możliwości wykorzystania wyników w różnorodnych dziedzinach nauki i przemysłu. Prowadzenie prac badawczych na w/w aparaturze pozwoli na opracowanie nowego typu włókieno szerokim zastosowaniu przyczyniając się do wykreowania nowych rynków w zakresie ekologicznych włókien celulozowych.

Okres realizacji:  10.12.2020- 09.06.2023

Całkowity koszt realizacji inwestycji:  2 831 000 zł

Dotacja celowa: 1 755 220 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Tytuł projektu:  Popularyzacja wiedzy włókienniczej jako sposób kształtowania postaw proekologicznych u dzieci

Umowa dotacyjna nr: SONP/SN/550722/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: 

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy obejmującej charakterystykę materiałów włókienniczych, pokazanie wpływu jaki każdy z nas wywiera na środowisko naturalne, nabywając, użytkując odzież i tekstylia domowe oraz pozbywając się ich po zakończeniu użytkowania (przekazanie, recykling, utylizacja). 

Projekt jest skierowany do uczniów klas 3-4 szkoły podstawowej. 

Projekt będzie realizowany w formie bezpłatnych, 90-minutowych warsztatów. Uczniowie poznają zasady użytkowania i odpowiedniej pielęgnacji produktów włókienniczych: czyszczenia, prania, suszenia, prasowania, przechowywania, a także wpływu tych procesów na czas użytkowania produktów, wielkość zużycia wody, energii oraz środków chemicznych. Zostanie im też przekazana wiedza na temat pozbywania się odzieży i tekstyliów domowych po zakończeniu ich użytkowania. Podczas warsztatów zostaną również omówione zagadnienia dotyczące zasad 3R - ogranicz zakupy, użyj ponownie, poddaj recyklingowi (z ang. reduce, reuse, recycle) i 5R - ogranicz konsumpcję, użyj ponownie, poddaj recyklingowi, odzyskaj, odnów (z ang. reduce, reuse, recycle, recover, renew) w odniesieniu do wyrobów włókienniczych, przede wszystkim odzieży i tekstyliów domowych. Uczniowie zapoznają się z możliwościami aplikacyjnymi wyrobów włókienniczych, w szczególności materiałów zaawansowanych, w wielu branżach: medycynie, budownictwie, motoryzacji, lotnictwie, energetyce czy astronautyce.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w wytypowanych szkołach podstawowych w Łodzi. W zajęciach zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne opracowane i przygotowane przez zespół Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkim Instytucie Technologicznym. Pomoce te będą obejmowały materiały włókiennicze z włókien pierwotnych i pochodzących z recyklingu. 

W regionie łódzkim edukacja na rzecz sektora odzieżowego i tekstylnego realizowana jest na różnych poziomach kształcenia i w różnym zakresie: technikum/liceum zawodowe, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, Wydział Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych, jednakże na poziomie szkoły podstawowej taka wiedza nie była dotychczas przekazywana. Warsztaty zaplanowane przez Łukasiewicz-Łódzki Instytut Technologiczny do przeprowadzenia w ramach projektu wypełnią tę lukę. 

Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia u dzieci, a pośrednio także ich rodziców, świadomości dotyczącej znaczenia tekstyliów dla środowiska.  Nabyta w trakcie warsztatów wiedza wpłynie korzystnie na kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.

Okres realizacji:  03/10/2022 – 02/10/2024

Wartość projektu: 257 750,00 zł

Dofinansowanie projektu: 231 975,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Poprawa komfortu pracy osób niepełnosprawnych motorycznie poprzez funkcjonalizację odzieży roboczej

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB

Numer projektu: III.PB.19

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie i funkcjonalizacja, poprzez zmiany konstrukcyjno - materiałowe, ubioru roboczego dla osób niepełnosprawnych motorycznie, ukierunkowana na aktywizację zawodową, poprawę jakości życia oraz ergoterapię w środowisku pracy.

Konkurs: Projekt badawczy realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”- Etap V (2020-2022) – NCBIR

Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA AKTYWNYCH ZAWODOWO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Opracowanie biopolimerowej kompozycji hydrożelowej będącej nośnikiem aktywnych ekstraktów roślinnych do stosowania na matach antyodleżynowych dla osób poddanych leczeniu onkologicznemu

Umowa dotacyjna nr: 2/Ł-IBWCH/CŁ/2021

Akronim: BioOnkoMat

Beneficjenci:

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Biopolimerów  i Włókien Chemicznych

Cele projektu:

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie innowacyjnego na skalę światową rozwiązania stosowanego w profilaktyce trudno gojących się ran (np. odleżyn), które stanowią ogromny problem i dodatkowe źródło bólu osób dotkniętych chorobą nowotworową. Poprawa komfortu życia pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową wydaje się niezwykle ważnym aspektem w procesie leczenia, szczególnie w zakresie łagodzenia bólu. Efektem będzie opracowanie nowatorskiego rozwiązania stosowanego w profilaktyce trudno gojących się ran w postaci biopolimerowej kompozycji hydrożelowej będącej nośnikiem aktywnych ekstraktów roślinnych do stosowania na matach antyodleżynowych dla osób poddanych leczeniu onkologicznemu.

Konkurs: Dotacje celowe Centrum Łukasiewicz / Dotacje na Projekt Badawczy

Czas trwania: 01.07.2021 - 31.12.2022

Całkowity koszt realizacji inwestycji:  815 087,50 zł

Dotacja celowa: 570 561,25 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Inteligentne opakowanie zwrotne dla branży e-commerce

Numer dotacji1/Ł-ILiM/CŁ/2020

Akronim: e-Pack

Beneficjenci:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów  i Włókien Chemicznych

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie kompleksowanego rozwiązania inteligentnego opakowania zwrotnego (w tym prototypu opakowania oraz wrzutni, a także procesu zwrotu oraz aplikacji wspomagających), odpowiadającego na problemy branży e-commerce w zakresie obsługi przesyłek, w tym w szczególności zwrotu zakupionych i dostarczonych do Klienta towarów.

Konkurs: Dotacje celowe Centrum Łukasiewicz / Dotacje na Projekt Badawczy

Czas trwania: 05.10.2020 - 30.09.2023

Budżet projektu: 5 195 000 PLN

Budżet Ł-IBWCh:  226 124 PLN

Dofinansowanie Ł-IBWCh:  251 250 PLN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tytuł projektu: Inwestycja budowlana związana z działalnością naukową pn. „Centrum Badań REACH”

Umowa dotacyjna nr: 7345/IB/SN/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Utworzenie Centrum Badań REACH będącego wspólną przestrzenią badawczo analityczną stworzoną na potrzebę rozwoju współpracy w zakresie REACH z jednostkami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami. Kluczowym aspektem oraz przewagą konkurencyjną inwestycji jest skupienie infrastruktury wraz z wykwalifikowaną kadrą Ł-ŁIT w jednej lokalizacji, co zoptymalizuje działania jednostki w odniesieniu do współpracy krajowej oraz międzynarodowej.

Czas trwania: 2022-2024

Całkowity koszt realizacji inwestycji:  2 277 222,00 zł

Dotacja celowa: 2 000 000 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tytuł projektu: Zakup infrastruktury badawczej do otrzymywania zaawansowanych rozwiązań tekstronicznych

Umowa dotacyjna nr: 7342/IA/SN/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: 

Celem projektu jest zakup wysokospecjalistycznej infrastruktury badawczej umożliwiającej wytwarzanie rozwiązań materiałowych w zakresie tekstroniki. Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie pracowni technologicznej dla potrzeb opracowywania nowych rozwiązań materiałowych możliwych do wdrożenia w wielu sektorach gospodarki. Tekstronika, będąca funkcjonalnym połączeniem struktur tekstylnych i kompozytowych z elementami IT, w tym sensorami noszonymi, znajduje zastosowanie w wielu obszarach, tj. zdrowie, bezpieczeństwo, ochrony osobiste, ratownictwo, sport, militaria, odzież specjalna, rozrywka, komunikacja, wzornictwo, itp. 

Okres realizacji:  01.2023 – 12.2023

Wartość projektu: 2 350 000,00 zł

Dotacja celowa: 2 350 000,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tytuł projektu: Rozdzielnia średniego napięcia wraz z linią kablową

Umowa dotacyjna nr: 7270/IB/SN/2021

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: 

Celem projektu jest zapewnienie wykonywania bieżącej działalności naukowo-badawczej Instytutu poprzez modernizację infrastruktury energetycznej do obowiązujących standardów.

Okres realizacji:  01.2023 – 12.2023

Wartość projektu: 179 639,82 zł

Dotacja celowa: 179 639,82 zł