Projekty

Biuro Projektów
Posiadamy duże doświadczenie w przygotowywaniu i realizowaniu projektów unijnych. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi jednostkami. Nasi pracownicy ukończyli szkolenie z zarządzania projektami badawczymi, na najlepszym poziomie merytorycznym, potwierdzone certyfikatem z zakresu metody zarządzania projektami Prince 2 na dwóch poziomach: Foundation i Practitioner.

Mamy wiele ciekawych pomysłów na rozwój i zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu.

Zapraszamy do współpracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„OPRACOWANIE FUNKCJONALNYCH BIOAKTYWNYCH OCHRON TEKSTYLNYCH DO ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH RP JAKO ELEMENTU PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIOM SARS-COV-2”

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa „SZAFIR” ze środków budżetu państwa

Akronim: CoVTex

Nr projektu: DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021

Celem projektu jest opracowanie spersonalizowanej bioaktywnej maski o konstrukcji umożliwiającej szybką i bezpieczną wymianę innowacyjnych funkcjonalnych filtrów włóknistych, opracowanie wymienialnych filtrów jednorazowego użytku oraz rękawic i kominiarki wielokrotnego użytku, jak również ocena wpływu COVID-19 na gotowość operacyjną Sił Zbrojnych RP.

Całkowity koszt realizacji projektu: 10 324 260 zł, w tym dla Łukasiewicz – ŁIT: 3 064 708 zł
Wartość dofinasowania projektu: 10 324 260 zł, w tym dla Łukasiewicz – ŁIT: 3 064 708 zł

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

Lider: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny
Konsorcjanci:
•  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
•  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
•  Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii
•  ISKIERKA Sp. z o.o.
•  SondaSys Sp. z o.o.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Cieślak
e-mail: malgorzata.cieslak@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji projektu: 03.01.2022- 02.01.2025

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 7 marca 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej”. Nr Umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0004/17-00.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach; Poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Całkowity koszt realizacji projektu: 11 535 421,29 PLN

Kwota dofinansowania: 6 892 566,57 PLN

Głównym celem programu jest wspieranie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Cele szczegółowe projektu:

 • poprawa efektywności energetycznej,
 • zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej,
 • zmniejszenie emisyjności,
 • obniżenie energochłonności

Zakres termomodernizacji dotyczy Budynków usytuowanych w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27  i obejmuje:

 • docieplenie ścian,
 • docieplenie stropów,
 • docieplenie dachów,
 • wymianę okien, fasady szklanej
 • wymianę instalacji c.o.,
 • wymianę c.w.u.,

Założenia realizowanego projektu wpisują w przyjęty plan gospodarki niskoemisyjnej obejmujących takie zagadnienia jak: planowanie i zaopatrzenie w energię oraz racjonalizację zużycia energii i promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii, a także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Powołanie i uruchomieni Centrum Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS

Numer projektu: RPLD.01.01.00-10-0002/20-00

Akronim Projektu: BIO-MAS

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Projekt ma na celu utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS poprzez unowocześnienie infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej. W ramach projektu prowadzone będą również prace polegające na wytworzeniu biodegradowalnych kompozytów z odpadowych produktów biomasowych przemysłu skórzanego, rolniczego, włókienniczego w celi ich zastosowania w przemyśle rolno-spożywczym, opakowaniowym, ogrodniczym i innych obszarach gospodarczych.

Konkurs:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE- I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, poddziałanie I.1 Rozwój Infrastruktury badań i innowacji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Powołanie i uruchomieni Pracowni Komórki w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi (Ł-IBWCh)

Numer projektu: RPLD.01.01.00-10-0003/20-00

Akronim Projektu: Pracownia Komórki

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Projekt ma na celu utworzenie Pracowni Komórki w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi poprzez unowocześnienie infrastruktury badawczej dla prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto w ramach projektu prowadzony będzie program badawczy zorientowany na ocenę wpływu opracowywanych innowacyjnych materiałów polimerowych, pozostających w bezpośrednim kontakcie z organizmem człowieka na aktywność i fizjologię linii komórkowych pochodzenia zwierzęcego.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE- I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, poddziałanie I.1 Rozwój Infrastruktury badań i innowacji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: „Wzmocnienie potencjału badawczego dla rozwoju funkcjonalnych materiałów włókienniczych”

Numer projektu: RPLD.01.01.00-10-0002/21

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Instytutu, a tym samym znaczne urynkowienie działalności B+R, co pozytywnie wpłynie na rozwój samej jednostki, jak i przedsiębiorstw z nią współpracujących. Pozwoli to na zwiększoną aktywność sektora nauki w komercjalizacji wyników prac badawczych, poprawę jakości prowadzonych prac B+R oraz wykorzystanie potencjału kadr naukowych do współpracy z przemysłem. Projekt obejmuje 2 zintegrowane elementy: infrastrukturalny oraz badawczy. Planowana do zakupu infrastruktura badawcza ma na celu wspieranie pracowników naukowych i inżynieryjnych przy realizacji programów badawczych związanych z rozwojem: zaawansowanych technologii materiałów funkcjonalnych; technologii i metod badawczych wspierających Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym (GOZ); metod badawczych i szkoleń wspierających przedsiębiorstwa z sektora włókienniczego i branż z nim powiązanych.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE- I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, poddziałanie I.1 Rozwój Infrastruktury badań i innowacji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horyzont 2020

Tytuł projektu „Unlocking a new feather bioeconomy for keratin-based agricultural products”

Akronim projektu: UNLOCK

Cele projektu:

Głównym celem projektu UNLOCK jest zaprojektowanie i zademonstrowanie zrównoważonego łańcucha wartości pod względem ekonomicznym i środowiskowym dla sektora rolnego, branży drobiarskiej, wykorzystując potencjał surowca odpadowego jakim są pióra i zawarta w nich keratyna.  Pióra zawierają prawie 90% keratyny, cennego białka, które może stanowić źródło biodegradowalnych materiałów, takich jak biotworzywa dla rolnictw, czyli cyrkularnych biologicznych tworzyw sztucznych.
UNLOCK stworzy 4 nowe łańcuchy wartości oparte na biotechnologii, 4 nowe rolnicze towary konsumpcyjne i co najmniej 3 międzysektorowe połączenia między sektorem pierwotnym (drobiarskim) i przemysłem biotworzyw, otwierając nowy rynek i miejsca pracy. Materiały wytworzone na bazie keratyny osiągną lepsze wyniki niż ich odpowiedniki oparte na kopalinach, zapewniając dodatkowe funkcje przez cały okres użytkowania produktu i korzyści dla środowiska pod koniec jego użytkowania (kontrolowana biodegradowalność, wzbogacanie gleby w azot organiczny i zerowe wytwarzanie odpadów).
Ostatecznym wynikiem projektu UNLOCK będzie umożliwienie uruchomienia 2 pierwszych komercyjnych biorafinerii po zakończeniu projektu.

Konkurs: BBI-IA-DEMO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NCN

Tytuł projektu: Struktury włókniste z hybrydową powłoką metaliczno-ceramiczną

Numer projektu: UMO-2018/29/B/ST8/02016

Akronim Projektu: Pracownia Komórki

Beneficjenci: Uniwersytet Łódzki/Wydział Chemii (Lider); Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie zupełnie nowego hybrydowego materiału posiadającego zestaw unikalnych właściwości, pozwalających znacznie polepszyć procesy fotokatalityczne oraz towarzyszące zjawiska sprzyjające rozkładowi różnego typu zanieczyszczeń powietrza. Wstępne wyniki badań oraz analiza literatury przedmiotu pozwoliły na postawienie hipotezy, że zaprojektowany materiał włóknisty, modyfikowany powłoką hybrydową, zawierającą nanoprzewody (nanowłókna) metaliczne pokryte silnie akrylowym fotokatalizatorem, jakim jest tlenek cyny sprosta założonym w projekcie oczekiwaniom.

Konkurs: OPUS 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Badania wpływu zawartości włókien poliestrowych i chemicznych środków wykończalniczych na przebieg procesów wspomaganej termicznie hydrolizy kwasowej odpadów celulozowych i białkowych włókien naturalnych

Numer projektu: UMO-2019/33/B/ST8/02005

Beneficjenci: Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej (Lider); Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie modelowej procedury wspomaganej termicznej hydrolizy kwasowej modelowych materiałów tekstylnych na bazie bawełny i wełny z dodatkiem poliestru, dzięki której materiały włókiennicze ulegają biodegradacji lub stanowią wartościowe medium fermentacyjne. Opracowana procedura zostanie wdrożona w celu hydrolizy rzeczywistych odpadów włókienniczych. 

Konkurs: OPUS 17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Wpływ hybrydowych struktur węglowych na proces regeneracji tkanki chrzęstnej/kostnej

Numer projektu: UMO-2018/31/B/ST8/02418

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny (Lider); Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie biokompatybilnego i bioaktywnego hybrydowego implantu najnowszej generacji, wytworzonego na bazie struktur włóknistych - włóknin węglowych. O hybrydowości takiego materiału decyduje w głównej mierze modyfikacja i funkcjonalizacja materiałów węglowych. Poprzez powierzchniowe naniesienie dodatku ferromagnetycznego możliwa bowiem będzie późniejsza, bardziej dokładna diagnostyka, dzięki umożliwieniu obrazowania takiego materiału po implantacji. Funkcjonalizacja implantu polegać będzie natomiast na fizycznym osadzeniu polisacharydu (alginianu i/lub soli kwasu hialuronowego), do którego w sposób chemiczny zostaną przyłączone peptydy. Tym sposobem, materiał taki symulować będzie strukturę i funkcje macierzy międzykomórkowej. Tematyka podjęta w pracy, zastosowane metody badawcze oraz plan poszczególnych badań i podejście do problemu jest innowacyjne i niespotykane na skalę światową i skutkuje rozwojem inżynierii materiałowej, inżynierii biomedycznej, przy jednoczesnej możliwości opracowania nowej generacji materiałów.

Konkurs: OPUS 16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Innowacyjne materiały hybrydowe użyteczne w wytwarzaniu opatrunków do leczenia stopy cukrzycowej

Numer projektu: UMO-2018/31/B/ST8/02760

Beneficjenci: Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej (Lider); Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zaprojektowanie, synteza oraz zbadanie właściwości nowych, wieloskładnikowych materiałów hybrydowych użytecznych w zaopatrywaniu ran trudno gojących się w tym zespołu stopy cukrzycowej, opartych o immobilizowany na matrycy polisacharydowej zestaw wyselekcjonowanych biologicznie aktywnych peptydów wywodzących się z białek wpływających w organizmie żywym na wszystkie etapy procesu gojenia rany. Ponadto, z uwagi na dobór wszystkich składowych, finalne materiały hybrydowe powinny stanowić podstawę do zaproponowania holistycznego narzędzia do leczenia ubytków.

Konkurs: OPUS 16

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akronim projektu „TermoplCH”  - POIR.04.01.04-00-0041/20 - Opracowanie innowacyjnego granulatu na bazie chitozanu z dodatkiem unikalnych biomodyfikatorów, przeznaczonego do przetwórstwa techniką ekstruzji”.

Tytuł projektu: ''Opracowanie innowacyjnego granulatu na bazie chitozanu z dodatkiem unikalnych biomodyfikatorów, przeznaczonego do przetwórstwa techniką ekstruzji''.

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0041/20

Akronim: TermoplCH

Beneficjenci: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny– Lider projektu, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia".

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie co najmniej jednej receptury i warunków przetwórstwa nowego, biodegradowalnego, stabilnego, homogenicznego granulatu chitozanu plastyfikowanego i/lub kompozytu z udziałem chitozanu przeznaczonego do wprowadzenia na rynek polski. Wytworzenie unikalnych pochodnych polimeru naturalnego, nadającego się do przetwórstwa technikami stosowanymi dla tworzyw termoplastycznych pozwoli zwiększyć zakres aplikacji tych polimerów w skali przemysłowej. Opracowany produkt, w wyniku termomechanicznego przetwarzania, będzie się cechował znacząco poszerzoną/odmienną użytecznością względem produktu pozyskiwanego obecnie drogą przetwarzania metodą mokrą. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie do uplastycznienia polimeru unikalnych modyfikatorów, opartych na surowcach naturalnych. Modyfikatory te zostaną zaprojektowane i zsyntezowane z dostępnych komponentów, głównie ze źródeł odnawialnych. Ustalona zostanie optymalna struktura chemiczna stosowanych biomodyfikatorów pozwalająca uzyskać materiał na bazie chitozanu o dobrych właściwościach przetwórczych i użytkowych. Ustalone w warunkach laboratoryjnych parametry przetwórstwa materiałów opartych o chitozan zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane w skali wielkolaboratoryjnej, a następnie w skali ćwierć technicznej z wykorzystaniem dedykowanej do tego celu i opracowanej w ramach projektu linii pilotażowej. Na podstawie analizy literatury, baz patentowych, jak i otoczenia konkurencyjnego stwierdzono, że nie istnieją rozwiązania posiadające cechy nowego produktu. Odbiorcami wyrobu będą producenci wyrobów opatrunkowych tzw.: okluzyjnych, przeznaczonych do leczenia ran średniokrwotocznych, odleżynowych, wlotowych, wylotowych czy ran otwartych klatki piersiowej.

Konkurs: Konkurs 1/4.1.4/2020 Projekty aplikacyjne 7

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu badawczego: 01.11.2020 r.,  termin zakończenia: 31.12.2023 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: „Opakowanie sensoryczne oparte na biopolimerach"

Akronim: BioPac

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0023/17

Beneficjenci: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny– Lider projektu Partner 1: KB Folie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Partner 2: Politechnika Łódzka

Partner 3: Kraus Folie Spółka jawna.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw KB Folie Polska Sp.z o.o. oraz KRAUS Folie Sp.j. poprzez opracowanie i późniejsze wdrożenie do produkcji innowacyjnych na skalę światową biodegradowalnych opakowań sensorycznych lub bazujących na surowcach odnawialnych wskazujących na przejście produktu z temperatury ujemnej do dodatniej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie wyrobów w formie foli opakowaniowych bazujących na unikalnych kompozycjach polimerowych z wbudowanym układem sensorycznym. Do ww. zastosowania zostanie opracowany specjalny dwuskładnikowy układ sensoryczny. Układ ten bazował będzie na składnikach czynnych (barwnikach) zamkniętych w mikrosferach. W ramach proj. zostaną również opracowane nowe kompozycje biopolimerowe poparte na PLA i biopolietylenie.

Zostanie również opracowana technologia nadawania foliom właściwości sensorycznych w procesie zadruku (technologia flexo lub rotograwiury). Odbiorcami wyrobu będą producenci artykułów spożywczych, tj. warzywa, owoce, dania gotowe oraz produkty mrożone. Cel projektu będzie osiągnięty dzięki zaangażowaniu kadry dwóch jednostek badawczych oraz personelu firm posiadających kompetencje w produkcji i zadruku foli opakowaniowych.

Numer naboru: 1/4.1.4/2017

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020

Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.4 - Projekty Aplikacyjne

Okres realizacji projektu: 01.10.2019r. - 28.02.2022r.

Planowane efekty:

Realizacja Projektu oprócz korzyści finansowych związanych z opracowaniem nowego produktu, przyniesie również inne pozytywne efekty nie generujące w sposób bezpośredni zysku:

 • sfera społeczna: zwiększenie kompetencji i pogłębienia wiedzy pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, opracowanie efektywnego sposobu współpracy między poszczególnymi członkami zespołu badawczego, dyfuzja wiedzy oraz wymiana doświadczeń i umiejętności między pracownikami pomiędzy wszystkimi konsorcjantami na linii biznes-nauka;
 • sfera ekologiczna: zainteresowanie swoją ofertą potencjalnych Klientów o proekologicznej orientacji, ukształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku naturalnemu;
 • podniesienie prestiżu przedsiębiorstw KB Folie i Kraus Folie jako firm zawsze starającej się odpowiedzieć na potrzeby Klientów oraz podążających na najnowszymi trendami gospodarczymi.

Wartość projektu: 3 799 046,43 zł

Dofinansowanie projektu: 3 237 263,31 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akronim projektu „ EKOPIÓRO” - Projekt POIR.04.01.04-00-0059/17 pt: „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór".

 

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór".

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0059/17

Akronim: EkoPióro

Beneficjenci: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny– Lider projektu; Cedrob  S.A.; Poltops Sp. z  o.o.;  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie koncepcji metod zagospodarowania odpadów piór z ubojni drobiu pożądanych z punktu widzenia ekonomii i skutków społecznych. W ramach projektu przewidziano opracowanie i wytworzenie  w wyniku prac koncepcyjnych i badań przemysłowych wytycznych do wdrożenia produkcji dwóch grup ekologicznych włóknin z dodatkiem włókien keratynowych  w postaci piór: typu A - do okrywania pryzm śniegu i typu B – do okrywania zasiewów mieszanki trawiasto - bobowatej na terenach trudnych, np. stokach narciarskich, nasypach kolejowych.

Konkurs: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 - Projekty Aplikacyjne

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu badawczego: 01.11.2018 r.,  termin zakończenia: 31.12.2023 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akronim projektu:„ PLEMODS” Projekt DOB-BIO6/19/98/2014 ''Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe''.

Tytuł projektu: ''Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe''.

Numer projektu: DOB-BIO6/19/98/2014

Akronim: PLEMODS

Beneficjenci: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Akademia Ochrony Narodowej; Wojskowy Instytut Medyczny; Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.; Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny ; Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zaprojektowanie, wykonania oraz wdrożenia zestawu opatrunków przeznaczonych do zabezpieczenia urazów powstałych w trakcje pełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych a także żołnierzy podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Kluczem do osiągnięcia celu głównego, jakim jest poprawienie bezpieczeństwa osób, jest umożliwienie zastosowania opracowanego zestawu opatrunkowego, poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian ustawodawczych. W ramach projektu zostaną one wypracowane i zaproponowane, uwzględniając zarówno warunki prawne, proceduralne, jak i aspekty społeczne, a także technologiczne, wynikające z wybranej i opracowanej technologii.

Konkurs: Projekt na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu 6/2014

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu badawczego: 23.12.2014 r.,  termin zakończenia: 22.12.2023 r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: Nauka dla Społeczeństwa 

Tytuł projektu: Ekologiczny preparat na bazie polimerów naturalnych działający repelentnie na kleszcze

Numer projektu: NdS/546389/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Głównym celem projektu jest: opracowanie przyjaznego dla środowiska preparatu działającego repelentnie na kleszcze na bazie odpowiednio dobranych polimerów naturalnych z dodatkiem olejków eterycznych stosowanego w formie oprysku na tereny zielone oraz ocena jego parametrów mechanicznych, fizyko-chemicznych, reologicznych oraz stabilności metodą wirówkową i termiczną. Przeprowadzenie testów biologicznych i behawioralnych opracowanych preparatów na kleszczach w jednostce naukowo-badawczej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno–gospodarczej zainteresowanym rozwojem i ochroną środowiska naturalnego. Realizacja tego celu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez poprawę warunków sprzyjających procesowi rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przed chorobami odkleszczowymi.

Okres realizacji:  01.09.2022- 31.08.2024

Wartość projektu: 1 192 285,90 zł

Dofinansowanie projektu: 1 192 285,90 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Program Wsparcia i Rozwoju Polskiego pszczelarstwa – Inteligentne pasieki

Numer projektu: NdS/547977/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Projekt zakłada pomoc techniczną skierowaną do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy, która ma na celu poprawę jakości produktów pszczelich, aby skuteczniej pozycjonować polskie produkty na rynku europejskim i podwyższać jakość działalności społeczno-produkcyjnych. Planowane jest stworzenie 30 "inteligentnych uli". Utworzony publiczny modułu ICT, umożliwi zdalny do nich dostęp, dzięki czemu możliwe będzie obserwowanie aktywności rodzin pszczelich. Tworzony system inteligentnych pasiek pozwoli wykrywać anomalie w ulach, takie jak, stany rojowe, choroby pszczół czy brak królowej w ulu. Demonstracyjne pasieki pozwolą na propagowanie wśród Polaków wiedzy w zakresie procesu tworzenia plastra miodu, życia pszczół poprzez ogólnodostępną aplikację wizualizując aktualne parametry w ulu, jak również opisujące aktualny stan i etap rozwoju rodziny pszczelej. Inteligentne pasieki będą również do dyspozycji pszczelarzy, którzy będą prowadzić projekty wspólnotowe, w tym kursy wprowadzające do pszczelarstwa i zrównoważonego rolnictwa.

Okres realizacji:  01.08.2022- 31.07.2024

Wartość projektu: 1 802 970,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 802 970,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Zatrzymajmy alergię - innowacyjne rozwiązanie poprawiające jakość życia

Numer projektu: NdS/546213/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych pokrowców antyalergicznych i ich komercjalizacja. Nowoopracowane pokrowce antyalergiczne wykonane będą z wielofunkcyjnego materiału włókienniczego cechującego się wysoką efektywnością barierową w odniesieniu do alergenów roztoczy kurzu domowego, higienicznością, komfortem i  trwałością użytkowania. Głównym siedliskiem roztoczy kurzu domowego są kołdry, poduszki i materace, stąd zastosowanie bariery w postaci pokrowców antyalergicznych stanowi podstawowy element profilaktyki alergii. Zakres prac obejmuje weryfikację i funkcjonalizację zaprojektowanej prototypowej tkaniny barierowej, opracowanie konstrukcji pokrowców na poszczególne asortymenty bielizny pościelowej i kompleksowe badania wytworzonego rozwiązania. Przeprowadzone będą prace związane z uzyskaniem certyfikatów ECARF i STANDARD 100 by OEKO-TEX. Efektem końcowym projektu będą więc komercjalizowane, udostępnione szeroko pojętemu społeczeństwu innowacyjne pokrowce antyalergiczne, posiadające certyfikaty potwierdzające kwalifikowaną barierowość i humanoekologię, a tym samym skuteczność ochrony przed alergenami kurzu domowego. Ze względu na wysoką trwałość użytkową i odporność na pranie w temperaturze 95o C będzie zapewniona możliwość stosowania pokrowców w szpitalach, sanatoriach i hotelach, co zwiększy obszar i tym samym skuteczność stosowania.

Okres realizacji:  01.09.2022- 31.08.2024 

Wartość projektu: 991 382,00 zł

Dofinansowanie projektu: 991 382,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: O rany, co na te rany, czyli jaki opatrunek wybrać i czym właściwie się one różnią?

Numer projektu: NdS/547745/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Wybór właściwego materiału opatrunkowego zarówno dla specjalistów jak i dla pacjentów jest bardzo dużym wyzwaniem. Na rynku jest obecnie ok. 6 tysięcy różnego typu materiałów służących do opatrywania ran. Mnogość produktów o bardzo różnych właściwościach, otrzymywanych rozmaitymi technologiami powoduje trudności w rozróżnieniu poszczególnych produktów, znalezieniu różnic oraz ostatecznie w dokonaniu właściwego wyboru. Tymczasem opatrunki na rany odgrywają kluczową rolę w procesie gojenia się rany. W pracy przeanalizowane zostaną opatrunki, pochodzące ze wszystkich kluczowych grup i typów materiałów opatrunkowych. Dokonana zostanie charakterystyka kluczowych parametrów opatrunków, która pozwoli na zebranie danych liczbowych poszczególnych parametrów. W ten sposób stworzony zostanie przydatny zarówno dla profesjonalistów, jak i czytelny i jasny dla pacjentów informator, który przybliży mocno rozbudowany i skomplikowany rynek materiałów opatrunkowych. Opracowanie takie pozwoli na dokonanie świadomego wyboru pacjentowi oraz profesjonaliście.

Okres realizacji:  01.09.2022- 31.08.2024

Wartość projektu: 1 315 370,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 315 370,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Aktywne obuwie terapeutyczne dedykowane pacjentom z Zespołem Stopy Cukrzycowej

Numer projektu: NdS/547732/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Celem zasadniczym projektu jest przywrócenie aktywności zawodowej poprzez stworzenie obuwia terapeutycznego dedykowanego aktywnym zawodowo pacjentom z zespołem stopy cukrzycowej, którego misją będzie ograniczenie następstw schorzenia tj. postępującej niepełnosprawności oraz związanej z nią wymuszonej absencji zawodowej. 

Projekt stanowi, wpisujące się w politykę budowanie efektywnej współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wdrożenie opracowanej w ramach badań podstawowych technologii CoPTheN (Comprehensive Physical THErapy for Neuropathy) z uwzględnieniem standardów certyfikacji "Obuwie dla Diabetyków". Misją nadrzędną wniosku jest ograniczenie cierpień i skali niepełnosprawności powodowanej przez zespół stopy cukrzycowej.

Planowanymi efektami projektu są: 

 • Wytworzenie i przebadanie co najmniej 10 prototypów obuwia terapeutycznego możliwych do wykorzystania w etapie badań klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ergonomicznych i terapeutycznych 
 • Weryfikacja in vitro wpływu wprowadzanych podczas prac modyfikacji konstrukcyjnych na komponentę terapeutyczną rozwiązania 
 • Przygotowanie do komercyjnego wdrożenia wcześniejszych prac badawczych z obszaru nauk podstawowych 

Okres realizacji:  02.09.2022- 01.09.2024

Wartość projektu: 1 541 073,28 zł

Dofinansowanie projektu: 1 541 073,28 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Opracowanie mikrobiologicznie aktywnych, przyjaznych dla użytkownika i środowiska materiałów dla przemysłu lekkiego (akronim AroLeather)

Numer projektu: CORNET/28/2/2019

Beneficjenci:

Koordynator Projektu:

Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP)

Konsorcjanci:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny (wcześniej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

EGE University in Izimir (Turcja)

Uşak Leather Organized Industry Zone Directorate (Turcja)

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii wprowadzania olejków eterycznych pochodzenia roślinnego do materiałów stosowanych w przemyśle lekkim (skóra garbowana i materiały tekstylne). Wdrożenie wyników projektu stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na materiały przyjazne dla środowiska zgłaszane przez użytkowników końcowych. Rozwój tej technologii zwiększy atrakcyjność materiałów skórzanych i tekstylnych dla użytkowników końcowych. Materiały te będą charakteryzować się większą odpornością na działanie drobnoustrojów i będą hamować rozwój drobnoustrojów stanowiących zagrożenie dla użytkowników. Ponadto, opracowane materiały będą charakteryzować się wartością dodaną ze względu na atrakcyjny zapach. Zastosowana technologia będzie przyjazna dla środowiska. Uwolnienie substancji czynnej będzie należało do kategorii „inteligentnych technologii”. Zostaną one uwolnione pod pewnymi warunkami (działanie na żądanie) i możliwy będzie odtworzenie właściwości.

Opracowana technologia będzie bezpieczna dla człowieka i środowiska naturalnego oraz zmniejszy ilość stosowanych biobójczych substancji syntetycznych. Dla użytkowników końcowych technologia zwiększy wartość materiałów poprzez poprawę parametrów higienicznych (zmniejszenie ilości szkodliwych mikroorganizmów) i ograniczenie degradacji skóry / materiałów tekstylnych.

Projekt realizowany w ramach programu Inicjatywa Cornet, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji: 1.09.2020 – 31.10.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja Inwestycji pt.  „Projekt i budowa ciągu technologicznego do otrzymywania włókien celulozowych wraz z ich oceną.”

Wydatek realizowany w ramach umowy Dotacyjnej nr 1/Ł-IBWCH/CŁ/2021

Akronim Projektu: FIFA

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cel projektu:

Posiadanie specjalistycznej aparatury do wytwarzania włókien celulozowych umożliwi poszerzenie współpracy z jednostkami naukowymi i partnerami przemysłowymi Efektem bezpośrednim projektu będzie realizacja prac badawczych, kluczowych z punktu widzenia polityki kraju, komercjalizacja wyników, możliwości wykorzystania wyników w różnorodnych dziedzinach nauki i przemysłu. Prowadzenie prac badawczych na w/w aparaturze pozwoli na opracowanie nowego typu włókieno szerokim zastosowaniu przyczyniając się do wykreowania nowych rynków w zakresie ekologicznych włókien celulozowych.

Okres realizacji:  10.12.2020- 09.06.2023

Całkowity koszt realizacji inwestycji:  2 831 000 zł

Dotacja celowa: 1 755 220 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Tytuł projektu: „Popularyzacja wiedzy włókienniczej jako sposób kształtowania postaw proekologicznych u dzieci”

Umowa dotacyjna nr: SONP/SN/550722/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: 

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy obejmującej charakterystykę materiałów włókienniczych, pokazanie wpływu jaki każdy z nas wywiera na środowisko naturalne, nabywając, użytkując odzież i tekstylia domowe oraz pozbywając się ich po zakończeniu użytkowania (przekazanie, recykling, utylizacja). 

Projekt jest skierowany do uczniów klas 3-4 szkoły podstawowej. 

Projekt będzie realizowany w formie bezpłatnych, 90-minutowych warsztatów. Uczniowie poznają zasady użytkowania i odpowiedniej pielęgnacji produktów włókienniczych: czyszczenia, prania, suszenia, prasowania, przechowywania, a także wpływu tych procesów na czas użytkowania produktów, wielkość zużycia wody, energii oraz środków chemicznych. Zostanie im też przekazana wiedza na temat pozbywania się odzieży i tekstyliów domowych po zakończeniu ich użytkowania. Podczas warsztatów zostaną również omówione zagadnienia dotyczące zasad 3R - ogranicz zakupy, użyj ponownie, poddaj recyklingowi (z ang. reduce, reuse, recycle) i 5R - ogranicz konsumpcję, użyj ponownie, poddaj recyklingowi, odzyskaj, odnów (z ang. reduce, reuse, recycle, recover, renew) w odniesieniu do wyrobów włókienniczych, przede wszystkim odzieży i tekstyliów domowych. Uczniowie zapoznają się z możliwościami aplikacyjnymi wyrobów włókienniczych, w szczególności materiałów zaawansowanych, w wielu branżach: medycynie, budownictwie, motoryzacji, lotnictwie, energetyce czy astronautyce.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w wytypowanych szkołach podstawowych w Łodzi. W zajęciach zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne opracowane i przygotowane przez zespół Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkim Instytucie Technologicznym. Pomoce te będą obejmowały materiały włókiennicze z włókien pierwotnych i pochodzących z recyklingu. 

W regionie łódzkim edukacja na rzecz sektora odzieżowego i tekstylnego realizowana jest na różnych poziomach kształcenia i w różnym zakresie: technikum/liceum zawodowe, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, Wydział Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych, jednakże na poziomie szkoły podstawowej taka wiedza nie była dotychczas przekazywana. Warsztaty zaplanowane przez Łukasiewicz-Łódzki Instytut Technologiczny do przeprowadzenia w ramach projektu wypełnią tę lukę. 

Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia u dzieci, a pośrednio także ich rodziców, świadomości dotyczącej znaczenia tekstyliów dla środowiska.  Nabyta w trakcie warsztatów wiedza wpłynie korzystnie na kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.

Okres realizacji:  03/10/2022 – 02/10/2024

Wartość projektu: 257 750,00 zł

Dofinansowanie projektu: 231 975,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Poprawa komfortu pracy osób niepełnosprawnych motorycznie poprzez funkcjonalizację odzieży roboczej

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB

Numer projektu: III.PB.19

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie i funkcjonalizacja, poprzez zmiany konstrukcyjno - materiałowe, ubioru roboczego dla osób niepełnosprawnych motorycznie, ukierunkowana na aktywizację zawodową, poprawę jakości życia oraz ergoterapię w środowisku pracy.

Konkurs: Projekt badawczy realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”- Etap V (2020-2022) – NCBIR

Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA AKTYWNYCH ZAWODOWO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: "Opracowanie biopolimerowej kompozycji hydrożelowej będącej nośnikiem aktywnych ekstraktów roślinnych do stosowania na matach antyodleżynowych dla osób poddanych leczeniu onkologicznemu".

Umowa dotacyjna nr: 2/Ł-IBWCH/CŁ/2021

Akronim: BioOnkoMat

Beneficjenci:

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Biopolimerów  i Włókien Chemicznych

Cele projektu:

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie innowacyjnego na skalę światową rozwiązania stosowanego w profilaktyce trudno gojących się ran (np. odleżyn), które stanowią ogromny problem i dodatkowe źródło bólu osób dotkniętych chorobą nowotworową. Poprawa komfortu życia pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową wydaje się niezwykle ważnym aspektem w procesie leczenia, szczególnie w zakresie łagodzenia bólu. Efektem będzie opracowanie nowatorskiego rozwiązania stosowanego w profilaktyce trudno gojących się ran w postaci biopolimerowej kompozycji hydrożelowej będącej nośnikiem aktywnych ekstraktów roślinnych do stosowania na matach antyodleżynowych dla osób poddanych leczeniu onkologicznemu.

Konkurs: Dotacje celowe Centrum Łukasiewicz / Dotacje na Projekt Badawczy

Czas trwania: 01.07.2021 - 31.12.2022

Całkowity koszt realizacji inwestycji:  815 087,50 zł

Dotacja celowa: 570 561,25 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: "Inteligentne opakowanie zwrotne dla branży e-commerce".

Numer dotacji1/Ł-ILiM/CŁ/2020

Akronim: e-Pack

Beneficjenci:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Logistyki i Magazynowania

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Biopolimerów  i Włókien Chemicznych

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie kompleksowanego rozwiązania inteligentnego opakowania zwrotnego (w tym prototypu opakowania oraz wrzutni, a także procesu zwrotu oraz aplikacji wspomagających), odpowiadającego na problemy branży e-commerce w zakresie obsługi przesyłek, w tym w szczególności zwrotu zakupionych i dostarczonych do Klienta towarów.

Konkurs: Dotacje celowe Centrum Łukasiewicz / Dotacje na Projekt Badawczy

Czas trwania: 05.10.2020 - 30.09.2023

Budżet projektu: 5 195 000 PLN

Budżet Ł-IBWCh:  226 124 PLN

Dofinansowanie Ł-IBWCh:  251 250 PLN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tytuł projektu: Inwestycja budowlana związana z działalnością naukową pn. „Centrum Badań REACH”

Umowa dotacyjna nr: 7345/IB/SN/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Utworzenie Centrum Badań REACH będącego wspólną przestrzenią badawczo analityczną stworzoną na potrzebę rozwoju współpracy w zakresie REACH z jednostkami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami. Kluczowym aspektem oraz przewagą konkurencyjną inwestycji jest skupienie infrastruktury wraz z wykwalifikowaną kadrą Ł-ŁIT w jednej lokalizacji, co zoptymalizuje działania jednostki w odniesieniu do współpracy krajowej oraz międzynarodowej.

Czas trwania: 2022-2024

Całkowity koszt realizacji inwestycji:  2 277 222,00 zł

Dotacja celowa: 2 000 000 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tytuł projektu: Zakup infrastruktury badawczej do otrzymywania zaawansowanych rozwiązań tekstronicznych.

Umowa dotacyjna nr: 7342/IA/SN/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: 

Celem projektu jest zakup wysokospecjalistycznej infrastruktury badawczej umożliwiającej wytwarzanie rozwiązań materiałowych w zakresie tekstroniki. Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie pracowni technologicznej dla potrzeb opracowywania nowych rozwiązań materiałowych możliwych do wdrożenia w wielu sektorach gospodarki. Tekstronika, będąca funkcjonalnym połączeniem struktur tekstylnych i kompozytowych z elementami IT, w tym sensorami noszonymi, znajduje zastosowanie w wielu obszarach, tj. zdrowie, bezpieczeństwo, ochrony osobiste, ratownictwo, sport, militaria, odzież specjalna, rozrywka, komunikacja, wzornictwo, itp. 

Okres realizacji:  01.2023 – 12.2023

Wartość projektu: 2 350 000,00 zł

Dotacja celowa: 2 350 000,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tytuł projektu: „Rozdzielnia średniego napięcia wraz z linią kablową”

Umowa dotacyjna nr: 7270/IB/SN/2021

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: 

Celem projektu jest zapewnienie wykonywania bieżącej działalności naukowo-badawczej Instytutu poprzez modernizację infrastruktury energetycznej do obowiązujących standardów.

Okres realizacji:  01.2023 – 12.2023

Wartość projektu: 179 639,82 zł

Dotacja celowa: 179 639,82 zł

Strefa Klienta
EnglishPolish