Projekty

Biuro Projektów
Posiadamy duże doświadczenie w przygotowywaniu i realizowaniu projektów unijnych. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi jednostkami. Nasi pracownicy ukończyli szkolenie z zarządzania projektami badawczymi, na najlepszym poziomie merytorycznym, potwierdzone certyfikatem z zakresu metody zarządzania projektami Prince 2 na dwóch poziomach: Foundation i Practitioner.

Mamy wiele ciekawych pomysłów na rozwój i zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu.

Zapraszamy do współpracy.


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny w dniu 7 marca 2019 roku podpisała umowę na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej", który będzie realizowany w ramach Działania 1.3.1 OŚ Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0004/17-00.

 Wyodrębniony w ramach projektu zakres prac, wśród których należy wymienić m. in.: docieplenie ścian, stropów i dachów, wymianę okien i fasady szklanej oraz wymianę instalacji c.o. i c.w.u. zapewni lepsze warunki do prowadzenia działalności statutowej instytutu w siedzibie na ul. Skłodowskiej-Curie 19/27 w Łodzi. 

Założenia projektowe wpisują się plan gospodarki niskoemisyjnej i w  konsekwencji przyczynią się do kompleksowej i skutecznej realizacji celów zrównoważonego gospodarowania zasobami, poprawy stanu środowiska, zwiększenia efektywności energetycznej i zapewnienia gospodarce bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię. 

RPO WŁ 2014-2020

Tytuł projektu: Powołanie i uruchomieni Centrum Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS

Numer projektu: RPLD.01.01.00-10-0002/20-00

Akronim Projektu: BIO-MAS

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Projekt ma na celu utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS poprzez unowocześnienie infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej. W ramach projektu prowadzone będą również prace polegające na wytworzeniu biodegradowalnych kompozytów z odpadowych produktów biomasowych przemysłu skórzanego, rolniczego, włókienniczego w celi ich zastosowania w przemyśle rolno-spożywczym, opakowaniowym, ogrodniczym i innych obszarach gospodarczych.

Konkurs:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE- I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, poddziałanie I.1 Rozwój Infrastruktury badań i innowacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Powołanie i uruchomieni Pracowni Komórki w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi (Ł-IBWCh)

Numer projektu: RPLD.01.01.00-10-0003/20-00

Akronim Projektu: Pracownia Komórki

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Projekt ma na celu utworzenie Pracowni Komórki w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi poprzez unowocześnienie infrastruktury badawczej dla prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto w ramach projektu prowadzony będzie program badawczy zorientowany na ocenę wpływu opracowywanych innowacyjnych materiałów polimerowych, pozostających w bezpośrednim kontakcie z organizmem człowieka na aktywność i fizjologię linii komórkowych pochodzenia zwierzęcego.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE- I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, poddziałanie I.1 Rozwój Infrastruktury badań i innowacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: „Wzmocnienie potencjału badawczego dla rozwoju funkcjonalnych materiałów włókienniczych”

Numer projektu: RPLD.01.01.00-10-0002/21

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału badawczego Instytutu, a tym samym znaczne urynkowienie działalności B+R, co pozytywnie wpłynie na rozwój samej jednostki, jak i przedsiębiorstw z nią współpracujących. Pozwoli to na zwiększoną aktywność sektora nauki w komercjalizacji wyników prac badawczych, poprawę jakości prowadzonych prac B+R oraz wykorzystanie potencjału kadr naukowych do współpracy z przemysłem. Projekt obejmuje 2 zintegrowane elementy: infrastrukturalny oraz badawczy. Planowana do zakupu infrastruktura badawcza ma na celu wspieranie pracowników naukowych i inżynieryjnych przy realizacji programów badawczych związanych z rozwojem: zaawansowanych technologii materiałów funkcjonalnych; technologii i metod badawczych wspierających Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym (GOZ); metod badawczych i szkoleń wspierających przedsiębiorstwa z sektora włókienniczego i branż z nim powiązanych.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE- I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, poddziałanie I.1 Rozwój Infrastruktury badań i innowacji

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horyzont 2020

Tytuł projektu „Unlocking a new feather bioeconomy for keratin-based agricultural products”

Akronim projektu: UNLOCK

Cele projektu:

Głównym celem projektu UNLOCK jest zaprojektowanie i zademonstrowanie zrównoważonego łańcucha wartości pod względem ekonomicznym i środowiskowym dla sektora rolnego, branży drobiarskiej, wykorzystując potencjał surowca odpadowego jakim są pióra i zawarta w nich keratyna.  Pióra zawierają prawie 90% keratyny, cennego białka, które może stanowić źródło biodegradowalnych materiałów, takich jak biotworzywa dla rolnictw, czyli cyrkularnych biologicznych tworzyw sztucznych.
UNLOCK stworzy 4 nowe łańcuchy wartości oparte na biotechnologii, 4 nowe rolnicze towary konsumpcyjne i co najmniej 3 międzysektorowe połączenia między sektorem pierwotnym (drobiarskim) i przemysłem biotworzyw, otwierając nowy rynek i miejsca pracy.
Materiały wytworzone na bazie keratyny osiągną lepsze wyniki niż ich odpowiedniki oparte na kopalinach, zapewniając dodatkowe funkcje przez cały okres użytkowania produktu i korzyści dla środowiska pod koniec jego użytkowania (kontrolowana biodegradowalność, wzbogacanie gleby w azot organiczny i zerowe wytwarzanie odpadów).
Ostatecznym wynikiem projektu UNLOCK będzie umożliwienie uruchomienia 2 pierwszych komercyjnych biorafinerii po zakończeniu projektu.

Konkurs: BBI-IA-DEMO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NCN

Tytuł projektu: Struktury włókniste z hybrydową powłoką metaliczno-ceramiczną

Numer projektu: UMO-2018/29/B/ST8/02016

Akronim Projektu: Pracownia Komórki

Beneficjenci: Uniwersytet Łódzki/Wydział Chemii (Lider); Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie zupełnie nowego hybrydowego materiału posiadającego zestaw unikalnych właściwości, pozwalających znacznie polepszyć procesy fotokatalityczne oraz towarzyszące zjawiska sprzyjające rozkładowi różnego typu zanieczyszczeń powietrza. Wstępne wyniki badań oraz analiza literatury przedmiotu pozwoliły na postawienie hipotezy, że zaprojektowany materiał włóknisty, modyfikowany powłoką hybrydową, zawierającą nanoprzewody (nanowłókna) metaliczne pokryte silnie akrylowym fotokatalizatorem, jakim jest tlenek cyny sprosta założonym w projekcie oczekiwaniom.

Konkurs: OPUS 15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Badania wpływu zawartości włókien poliestrowych i chemicznych środków wykończalniczych na przebieg procesów wspomaganej termicznie hydrolizy kwasowej odpadów celulozowych i białkowych włókien naturalnych

Numer projektu: UMO-2019/33/B/ST8/02005

Beneficjenci: Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej (Lider); Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie modelowej procedury wspomaganej termicznej hydrolizy kwasowej modelowych materiałów tekstylnych na bazie bawełny i wełny z dodatkiem poliestru, dzięki której materiały włókiennicze ulegają biodegradacji lub stanowią wartościowe medium fermentacyjne. Opracowana procedura zostanie wdrożona w celu hydrolizy rzeczywistych odpadów włókienniczych. 

Konkurs: OPUS 17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Wpływ hybrydowych struktur węglowych na proces regeneracji tkanki chrzęstnej/kostnej

Numer projektu: UMO-2018/31/B/ST8/02418

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny (Lider); Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie biokompatybilnego i bioaktywnego hybrydowego implantu najnowszej generacji, wytworzonego na bazie struktur włóknistych - włóknin węglowych. O hybrydowości takiego materiału decyduje w głównej mierze modyfikacja i funkcjonalizacja materiałów węglowych. Poprzez powierzchniowe naniesienie dodatku ferromagnetycznego możliwa bowiem będzie późniejsza, bardziej dokładna diagnostyka, dzięki umożliwieniu obrazowania takiego materiału po implantacji. Funkcjonalizacja implantu polegać będzie natomiast na fizycznym osadzeniu polisacharydu (alginianu i/lub soli kwasu hialuronowego), do którego w sposób chemiczny zostaną przyłączone peptydy. Tym sposobem, materiał taki symulować będzie strukturę i funkcje macierzy międzykomórkowej. Tematyka podjęta w pracy, zastosowane metody badawcze oraz plan poszczególnych badań i podejście do problemu jest innowacyjne i niespotykane na skalę światową i skutkuje rozwojem inżynierii materiałowej, inżynierii biomedycznej, przy jednoczesnej możliwości opracowania nowej generacji materiałów.

Konkurs: OPUS 16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Innowacyjne materiały hybrydowe użyteczne w wytwarzaniu opatrunków do leczenia stopy cukrzycowej

Numer projektu: UMO-2018/31/B/ST8/02760

Beneficjenci: Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej (Lider); Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zaprojektowanie, synteza oraz zbadanie właściwości nowych, wieloskładnikowych materiałów hybrydowych użytecznych w zaopatrywaniu ran trudno gojących się w tym zespołu stopy cukrzycowej, opartych o immobilizowany na matrycy polisacharydowej zestaw wyselekcjonowanych biologicznie aktywnych peptydów wywodzących się z białek wpływających w organizmie żywym na wszystkie etapy procesu gojenia rany. Ponadto, z uwagi na dobór wszystkich składowych, finalne materiały hybrydowe powinny stanowić podstawę do zaproponowania holistycznego narzędzia do leczenia ubytków.

Konkurs: OPUS 16

Akronim projektu „TermoplCH”  - POIR.04.01.04-00-0041/20 - Opracowanie innowacyjnego granulatu na bazie chitozanu z dodatkiem unikalnych biomodyfikatorów, przeznaczonego do przetwórstwa techniką ekstruzji”.

Tytuł projektu: ''Opracowanie innowacyjnego granulatu na bazie chitozanu z dodatkiem unikalnych biomodyfikatorów, przeznaczonego do przetwórstwa techniką ekstruzji''.

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0041/20

Akronim: TermoplCH

Beneficjenci: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny– Lider projektu, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia".

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie co najmniej jednej receptury i warunków przetwórstwa nowego, biodegradowalnego, stabilnego, homogenicznego granulatu chitozanu plastyfikowanego i/lub kompozytu z udziałem chitozanu przeznaczonego do wprowadzenia na rynek polski. Wytworzenie unikalnych pochodnych polimeru naturalnego, nadającego się do przetwórstwa technikami stosowanymi dla tworzyw termoplastycznych pozwoli zwiększyć zakres aplikacji tych polimerów w skali przemysłowej. Opracowany produkt, w wyniku termomechanicznego przetwarzania, będzie się cechował znacząco poszerzoną/odmienną użytecznością względem produktu pozyskiwanego obecnie drogą przetwarzania metodą mokrą. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie do uplastycznienia polimeru unikalnych modyfikatorów, opartych na surowcach naturalnych. Modyfikatory te zostaną zaprojektowane i zsyntezowane z dostępnych komponentów, głównie ze źródeł odnawialnych. Ustalona zostanie optymalna struktura chemiczna stosowanych biomodyfikatorów pozwalająca uzyskać materiał na bazie chitozanu o dobrych właściwościach przetwórczych i użytkowych. Ustalone w warunkach laboratoryjnych parametry przetwórstwa materiałów opartych o chitozan zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane w skali wielkolaboratoryjnej, a następnie w skali ćwierć technicznej z wykorzystaniem dedykowanej do tego celu i opracowanej w ramach projektu linii pilotażowej. Na podstawie analizy literatury, baz patentowych, jak i otoczenia konkurencyjnego stwierdzono, że nie istnieją rozwiązania posiadające cechy nowego produktu. Odbiorcami wyrobu będą producenci wyrobów opatrunkowych tzw.: okluzyjnych, przeznaczonych do leczenia ran średniokrwotocznych, odleżynowych, wlotowych, wylotowych czy ran otwartych klatki piersiowej.

Konkurs: Konkurs 1/4.1.4/2020 Projekty aplikacyjne 7

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu badawczego: 01.11.2020 r.,  termin zakończenia: 31.12.2023 r.

Akronim projektu „ EKOPIÓRO” - Projekt POIR.04.01.04-00-0059/17 pt: „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór".

 

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór".

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0059/17

Akronim: EkoPióro

Beneficjenci: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny– Lider projektu; Cedrob  S.A.; Poltops Sp. z  o.o.;  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie koncepcji metod zagospodarowania odpadów piór z ubojni drobiu pożądanych z punktu widzenia ekonomii i skutków społecznych. W ramach projektu przewidziano opracowanie i wytworzenie  w wyniku prac koncepcyjnych i badań przemysłowych wytycznych do wdrożenia produkcji dwóch grup ekologicznych włóknin z dodatkiem włókien keratynowych  w postaci piór: typu A - do okrywania pryzm śniegu i typu B – do okrywania zasiewów mieszanki trawiasto - bobowatej na terenach trudnych, np. stokach narciarskich, nasypach kolejowych.

Konkurs: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 - Projekty Aplikacyjne

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu badawczego: 01.11.2018 r.,  termin zakończenia: 31.12.2023 r.

Akronim projektu:„ PLEMODS” Projekt DOB-BIO6/19/98/2014 ''Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe''.

 Tytuł: ''Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe''.

Numer projektu: DOB-BIO6/19/98/2014

Akronim: PLEMODS

Beneficjenci: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Akademia Ochrony Narodowej; Wojskowy Instytut Medyczny; Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.; Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny ; Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zaprojektowanie, wykonania oraz wdrożenia zestawu opatrunków przeznaczonych do zabezpieczenia urazów powstałych w trakcje pełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych a także żołnierzy podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Kluczem do osiągnięcia celu głównego, jakim jest poprawienie bezpieczeństwa osób, jest umożliwienie zastosowania opracowanego zestawu opatrunkowego, poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian ustawodawczych. W ramach projektu zostaną one wypracowane i zaproponowane, uwzględniając zarówno warunki prawne, proceduralne, jak i aspekty społeczne, a także technologiczne, wynikające z wybranej i opracowanej technologii.

Konkurs: Projekt na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu 6/2014

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu badawczego: 23.12.2014 r.,  termin zakończenia: 22.12.2023 r. 

 

Program: Nauka dla Społeczeństwa 

Tytuł projektu: Ekologiczny preparat na bazie polimerów naturalnych działający repelentnie na kleszcze

Numer projektu: NdS/546389/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Głównym celem projektu jest: opracowanie przyjaznego dla środowiska preparatu działającego repelentnie na kleszcze na bazie odpowiednio dobranych polimerów naturalnych z dodatkiem olejków eterycznych stosowanego w formie oprysku na tereny zielone oraz ocena jego parametrów mechanicznych, fizyko-chemicznych, reologicznych oraz stabilności metodą wirówkową i termiczną. Przeprowadzenie testów biologicznych i behawioralnych opracowanych preparatów na kleszczach w jednostce naukowo-badawczej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno–gospodarczej zainteresowanym rozwojem i ochroną środowiska naturalnego. Realizacja tego celu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez poprawę warunków sprzyjających procesowi rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przed chorobami odkleszczowymi.

Okres realizacji:  01.09.2022- 31.08.2024

Wartość projektu: 1 192 285,90 zł

Dofinansowanie projektu: 1 192 285,90 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Program Wsparcia i Rozwoju Polskiego pszczelarstwa – Inteligentne pasieki

Numer projektu: NdS/547977/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Projekt zakłada pomoc techniczną skierowaną do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy, która ma na celu poprawę jakości produktów pszczelich, aby skuteczniej pozycjonować polskie produkty na rynku europejskim i podwyższać jakość działalności społeczno-produkcyjnych. Planowane jest stworzenie 30 "inteligentnych uli". Utworzony publiczny modułu ICT, umożliwi zdalny do nich dostęp, dzięki czemu możliwe będzie obserwowanie aktywności rodzin pszczelich. Tworzony system inteligentnych pasiek pozwoli wykrywać anomalie w ulach, takie jak, stany rojowe, choroby pszczół czy brak królowej w ulu. Demonstracyjne pasieki pozwolą na propagowanie wśród Polaków wiedzy w zakresie procesu tworzenia plastra miodu, życia pszczół poprzez ogólnodostępną aplikację wizualizując aktualne parametry w ulu, jak również opisujące aktualny stan i etap rozwoju rodziny pszczelej. Inteligentne pasieki będą również do dyspozycji pszczelarzy, którzy będą prowadzić projekty wspólnotowe, w tym kursy wprowadzające do pszczelarstwa i zrównoważonego rolnictwa.

Okres realizacji:  01.08.2022- 31.07.2024

Wartość projektu: 1 802 970,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 802 970,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Zatrzymajmy alergię - innowacyjne rozwiązanie poprawiające jakość życia

Numer projektu: NdS/546213/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych pokrowców antyalergicznych i ich komercjalizacja. Nowoopracowane pokrowce antyalergiczne wykonane będą z wielofunkcyjnego materiału włókienniczego cechującego się wysoką efektywnością barierową w odniesieniu do alergenów roztoczy kurzu domowego, higienicznością, komfortem i  trwałością użytkowania. Głównym siedliskiem roztoczy kurzu domowego są kołdry, poduszki i materace, stąd zastosowanie bariery w postaci pokrowców antyalergicznych stanowi podstawowy element profilaktyki alergii. Zakres prac obejmuje weryfikację i funkcjonalizację zaprojektowanej prototypowej tkaniny barierowej, opracowanie konstrukcji pokrowców na poszczególne asortymenty bielizny pościelowej i kompleksowe badania wytworzonego rozwiązania. Przeprowadzone będą prace związane z uzyskaniem certyfikatów ECARF i STANDARD 100 by OEKO-TEX. Efektem końcowym projektu będą więc komercjalizowane, udostępnione szeroko pojętemu społeczeństwu innowacyjne pokrowce antyalergiczne, posiadające certyfikaty potwierdzające kwalifikowaną barierowość i humanoekologię, a tym samym skuteczność ochrony przed alergenami kurzu domowego. Ze względu na wysoką trwałość użytkową i odporność na pranie w temperaturze 95o C będzie zapewniona możliwość stosowania pokrowców w szpitalach, sanatoriach i hotelach, co zwiększy obszar i tym samym skuteczność stosowania.

Okres realizacji:  01.09.2022- 31.08.2024 

Wartość projektu: 991 382,00 zł

Dofinansowanie projektu: 991 382,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tytuł projektu: O rany, co na te rany, czyli jaki opatrunek wybrać i czym właściwie się one różnią?

Numer projektu: NdS/547745/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Wybór właściwego materiału opatrunkowego zarówno dla specjalistów jak i dla pacjentów jest bardzo dużym wyzwaniem. Na rynku jest obecnie ok. 6 tysięcy różnego typu materiałów służących do opatrywania ran. Mnogość produktów o bardzo różnych właściwościach, otrzymywanych rozmaitymi technologiami powoduje trudności w rozróżnieniu poszczególnych produktów, znalezieniu różnic oraz ostatecznie w dokonaniu właściwego wyboru. Tymczasem opatrunki na rany odgrywają kluczową rolę w procesie gojenia się rany. W pracy przeanalizowane zostaną opatrunki, pochodzące ze wszystkich kluczowych grup i typów materiałów opatrunkowych. Dokonana zostanie charakterystyka kluczowych parametrów opatrunków, która pozwoli na zebranie danych liczbowych poszczególnych parametrów. W ten sposób stworzony zostanie przydatny zarówno dla profesjonalistów, jak i czytelny i jasny dla pacjentów informator, który przybliży mocno rozbudowany i skomplikowany rynek materiałów opatrunkowych. Opracowanie takie pozwoli na dokonanie świadomego wyboru pacjentowi oraz profesjonaliście.

Okres realizacji:  01.09.2022- 31.08.2024

Wartość projektu: 1 315 370,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 315 370,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

 

Tytuł projektu: Aktywne obuwie terapeutyczne dedykowane pacjentom z Zespołem Stopy Cukrzycowej

Numer projektu: NdS/547732/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Celem zasadniczym projektu jest przywrócenie aktywności zawodowej poprzez stworzenie obuwia terapeutycznego dedykowanego aktywnym zawodowo pacjentom z zespołem stopy cukrzycowej, którego misją będzie ograniczenie następstw schorzenia tj. postępującej niepełnosprawności oraz związanej z nią wymuszonej absencji zawodowej. 

Projekt stanowi, wpisujące się w politykę budowanie efektywnej współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wdrożenie opracowanej w ramach badań podstawowych technologii CoPTheN (Comprehensive Physical THErapy for Neuropathy) z uwzględnieniem standardów certyfikacji "Obuwie dla Diabetyków". Misją nadrzędną wniosku jest ograniczenie cierpień i skali niepełnosprawności powodowanej przez zespół stopy cukrzycowej.

Planowanymi efektami projektu są: 

  • Wytworzenie i przebadanie co najmniej 10 prototypów obuwia terapeutycznego możliwych do wykorzystania w etapie badań klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ergonomicznych i terapeutycznych 
  • Weryfikacja in vitro wpływu wprowadzanych podczas prac modyfikacji konstrukcyjnych na komponentę terapeutyczną rozwiązania 
  • Przygotowanie do komercyjnego wdrożenia wcześniejszych prac badawczych z obszaru nauk podstawowych 

Okres realizacji:  02.09.2022- 01.09.2024

Wartość projektu: 1 541 073,28 zł

Dofinansowanie projektu: 1 541 073,28 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

 

Program: Nauka dla Społeczeństwa 

Tytuł projektu: Ekologiczny preparat na bazie polimerów naturalnych działający repelentnie na kleszcze

Numer projektu: NdS/546389/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Głównym celem projektu jest: opracowanie przyjaznego dla środowiska preparatu działającego repelentnie na kleszcze na bazie odpowiednio dobranych polimerów naturalnych z dodatkiem olejków eterycznych stosowanego w formie oprysku na tereny zielone oraz ocena jego parametrów mechanicznych, fizyko-chemicznych, reologicznych oraz stabilności metodą wirówkową i termiczną. Przeprowadzenie testów biologicznych i behawioralnych opracowanych preparatów na kleszczach w jednostce naukowo-badawczej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno–gospodarczej zainteresowanym rozwojem i ochroną środowiska naturalnego. Realizacja tego celu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez poprawę warunków sprzyjających procesowi rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przed chorobami odkleszczowymi.

Okres realizacji:  01.09.2022- 31.08.2024

Wartość projektu: 1 192 285,90 zł

Dofinansowanie projektu: 1 192 285,90 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Program Wsparcia i Rozwoju Polskiego pszczelarstwa – Inteligentne pasieki

Numer projektu: NdS/547977/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Projekt zakłada pomoc techniczną skierowaną do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy, która ma na celu poprawę jakości produktów pszczelich, aby skuteczniej pozycjonować polskie produkty na rynku europejskim i podwyższać jakość działalności społeczno-produkcyjnych. Planowane jest stworzenie 30 "inteligentnych uli". Utworzony publiczny modułu ICT, umożliwi zdalny do nich dostęp, dzięki czemu możliwe będzie obserwowanie aktywności rodzin pszczelich. Tworzony system inteligentnych pasiek pozwoli wykrywać anomalie w ulach, takie jak, stany rojowe, choroby pszczół czy brak królowej w ulu. Demonstracyjne pasieki pozwolą na propagowanie wśród Polaków wiedzy w zakresie procesu tworzenia plastra miodu, życia pszczół poprzez ogólnodostępną aplikację wizualizując aktualne parametry w ulu, jak również opisujące aktualny stan i etap rozwoju rodziny pszczelej. Inteligentne pasieki będą również do dyspozycji pszczelarzy, którzy będą prowadzić projekty wspólnotowe, w tym kursy wprowadzające do pszczelarstwa i zrównoważonego rolnictwa.

Okres realizacji:  01.08.2022- 31.07.2024

Wartość projektu: 1 802 970,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 802 970,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Zatrzymajmy alergię - innowacyjne rozwiązanie poprawiające jakość życia

Numer projektu: NdS/546213/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych pokrowców antyalergicznych i ich komercjalizacja. Nowoopracowane pokrowce antyalergiczne wykonane będą z wielofunkcyjnego materiału włókienniczego cechującego się wysoką efektywnością barierową w odniesieniu do alergenów roztoczy kurzu domowego, higienicznością, komfortem i  trwałością użytkowania. Głównym siedliskiem roztoczy kurzu domowego są kołdry, poduszki i materace, stąd zastosowanie bariery w postaci pokrowców antyalergicznych stanowi podstawowy element profilaktyki alergii. Zakres prac obejmuje weryfikację i funkcjonalizację zaprojektowanej prototypowej tkaniny barierowej, opracowanie konstrukcji pokrowców na poszczególne asortymenty bielizny pościelowej i kompleksowe badania wytworzonego rozwiązania. Przeprowadzone będą prace związane z uzyskaniem certyfikatów ECARF i STANDARD 100 by OEKO-TEX. Efektem końcowym projektu będą więc komercjalizowane, udostępnione szeroko pojętemu społeczeństwu innowacyjne pokrowce antyalergiczne, posiadające certyfikaty potwierdzające kwalifikowaną barierowość i humanoekologię, a tym samym skuteczność ochrony przed alergenami kurzu domowego. Ze względu na wysoką trwałość użytkową i odporność na pranie w temperaturze 95o C będzie zapewniona możliwość stosowania pokrowców w szpitalach, sanatoriach i hotelach, co zwiększy obszar i tym samym skuteczność stosowania.

Okres realizacji:  01.09.2022- 31.08.2024 

Wartość projektu: 991 382,00 zł

Dofinansowanie projektu: 991 382,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: O rany, co na te rany, czyli jaki opatrunek wybrać i czym właściwie się one różnią?

Numer projektu: NdS/547745/2022/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: Wybór właściwego materiału opatrunkowego zarówno dla specjalistów jak i dla pacjentów jest bardzo dużym wyzwaniem. Na rynku jest obecnie ok. 6 tysięcy różnego typu materiałów służących do opatrywania ran. Mnogość produktów o bardzo różnych właściwościach, otrzymywanych rozmaitymi technologiami powoduje trudności w rozróżnieniu poszczególnych produktów, znalezieniu różnic oraz ostatecznie w dokonaniu właściwego wyboru. Tymczasem opatrunki na rany odgrywają kluczową rolę w procesie gojenia się rany. W pracy przeanalizowane zostaną opatrunki, pochodzące ze wszystkich kluczowych grup i typów materiałów opatrunkowych. Dokonana zostanie charakterystyka kluczowych parametrów opatrunków, która pozwoli na zebranie danych liczbowych poszczególnych parametrów. W ten sposób stworzony zostanie przydatny zarówno dla profesjonalistów, jak i czytelny i jasny dla pacjentów informator, który przybliży mocno rozbudowany i skomplikowany rynek materiałów opatrunkowych. Opracowanie takie pozwoli na dokonanie świadomego wyboru pacjentowi oraz profesjonaliście.

Okres realizacji:  01.09.2022- 31.08.2024

Wartość projektu: 1 315 370,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 315 370,00 zł

Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

 

Tytuł projektu: Opracowanie mikrobiologicznie aktywnych, przyjaznych dla użytkownika i środowiska materiałów dla przemysłu lekkiego (akronim AroLeather)

Numer projektu: CORNET/28/2/2019

Beneficjenci:

Koordynator Projektu

Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP)

Konsorcjanci

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny (wcześniej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

EGE University in Izimir (Turcja)

Uşak Leather Organized Industry Zone Directorate (Turcja)

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii wprowadzania olejków eterycznych pochodzenia roślinnego do materiałów stosowanych w przemyśle lekkim (skóra garbowana i materiały tekstylne). Wdrożenie wyników projektu stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na materiały przyjazne dla środowiska zgłaszane przez użytkowników końcowych. Rozwój tej technologii zwiększy atrakcyjność materiałów skórzanych i tekstylnych dla użytkowników końcowych. Materiały te będą charakteryzować się większą odpornością na działanie drobnoustrojów i będą hamować rozwój drobnoustrojów stanowiących zagrożenie dla użytkowników. Ponadto, opracowane materiały będą charakteryzować się wartością dodaną ze względu na atrakcyjny zapach. Zastosowana technologia będzie przyjazna dla środowiska. Uwolnienie substancji czynnej będzie należało do kategorii „inteligentnych technologii”. Zostaną one uwolnione pod pewnymi warunkami (działanie na żądanie) i możliwy będzie odtworzenie właściwości.

Opracowana technologia będzie bezpieczna dla człowieka i środowiska naturalnego oraz zmniejszy ilość stosowanych biobójczych substancji syntetycznych. Dla użytkowników końcowych technologia zwiększy wartość materiałów poprzez poprawę parametrów higienicznych (zmniejszenie ilości szkodliwych mikroorganizmów) i ograniczenie degradacji skóry / materiałów tekstylnych.

Projekt realizowany w ramach programu Inicjatywa Cornet, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji: 1.09.2020 – 31.10.2022

Strefa Klienta
EnglishPolish